Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

İLAHİ ÖRNEĞİ

 

Dertliyim dermana geldim,

Devasın isteyu Lokman’a geldim.

 

Bulunmaz derdimin asla devası, 

Kalıp âciz Sana ihsana geldim.

 

Bu derdin çaresi yanmak yakılmak,

Anınçün ben dahi sûzana geldim.

 

Gönül mahzundürür hecr ile her dem,

Visal-i yâr için handana geldim.

 

Mey-i aşk ile mestim ben demâdem,

Bu hal ile acep mestane geldim.

 

Perişan eyledim aklı bu yolda,

Olup Mecnun gibi divane geldim.

 

Huzur-u yâr ile iken ezelde,

Anâ iklimine seyrana geldim.

 

Gelip bu dâr-ı fanide tahayyür, 

Tefekkürle gezip hayrana geldim.

 

Düşüp pervane veş şem’-i celâle,

Sûzî’yim ben dahi çün yana geldim.

SUZİ

 

Bestelenmiş Örnek İlahi:

Arayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasib eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Bir mübarek sefer olsa da gitsem

Kabe yollarında tozlara bat sam

Hub cemalin bir kez düşümde görsem

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Zerrece kalmadı kalbimde hile

Sıdk ile girmişem ben bu hak yola

Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Ali ve Hasan, Hüseyin anda

Sevdası gönüllerde muhabbet canda

Yarın mahşer günü Hak divanda

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Yunus senin methin eder dillerde

Dillerde dillerde her gönüllerde

Arayı arayı gurbet illerde

Ya Muhammed canım arzular seni

Yunus Emre

 

                   Akşemseddin’den

Şeyh Ak Şemse'd-dın fermâyed rahmetu'llâhi aleyhi

 

Bir Caceb deryaya gark oldum anun pâyânı yok 

Mübtelâ kim olmışam bu derdimün dermanı yok

 

Derdimün dermanı dertdür ben anun müştâkıyam 

Derdi kim buldıyısa ol dimesün dermanı yok

 

Işkı meydânında şâhun ben ki ser-bâz olmışam 

Niderem ol cân u başı kim anun cananı yok

 

Bin temenna idici der-küy-i macşük az ola

Bencileyin içlerinde hor olup viranı yok

 

Işk şarâbın nüş idüp oldum harâbâti bu gün 

Âşık olan kişinün 'âlemde ad u şanı yok

 

Ma'şükun 'ışkıyıla ser-mest ü hayrân olmışam 

Niderem ol gönü kim ma'şük'aya mihmânı yokc

 

Zerk u sâlüsi bu cışk yolında sığmaz zâhidâ 

'Âşıkun makşüdı ma'şük küfri yok îmânı yok

 

Kim ki ma'şük yüzüni görmedi bunda şeksüzin 

Ger söz oldur görmeyiser gözinün inşânı yok

 

Şems nigârun vuslatı yolında curyân olıban 

Vâsıl oldı ölmeye her kişinün 'irfânı yo

Eşrefoğlu Rumî’den

 

İLAHİ

Cana cefa kıl ya vefa 

Kahrın da hoş, lutfun da hoş, 

Ya derd gönder ya deva, 

Kahrında hoş, lutfun da hoş. 

 

Hoştur bana senden gelen: 

Ya hilat-ü yahut kefen, 

Ya taze gül, yahut diken.. 

Kahrında hoş lutfun da hoş. 

 

Gelse celalinden cefa 

Yahut cemalinden vefa, 

İkiside cana safa: 

Kahrın da hoş, lutfun da hoş. 

 

Ger bağ-u ger bostan ola. 

Ger bendü ger zindan ola, 

Ger vasl-ü ger hicran ola, 

Kahrın da hoş, lutfun da hoş. 

 

Ey padişah-ı Lemyezel! 

Zat-ı ebed, hayy-ı ezel! 

Ey lutfu bol, kahrı güzel! 

Kahrında hoş, lutfun da hoş. 

 

Ağlatırsın zari zari, 

Verirsen cennet-ü huri, 

Layık görür isen nari, 

Kahrında hoş, lutfun da hoş. 

 

Gerek ağlat, gerek güldür, 

Gerek yaşat gerek öldür, 

Aşık Yunus sana kuldur, 

Kahrında hoş, lutfun da hoş.

Yunus Emre

 

İLAHİ

Acep şu yerde var m'ola 

Şöyle garip bencileyin 

Bağrı başlı gözü yaşlı 

Şöyle garip bencileyin

 

Kimseler garip olmasın 

Hasret odına yanmasın 

Hocam kimseler duymasın 

Şöyle garip bencileyin

 

Nice bu dert ile yanam 

Ecel ere bir gün ölem 

Meğerki sinimde bulam 

Şöyle garip bencileyin

 

Gezdim Urum ile Şam 'ı 

Yukarı illeri kamu 

Çok istedim bulamadım 

Şöyle garip bencileyin

 

Söyler dilim ağlar gözüm 

Gariplere göy nü r özüm 

Meğerki gökte yıldızım 

Şöyle garip bencileyin

 

Bir garip ölmüş diyeler 

Üç günden sonra duyalar 

Soğuk su ile yuyalar 

Şöyle garip bencileyin

 

Hey Emre'm Yunus biçare 

Bulunmaz derdine çare 

Var imdi gez şardan şara 

Şöyle garip bencileyin

YUNUS EMRE

 

İLAHİ

Ben yürürüm yane yane 

Aşk boyadı beni kane 

Ne akılem ne divane 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Gah eserim yeller gibi 

Gah tozarım yollar gibi 

Gah akarım seller gibi 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Akar sulayın çağlarım 

Dertli ciğerim dağlarım 

Şeyhim anuban ağlarım 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Ya elim al kaldır beni 

Ya vaslına erdir beni 

Çok ağlattın güldür beni 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Ben yürürüm ilden ile 

Şeyh anarım dilden dile 

Gurbette halim kim bile 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Mecnun oluban yürürüm 

O yari düşte görürüm 

Uyanıp melfil olurum 

Gel gör beni aşk neyledi

 

Miskin Yunus biçareyim 

Baştan ayağa yareyim 

Dost ilinden avareyim 

Gel gör beni aşk neyledi

YUNUS EMRE

 

İLAHİ
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

Aşkın âşıklar öldürür
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dûn ü gün endişem
Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağını anda çağırır
Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver anları
Bana seni gerek seni

Yunus’dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksûdum
Bana seni gerek seni
Yunus Emre

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi