Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YÜZİNE TUTMIŞ NİKAAB-I HATTI YUSUF-VÂR Şİ'R - TAŞLICALI YAHYA 

GAZEL 4

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Yüzine tutmış nikaab-ı hattı yusuf-vâr şi'r
Şîvesündendur hicab eder guftâr şi'r

Çekdügüm derdi bilürdi nâlemi gûş eylese
Hâlume vâkıf olurdı okusa dildâr şi'r

Yârun ebrûsi gibi bahri melâhat mevcudi
Yarasur olursa manzûr-ı ülü'l ebsâr şi'r

Pâre pâre etdi endâmın yakasın câk edüp
Tûr-i mûsâ gibi görmüşdır meğer dîdâr şi'r

Âşık-ı dîvâneye dîvânum oldu hasb-i hâl
Ehl-i derdün derdini eyler müdâm iş'ar şi'r

Bir lisân-ı gaybdur gûyâ anun her mısra'ı
Âlem -i mânâdan eyler kendüyi izâr şi'r

Şevk ile Yahyâ güller yakasın çâk eder
Söylesem ol kaameti mevzûn içün her bâr şi'r

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Şiir, yazıdan peçeyi yüzüne tutmuş. Böylece şiir, nazından dolayı örtünerek konuşur.

Gönül alan güzel eğer feryâdıma kulak verse çektiğim derdi bilir, şiir okusa durumumu kavrardı

Şiir sevgilinin kaşı gibi güzellik denizi dalgasıdır: Bu yüzden şiir akıl sahiplerinin nezdinde değerli bir yer tutsa uygun olur.

Mûsâ'nın Tûr dağı gibi mutlak güzelliği görmüş olmalı ki Şiir yakasını yırtıp vucûdunu parçaladı

Divâne âşıklara benim şiirlerimi topladığım divânım dert ortağı oldu: çünkü şiir dâimâ dertlilerin derdini bildirir

Kendini mânâ âleminde gösteren şiirin her mısrası sanki gaypdan gelen bir dildir

Her ne zaman o endam güzel için şiir söylesem, güller şevk ile açılır ve Yahyâ gibi yakalarını yırtarlar.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

TAŞLICALI YAHYA HAYATI ve ESERLERİ

TAŞLICALI YAHYA'NIN ŞİİRLERİ

ŞEHZADE MUSTAFA'YA MERSİYE - TAŞLICALI YAHYA

YAHYA BEY (Ö. 1582) -DAR-I DÜNYA DELİ GÖNLÜM GİBİ VİRAN OLSA

SON EKLENENLER

Üye Girişi