Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

O BAHR-I CEZBEDE KİM GÖNLÜM IZTIRÂBA GELİR - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

O bahr-ı cezbede kim gönlüm ıztırâba gelir
Güher derûn-ı sadefden çıkıp habâba gelir

Döner sahîfe-i Erjenge bâliş-i hıştım
Gehî ki cilve-i nâzı hayâl-i hâba gelir

Safâ-yı nûr-ı sabûhı bulan siyeh-mestin
Gözüne hâne-i hurşîd bir harâbe gelir

Riyâz-ı reng-i cemâle gider bu hûn-ı sirişk
O râhdan ki geçip bûy-ı gül-i gülâba gelir

Hat-ı fireng gibi zülf ü ebruvân keç u mec
Ne anlanır rakam-ı mekri ne hesâba gelir

Edeble dâmen-i zülfün öper gelip bir bir
O fitneler ki şeh-i hüsne intisâba gelir

Olur ne mısra'-ı bercestelerde sekte bedîd
O dem ki nabz-ı suhen dest-i intihâba gelir

Hatı ki kâfile-i müşkdür anın Gâlib
Diyâr-ı Çîn ü Hatâdan reh-i sevâba gelir

Bu gün sabâh ile seyr eyledim ki baht-ı cevân
Tavâf-ı dergeh-i Pîr-i felek-cenâba gelir

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönlümün acıdan çırpınıp dalgalandığı o cezbe denizinde inci, sedefinden çıkıp su kabarcağı gibi yuvarlak dane haline gelir. (Cezbe, cezbetullah yani Tanrı’nın kulu kendine çekmesidir. Mutasavvıflara göre Tanrı kula önce bir nazar atar ve aşkına yeterli görürse onu kendine çeker. Cezbeye tutulana meczûb denir. Meczûb, kendi varlığından sıyrılmış, ilahî aşkta yok olmuş kişidir.)

Sevgilinin nazlı cilvesi ne zaman uykumda hayalime gelse, başımı koyduğum kerpiçten yastık. Erjeng'in resimli sahifesi ne döner. (Erjeng ya da Erteng. Manihaizmin kurucusu Mani, yahut onun minyatürlü kitabı veya resimlerin yapıldığı atelyenin adıdır.)

Kendinden geçmiş sarhoşun sabah şarabının nuruyla arınan gözüne güneşin evi yıkık dökük görünür.


Bu kanlı gözyaşlarım gülün kokusunun gülsuyu haline geldiği o yoldan geçerek güzellik renginin bahçesine gider.

Sevgilinin saçı ve kaşları Frenk yazısı gibi ters ve eğri büğrüdür. Hilesinin rakamı ne anlaşılır ne de bir hesaba gelir. (Arap yazısı sağdan sola, Latin yazısı soldan sağa yazılır. Bu yüzden ters denmiş. Ayrıca Latin yazısını bilmeyen için bu yazı eğri büğrü, karmakarışık, anlamsız gelir. Ayrıca rakam, asıl anlamıyla demektir.)

Güzellik sultanına sığınmağa gelen, saçın ucundaki o karışıklık çıkaran halkalar bir bir gelip saygıyla saçının eteğini öperler. (Güzellik sultanı, yüzdür. Fitne de saçın ucundaki kıvrım kıvrım, birbirine dolaşan halkalardır.)

Seçip değerlendirme eli şiirin nabzını eline aldığı zaman nice berceste mısrâlarda duraklamalar olduğu ortaya çıkar. (Sekt, durdurma, duraklama demektir. Şiirde vezindeki bir bozukluk sekt meydana getirirse bu mısraın ahengini ve güzelliğini bozar. Mısrâ berceste olmaktan çıkar).

Gâlib! Onun yüzündeki ayva tüyleri misk kervanıdır. Çin ve Hıta ülkelerinden çıkıp doğru yolu bulmağa gelir. (Çin, Hıta, Hotan misk ve güzelleriyle tanınmış ülkelerdir. Hat, saç, kaş, kirpik daima misk kokuludur. Hıta ve hatâ kelimeleriyle tevriye ve cinas yapılır. Beyitte hatâ ve sevâb tezadı yapılmış).

Bugün sabah erkenden baktım; genç bahtımı Pîr'in eşiği gökler kadar yüce olan dergâhını tavaf etmeğe geldiğini gördüm. (Beyitteki Pîr sözüyle Mevlânâ Celâleddin Rûmî anlatılmış).

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi