Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SÂGAR HABÂB-I MEVCE-İ MEHTÂBDIR BU ŞEB - ŞEYH GALİB

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Sâgar habâb-ı mevce-i mehtâbdır bu şeb
Fânûs bahr-ı nûrda girdâbdır bu şeb

Rindân yâd-ı çeşm-i siyeh mest-i yâr ile
Peygûle-gîr-i gûşe-i mihrâbdır bu şeb

Yek-reng feyz-i sâkî ile bezm-i gülsitân
Her câm-ı bâde bir gül-i sîrâbdır bu şeb

Rûşen-dilân-ı akd-ı güherden nişân verir
Pervîn sirişk-i meclis-i ahbâbdır bu şeb

Çeşm ıztırab-ı lerziş-i endâm-ı yârda
Her katre eşk dâne-i sîmâbdır bu şeb

Etdim zebân-ı şu'leyi hâmûş-ı harf-ı aşk
Dil güft-gûy-ı şevk ile bîtâbdır bu şeb

Seng-i nişân-ı hâbda tîz eyler el-hazer
Tîg-i nigâhı sanma girân-hâbdır bu şeb

Gâlib nigâh vasfını tesvîd eder meger
Kâğıd siyeh bahâr-ı mey-i nâbdır bu şeb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kadeh bu gece mehtap dalgalarının üzerindeki su kabarcıklarına benzemekte. Kandilin fanusu da nur denizindeki girdap gibidir.

Rindler sevgilinin aşırı sarhoş gözünü düşünüp bu gece mihrap köşesine sığındılar.

Bu gece gülbahçesinin toplantısı baştanbaşa aynı renkte, kıpkırmızıdır. Her şarap kadehi taze, canlı bir güle benziyor.

İnci dizisi gibi dizilip oturan aydınlık gönülleri andıran Süreyya, bu gece dostlar toplantısında dökülen gözyaşları gibidir.

Sevgilinin endamını seyredip titreyerek acı içinde kıvranan gözün döktüğü gözyaşlarının her damlası bu gece gümüşten su damlalarına benziyor.

Mumun alevinin dilini sustur; aşk sözünü konuşturmadım. Çünkü gönül bu gece aşk coşkunluğunun konuşulmasıyla kendinden geçmiştir.

Sevgilinin bakış kılıcının ağır uykuda olduğunu sanma. Aman dikkatli ol, bu gece onu uykunun nişan taşında bilemektedir.

Gâlib herhalde sevgilinin bakışlarının özelliklerini karalamada. . . Bu gece kâğıt saf şarabın kara çiçekleriyle dolu.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi