Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ – GÜL REDİFLİ GAZELİ (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

1. Döndi bezm-i bâğda bir dil-ber-i tannâze gül

    Cilve-i hüsn eyledi girdi libâs-ı nâze gül

 

2. Elden evrâkın salup bir bir uçurdı göklere

    Benzedi bir dil-ber-i şûh-ı kebûter-bâze gül

 

3. Sînesin çâk eyledi mest-i sabûhîler gibi

    Subh-dem mürg-ı çemenden gûş idüp âvâze gül

 

4. Vasf-ı hüsn-i yâr ile bir tâze dîvân bağlasun

    Târ-ı zülf-i hûrdan bend eylesün şîrâze gül

 

5. Bâğ-ı hüsn-i şâha bak görmek dilersen Bâkıyâ

    Baht u devlet nev-bahârında açılmış tâze gül

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ:

1. Gül, bağ meclisinde herkesle eğlenen bir dilbere benzedi; güzellik cilveleri yapıp naz elbisesine büründü.

2. Gül, yapraklarım (mektup gibi) elden verip bir bir göklere uçurdu. (Bu haliyle) tıpkı posta güvercini yetiştiren (ve onlarla mektup yollayan) şuh bir dilbere benzedi.

3. Gül, sabah vakti bahçede öten bülbülün feryadım işitip, sabah sabah şarap içmiş sarhoşlar gibi sinesini paraladı.

4. Gül, sevgilinin güzelliğini anlatan (yapraklardan) bir divan (kitap) toplasın ve (o kitabın) şirazesini de hûrilerin zülüfleri telinden bağlasın.

Şîrâze, kitap ciltlerinin üst ve alt uçlarında bulunan ve formaları birbirine bağlayarak dağılmayı önleyen ibrişimden örülmüş ince şerittir.

5. Ey Bâkî! Baht ve devlet (saadet, talih, kut) ilkbaharında açılmış taze bir gül görmek istersen, o padişahın (sevgilinin) güzelliği bağına bir bakıver.

BAKİ, Muhammed Nur DOĞAN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

KANUNİ MERSİYESİ - TAM METİN VE İNCELEMESİ

BAKİ GAZEL - MİNNET HUDÂYA (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

BAKİ - SEN REDİFLİ GAZELİ (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

SON EKLENENLER

Üye Girişi