Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ – VAR REDİFLİ GAZELİ (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ) 

 

1. Alâyiş-i dünyâdan el çekmege niyyet var

Yakında 'adem dirler bir şehre 'azîmet var

 

2. Uçdı bu fezâlardan mürg-ı dil-i nâlânum

Arâm idemez oldum efkâr-ı seyâhat var

 

3. Nûş eylese bir 'âşık tâ haşre dek ayılmaz

Bezm-i felekün bilmem câmında ne hâlet var

 

4. Bu hâlet ile ey dil sağ olmada 'âlemde

Derd ü gam-ı dil-ber ile ölmekde letâfet var

 

5. Gitdükçe harâb eyler mülk-i dil-i virânı

Dehrün bu cefâsından bir şâha şikâyet var

 

6. Ser terkine kâ'ildür dünyâya gönül virmez

Terk ehlinün ey Bâkî başında sa'adet var

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE:

1. Dünyanın gösterişinden el çekmeğe niyet ettim. Çünkü yakında yokluk (ölüm) dedikleri bir diyara yolculuğa çıkacağım.

2. Gönlümün dertle inleyen kuşu bu göklerden uçup gitti. Artık rahatım huzurum kaçtı; içime yolculuk sıkıntısı oturdu.

3. Feleğin meclisinde dağıtılan bu kadehte bilmem nasıl bir hal var ki, bir âşık (o kadehten) içse ta haşre kadar uyanmıyor.

4. Ey gönül! Bu hal ile dünyada yaşamaktansa, güzel sevgilinin aşkının derdi ve gamı ile ölmek daha hoştur.

5. Gün geçtikçe, viran olmuş gönül ülkesini (daha beter) harab eylemekte... Feleğin (dünyanın) bu eza ve cefasından yüce bir padişaha (Allah'a) şikâyetim var.

6. Dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş olanlar, arzu ve heveslerinden vazgeçmeğe razı olmuşlardır ve dünyaya gönül vermezler. Ey Bâkî, bunların başlarında (ebedi) saadet düşüncesi vardır.

BAKİ, Muhammed Nur DOĞAN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

KANUNİ MERSİYESİ - TAM METİN VE İNCELEMESİ

BAKİ GAZEL - MİNNET HUDÂYA (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

BAKİ - SEN REDİFLİ GAZELİ (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

SON EKLENENLER

Üye Girişi