Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AB-İ HAYÂT NEDİR?
 

İçeni ölümsüzlüğe kavuşturduğuna inanılan efsanevî su.

Tasavvuf: İslâm-Türk kaynakla­rında ve edebî mahsullerinde aynü'l-hayât, nehrü'l-hayât, âb-ı câvidânî. âb-ı zindegî, hayat kaynağı, hayat çeşmesi, bengi su, dirilik suyu, bazan da Hızır ve İskender'e atfen âb-ı Hızır veya âb-ı İskender vb. çeşitli isimlerle anılan bu efsanevî su, aslında bütün dünya mito­lojilerinde mevcut bir kavramdır. İnsa­nın yeryüzünde görünmesinden itiba­ren hemen her toplumda hayatın kısalı­ğı, buna karşılık yaşama arzusunun çok kuvvetli oluşu, ona daima sonsuz bir hayat fikri ilham etmiştir. Bu eğilimin çeşitli toplumlarda bazı mitolojik mah­suller doğurduğu ve insanların ebedî bir hayat aramak için verdikleri müca­deleleri anlatan Gılgamış destanı ve İskender efsanesi gibi gerçekten şahe­ser örnekler verdiği görülmektedir. Bu örneklerde suyun önemi hemen fark edilir. Çünkü böyle bir ebedî hayat sağla­yan suyun (âb-ı hayât) varlığına olan inancın doğuşunda, gerçek hayattaki suyun bütün canlılar için taşıdığı öne­min rolü çok büyüktür. Onun hayat ve­rici, diriltici, yapıcı ve canlılık kazandırıcı özelliği çeşitli inanç sistemlerinde ken­dini göstermiş ve ölümsüzlük kazandıran âb-ı hayât efsanesinin doğmasına uygun zemin hazırlamıştır.

Efsanelerin dışında, âb-ı hayâta Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Mûsâ ve Hızır kıs­sası anlatılırken (bk. el-Kehf 18/60-82), dolaylı olarak temas edilmiştir. Âyet metinlerinde anlatılanlar özetlenecek olursa karşımıza şöyle bir tablo çık­maktadır: İsrâiloğullarının peygamberi Hz. Mûsâ bir gün genç arkadaşıyla bir­likte, kendisiyle buluşması emredilen şahsiyetle görüşmek üzere yola çıkar. Buluşma mevkii "iki denizin birleştiği yer" (mecmaül-bahreyn)dir. Hz. Mûsâ burasını tanıyabilmek için yanına azık olarak aldığı balıktan faydalanacaktır. Çünkü balığın canlanıp denize atlaması, buluşma yerini belirleyen bir işarettir. Ancak Hz. Musa'nın genç arkadaşı, de­niz sahilinde uğradıkları kayanın yanın­da balığın canlanarak denize atladığı­nı ona haber vermeyi unutmuştur. Yol­da yemek için konakladıklarında ise du­rumu kendisine anlatır. Bunun üzerine Hz. Mûsâ tekrar o yere döner ve gerçekten aradığı kişinin orada bulun­duğunu görür. Kendisine Allah tarafın­dan "rahmet" ve "gizli ilim" verilen bu kulun Hızır adını taşıdığı, başta Buhârî ve Müslim olmak üzere, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve el-Müstedrek'te yer alan ba­zı hadislerde bildirilmiştir. Kur'ân-ı Ke­rîm'de ve Buhârî dışındaki hadis kay­naklarında Hz. Mûsâ ile arkadaşının yanlarına azık olarak aldıkları tuzlu ba­lığın nasıl dirildiğine dair herhangi bir açıklama yoktur. Sadece Buhâride mevcut değişik bir rivayette bu sebebin açıklandığı görülmektedir. Bu hadise göre. "Hızır'la buluşacakları kayanın di­binde bir kaynak (ayn) vardı ki buna 'hayat kaynağı' (aynü'l-hayât, âb-ı hayât) deniyordu. O suyun temas edip de di­riltmediği hiçbir şey yoktu. İşte balığa bu sudan sıçramıştı" (Buhârî, "Tefsir, Sûretü'l-Kehf", 4). Âb-ı hayât kavramı­na İslâm ilahiyatı literatüründe rastla­nılan ilk yer burası olmalıdır. Ancak. Buhârî bu hadisi öteki rivayetlerin ar­dından, isnad zincirini vermeksizin ve şüpheli bir rivayet tarzında zikrederek söz konusu rivayete güvenmediğini or­taya koymak istemiştir. Bununla birlik­te bu hadis Hızır meselesinde çok önem­li yeri olan mitolojik âb-ı hayât kavramı­nın o devir Arap toplumunda gayet iyi bilindiğini belgelemiş olmaktadır.

Balığın canlanması konusunda Kur­'ân-ı Kerîm'de bilgi olmadığı için Buhâri'deki rivayet önem kazanmış, diğer hadislerde de bu konuda açıklama bu­lunmadığından balığın âb-ı hayâttan sıçrayan sularla canlandığı yolundaki izah tarzı hemen bütün kaynaklarda bi­rinci derecede itibar görmüştür. Bunun bir sebebi de herhalde halk arasında âb-ı hayât ile ilgili inançların çok yayıl­mış bulunması olsa gerektir. Nitekim bu kavram Hızır'dan bahseden bütün klasik kaynaklarda yer bulmuş ve pek çok folklor malzemesi ile giderek zen­ginleştirilmiştir.

Hz. Mûsâ ve Hızır kıssası. Kitâb-ı Mu­kaddesteki benzer rivayetler dolayısıy­la Kur'ân-ı Kerîm'deki peygamber kıs-salarıyla ilgilenen ve bunların kaynakla­rını tesbit etmeye çalışan müsteşrikle­rin daha ilk planda dikkatlerini çekmiş­tir. Wensinck'e göre bu kıssa "suyun içindeki ebedî ot" imajının yer aldığı Gıl­gamış destanı ile İskender ve Yahudi efsanelerinin sağladığı malzemelerin oluşturduğu bir hikâyedir. I. Friendlaender bu kıssanın İskender hikâyesi ve Yahudi efsanesinin isim değişikliği su­retiyle adaptasyonundan ibaret olduğu­nu söyler. Bütün müsteşriklerin birleş­tikleri, ama en çok Friendlaender'in üs­tünde durduğu İskender hikâyesi birçok araştırma ve metin neşrinin konusu ol­muştur. Onun bütün sürümlerini en iyi inceleyen ve tahlilini yapan Friendlaender, İskender efsanesini kıssanın kaynağı olarak kabul etmek gerektiği sonucuna varmıştır. L. Massignon da ağırlığı İskender hikâyesine verir ve Kur'ân-ı Kerîm'deki Zülkarneyn kıssası­nı (bk. el-Kehf 18/83-98) buna delil gösterir. Gerek Friendlaender, gerekse Wensinck ve Massignon'a kıssanın İskender efsanesiyle alâkasını takvi­ye eden ipuçlarını müfessir, muhaddis ve tarihçilerin bu efsaneden yaptıkları aktarmalarla Kur'ân-ı Kerîm'deki Zül­karneyn kıssasının sağladığı görülmek­tedir. Ancak Kur'an'da bu kıssanın Hı­zır kıssasıyla bağlantısını ima eden her hangi bir işaret yoktur. Üstelik Zülkar­neyn kıssası tamamen bağımsız bir kıs­sadır.

Büyük İskender'in adı etrafında te­şekkül eden İskender efsanesi, yazıldığı yerlerde pek çok mahallî unsuru da ala­rak zenginleşmiştir. Milâttan önce te­şekküle başlayan bu Grekçe efsane, milâttan sonra 300 yılları civarında ta­mamlanmıştır. İskender efsanesi Süryânice'ye de aktarılmış. Süryânice me­tinde İskender'e "iki boynuzlu" lakabı da eklenmiştir. Arapçadaki Zülkarneyn'in bunun tercümesi olduğu öne sürülmektedir. Bu efsanenin Grekçe ve Süryânice metinlerinin muhtevası şöyle özetlenebilir: İskender, insana ebedî hayat bahşeden bir çeşme (âb-ı hayât) ol­duğunu âlimlerden öğrenir. Bunu ara­mak için ordusuyla yola çıkar. Yolda çeşitli olaylar sebebiyle askerlerinden ayrılmak zorunda kalır. Yanında sadece aşçısı vardır. Aşçı yemek hazırlamak için bir çeşmeye gider, orada azıkları olan tuzlu balığı yıkamak ister. Fakat balık suya değer değmez canlanır ve içine atlayıp kaybolur. Aşçı bu suyun âb-ı hayât olduğunu anlayıp bir miktar içer ve geri döner. Başına gelenleri İskender'e anlatır. İskender aşçının ta­rif ettiği yeri ararsa da bulamaz ve kı­zarak onu öldürmeye karar verir. Ancak bir türlü öldüremeyince boynuna bir taş bağlayarak denize attırır. Burada aşçı bir deniz cini olur ve ebedî hayatı­na devam eder.

Ortadoğu'da gerek gayri müslimler, gerekse onlar aracılığıyla Müslümanlar arasında benimsenip yazıya geçirilen İskender efsanesi. Ortaçağ İslâm dünya­sında son derece yaygınlık kazanmıştır. IX. yüzyıldan itibaren müfessirler böyle bir şifahî ve yazılı malzemeyi ellerinin altında hazır bulmuşlar ve Kur'ân-ı Ke­rîm'deki Zulkarneyn kıssasını açıklar­ken geniş ölçüde kullanmışlardır. Bu efsanenin İslâmî kaynaklarda mevcut metinleri şöyle özetlenebilir: Nuh Pey­gamberin torunu Yunan'ın soyundan gelen İskender-i Zulkarneyn, ebedî ha­yat veren ve insanüstü güçler kazandı­ran âb-ı hayâttan bahsedildiğini duyar ve bunu aramaya karar verir. Rivayete göre Allah bunu Sâm'ın soyundan biri­ne nasip edecektir. Zulkarneyn halası­nın oğlu olup Hızır diye anılan Elyesa' ile askerlerinin refakatinde yolculuğa

başlar. Âb-ı hayât, "karanlıklar ülkesindedir. Yolda bir fırtına yüzünden Zulkarneyn ve Hızır askerlerden ayrı düşerler, bir müddet sonra karanlıklar ülkesine gelirler. Zulkarneyn sağa, Hızır sola giderek yollarını tayine çalışırlar. Günlerce yol aldıktan sonra Hızır ilâhî bir ses duyar ve bir nur görür. Bunların kendisini çektiği yere gidince de orada âb-ı hayâtı bulur. Bu sudan içer ve yıka­nır. Böylece hem ebedî hayata kavuşur, hem de insanüstü güçler ve kabiliyet­ler kazanır. Sonra Zülkarneyn'le karşıla­şırlar. Zulkarneyn durumu öğrenir ve âb-ı hayâtı ararsa da bulamaz, kaderi­ne razı olur. Bir müddet sonra ölür.

Gılgamış destanındaki "su içinde otun sağladığı ebedî hayat" kavramı ve bu­nun Gılgamış tarafından aranması, İs­kender efsanesine kaynaklık etmiş ola­bilir. Çünkü m.ö. 3000-2000yıllarına kadar inen Mezopotamya destanının, İskender efsanesinin teşekkülü sırasın­da, İskender'in ebedî hayat veren suyu araması epizodu olarak kullanılması, coğrafî mevki ve kültürel çevre olarak imkânsız değildir. Müsteşriklerin hiçbiri bu noktayı dikkate almamışlardır. İs­kender efsanesindeki aşçının, canlanıp suya atlayan tuzlu balığı ile Hz. Musa’nın canlanıp denize atlayan balığı ara­sında bir benzerlik görülmekteyse de gerçekte Kur'ân-ı Kerîm ve sahih hadis­lerin naklettiği olayların bu efsane ile benzerliği yoktur. Çünkü bu olaylarda ebedî hayat bahşeden âb-ı hayâtı ara­maya giden birileri söz konusu değildir. Bununla birlikte müsteşriklerin ileri sürdükleri tezler müfessir, muhaddis ve tarihçilerin kıssayı açıklarken verdik­leri malumat için tam anlamıyla geçer­lidir. Müsteşriklerin gözden kaçırdıkları en önemli nokta budur, yani onlar me­selenin tahlilini yaparken Kur'ân-ı Kerîm'in metni ile müfessirlerin metinleri­ni birbirinden ayırt etmemişlerdir. Ef­sane bu haliyle diğer İslâmî edebiyat­larda olduğu gibi Türk edebiyatında da İskendernâme denilen bir edebî türün oluşmasına yol açmıştır.

Müslümanlığı kabul ettikten sonra Arap, Fars ve Türk milletlerinin dinî ve din dışı edebiyatlarında Hızır, Hızır-İlyas, âb-ı hayât gibi kavramlar ve bun­larla ilgili giderek zenginleşen mitolojik mahsuller sık sık işlenip yeni örnekler ortaya konulmuştur. Pek çok Arap edip ve şairi ile Attar, Fahreddîn-i Irâki ve Hafız gibi İranlı mutasavvıf şairlerin bu konuları işlediği yahut mazmun olarak kullandığı görülür. Tasavvufta âb-ı ha­yât, Allah'ın "el-Hayy" isminin hakika­tinden ibarettir. Bu ismi öz vasfı haline getiren kimse, âb-ı hayâtı içmiş olur. Artık o, Hakk'ın "hay" sıfatıyla hayatta olduğu gibi, diğer canlılar da onun sa­yesinde hayat kazanır. Bu mertebedeki insanın hayatı Hakk'ın hayatıdır. Âb-ı hayât, çeşitli İslâm milletlerinin halk edebiyatı mahsullerine bir motif olarak girmiş ve yüzyıllardan beri kullanılagelmiştir. İslâmî Türk edebiyatı da bu ge­nel eğilime kayıtsız kalmamış, Orta As­ya, Çağatay ve Azerî edebiyat sahaları kadar Anadolu Türk edebiyatı da bu konularda zengin bir varlık ortaya koy­muştur. Âb-ı hayât kavramının Hızır ve Hızır-İlyas'a bağlı olarak ilk işlenmeye başladığı edebî mahsuller, konunun di­nî bir mahiyet arz etmesinden dolayı, dinî-tasavvufî edebiyat sahasında gö­rülmüştür. Bu kavramların gerek kendi hakiki anlamlarında ve tasavvufi yönde, gerekse birtakım semboller olarak kul­lanıldığı edebî eserlerin başında tasav­vufi divanlar gelir. Türk edebiyatı bu türün çok zengin örneklerine sahiptir. Bunların en güzellerinden biri Mevlana’ya aittir. O Divan-ı Kebir'debu kavramları hem gerçek anlamlarıyla, hem tasavvuf! remiz olarak, hem de edebî mazmun olarak kullanmıştır. Me­selâ "Hızır Tanrı keremiyle âb-ı hayâta kavuştu" (II, 62)mısraı, işaret olunan gerçek anlamı yansıtmaktadır. "Sen ya baştanbaşa cansın, yahut zamanın Hı­zır'ı, yahut âb-ı hayât; onun için halk­tan gizlenmedesin"; "Sana nasıl Hızır demeyeyim ki âb-ı hayât içtin, sen âb-ı hayâtsın; suvar, kandır bizi" (I, 92mıs­raları ise şeyhi Şems-i Tebrîziyi kaste­den mânalardır. Yunus Emre, "Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler / Meğer Hızır, İlyas ola âb-ı hayât içmiş gibi" mısralarıyla tasavvuf ehlinin gö­rüşlerini paylaşmıştır. Nesîmî. Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi mutasavvıf şairler âb-ı hayât kavramını tasavvufi mazmun olarak kullanmışlardır. Âb-ı hayât, Bek­taşîKızılbaş nefeslerinde de geniş şe­kilde yer almıştır.

Âb-ı hayât kavramı din dışı edebiyat­ta İskendernâmeler'de, divan ve halk edebiyatında kullanılmıştır. İskender'in yahut Zülkarneyn'in âb-ı hayâtı aramak için yaptığı yolculukları, bu yolculuklar­da karşılaştığı tehlike ve tuhaf olayları, yaptığı savaşları anlatan efsanelerin daha erken devirlerde İslâm dünyasın­da yazılması, başta Araplar, İranlılar ve Türkler olmak üzere Hintliler. Malasalılar ve Cavalılar'a varıncaya kadar muh­telif milletlerde İskendernâmeler'in ya­zılmasına yol açmıştır. Türk edebiyatın­da özellikle Ahmedinin (ö. 1413) İskendernâme'sikendinden sonra gelen ba­zı manzum ve mensur Türkçe İskendernâmeler'e numune olmuş ve türün en güzel örneklerinden birini teşkil etmiş­tir.

Ab-ı hayât, divan edebiyatında Hızır mazmunu kadar çok kullanılmıştır (bazı örnekler için bk. A. Yaşar Ocak,Hızır-İlyas Kültü, s. 175 vd).Türk halk edebi­yatında da Hızır'ın âşıklık geleneğindeki temel yeri dolayısıyla hemen her âşık Hızır, Hızır-İlyas dolayısıyla da âb-ı ha­yâttan bahseder. Divan şiirinde âb-ı ha­yât gibi mazmun ve kavramlar kısmen bunlar etrafındaki inançları da hatırlat­makla beraber, asıl edebî bir mazmun olarak genellikle sevgili ve onun çeşitli vasıflarını sembolize etmek için kulla­nılmışlar; âşık edebiyatında ise halk inançlarını yansıtır biçimde ele alınmış­lardır.

Ahmet Yaşar Ocak İslam Ans. Türkiye Diyanet Vakfı

Edebiyat. Halk ve divan edebiya­tında âb-ı hayâtla ilgili zengin motifler teşekkül etmiştir. İçenin ebedî hayata kavuşması, ölümden kurtulması, öldürülse bile tekrar dirilmesi, ihtiyarsa gençleşmesi, hastaysa iyileşmesi gibi genel telakkilerin dışında âb-ı hayât, vahdet sırrına ermektir. Bu itibarla iman veya İslâm, âb-ı hayât ve kevsere benzetilir. Mümin ise bunu içen kimse­dir. Aynı zamanda Kur'ân-ı Kerîm de âb-ı hayâttır. Zira onun gelmesiyle nice ölmüş gibi olan canlar dirilmiş, nice in­kâr ve şirk hastaları şifa bulmuştur. Kabe vahdeti, Hakk'ın birliğini, İslâm ve imanı temsil ettiği için âb-ı hayât ola­rak tasavvur edilir. Siyah örtüsü "ka­ranlıklara (zulümât) benzetilerek âb-ı hayâtla bir başka ilgi kurulur. Hz. Pey­gamber bir âb-ı hayât çeşmesidir. Ölü gönüller onun sözleriyle şifa ve ebedî hayat bulurlar. Şefaati de müminler için âb-ı hayâttır. Methedilen kişinin, padişahın, sevgilinin, velîlerin, kâmil in­sanın, âlim ve ariflerin söz ve nasihatları da âb-ı hayât gibidir. Bazan şairler de ilâhî feyiz ve ilhamla yazdıklarına işaret etmek için sözlerini âb-ı hayât olarak takdim ederler.

Aşksız insan ölü gibidir. Bu itibarla aşk âb-ı hayâttır. Sevgili, sevgilinin vus­latı, hatta ayak bastığı yer, eşiği, ayağı­nın tozu. toprağı âşığın hayat kaynağı­dır. Ağız veya dudaklar mecazen âb-ı hayâttır. Ağzın hareketi can ve hayat nişanıdır. İrşad, iman ve feyiz vermek de sözle olabilmektedir; onların da kay­nağı ağızdır. Sevgilinin dudakları âşığı­na hayat verir, can bağışlar. Onun için busesi bir can çeşmesidir. Âşık sevgili­nin busesi ile ölümü temenni eder. Çünkü o yine dudaklar sebebiyle yeni­den hayata kavuşacaktır. Dudaklar ölü­me derman olduğu gibi özellikle aşk derdine, hastalığa şifa ve ilâçtır. Hü­kümdarın dudağı, ölüm mahkûmunu affederek ona hayat bağışladığı için âb-ı hayâttır. Siyah saçlar "karanlıklar ülkesi"ne benzetilir. Vahdeti temsil eden dudak bu yönden de iman ile ilgilidir. Sevgilinin gözleri de hayat pınarıdır.

Şarap da (aşk şarabı, ilâhî aşk şarabı) âb-ı hayâta benzetilir. Bu şekilde şa­rapta bulunan kırmızılık (— ateş: aşk, hararet, iştiyak) ile sıvı oluş (= su: sükûn, teskin, vuslat) arasındaki tezada işaret edilir. Gönül, kalp. ruh, insana maddî ve manevî hayatiyet sağladığı için âb-ı hayât; vücut bunların kafesi, örtüsü ve koruyucusu olduğu için, ka­ranlıklar ülkesidir. Tenine, nefsine veya mâsivâya mahkûm olan kişi, İskender gibi ten karanlığında yolunu kaybeder; gönlü hayat pınarına ulaşamaz.

Edebiyatımızda yer yer edep. terbiye, lütuf, ihsan, adalet, ilim, irfan, eser bı­rakma gibi hususlarla hayat kaynağı, ölümsüzlük arasında çeşitli ilgiler ku­rulmuştur. Bilgi ve söz yazı ile yazı da mürekkeple ebedîleşir. Yazı vasıtası ka­lemdir. Bu bakımdan mürekkep kalemi, yazıyı, bilgiyi ve düşünceyi ölümsüzleşti­ren bir hayat ırmağıdır. Mürekkebe gi­dip gelerek ıslanan kalem âb-ı hayâta kavuşan, onu içen Hızır misalidir. Mü­rekkep ise siyah rengiyle karanlıklar di­yarını temsil eder. Mürekkebin bulun­duğu yer olan divit (hokka) yine karan­lıklar diyarıdır. Ayrıca kalem, ebedî fe­yiz çeşmesinin lülesi ve musluğudur.

Gökyüzü, gece siyahlığı dolayısıyla karanlıklar ülkesidir. Ay, özellikle dolu­nayın şekli, parlaklığı ve rengi bakımın­dan siyah-beyaz tezadı içinde pınara, âb-ı hayâta benzetilir. Güneş bütün canlılar için su gibi daimî bir feyiz ve hayat kaynağıdır. Geceleyin kaybolan güneş zulmette gizlenen âb-ı hayât, gündüz gökyüzü ise içinde âb-ı hayât bulunan altın bir kadehtir. Bahar mev­simi, bahar rüzgârları ve yağmurlar to­humların, bitkilerin yeşermesine, diril­mesine sebep ve yardımcı oldukların­dan ölüyü dirilten âb-ı hayât misalidir­ler. Çeşme, havuz, sebil vb. dolayısıyla yazılan kasidelerde ilgili suyun âb-ı ha­yâta benzetilmesi, her zaman için karşılaşılabilecek hususlardandır.

Âb-ı hayâtın yanı sıra Hızır, İskender ve zulmet konuları, yine çok defa onun­la ilgili motifler halinde ele alınmıştır. Meselâ Hz. Ali ve Mevlânâ gibi belli isimler veya herhangi bir velî. pîr, mürşid-i kâmil Hızır'a benzetilir. Onların irşadı, rehberliği ve himmetleri Hızır'ın âb-ı hayâtı gibi şifadır. Hızır sevilen ve övülen kişidir, sevgilidir, padişahtır, ve­zirdir, dosttur. Sevgilinin kendisi, du­dakları veya yanakları âb-ı hayât ise âşık da onu arayan Hızır'dır. Hızır edip­tir. Şair söz ve mâna Hızırıdır. Nasıl Hı­zır âb-ı hayâtla diri kalmışsa şair veya yazar da şiiriyle, eseriyle, sanatıyla ebe­dîdir. Hızır seyahatler etmiş ve etmek­tedir. Âşığın gönlü de sabırsız ve karar­sızdır; yerinde duramaz, seyahatler eder, âb-ı hayâtı (sevgilisini) arar. Hı­zır'ın yürüdüğü yerlerde kuru otlar ye-şerir. Kalemin de arkasında otlar, çi­menler gibi harfler, yazılar teşekkül eder. Gonca gül yeşilliği, gizliliği yönün­den elinde âb-ı hayât kadehi tutan Hı­zır'a benzetilir. Hızır uzun ömrü ifade eder. Genellikle sevgilinin boyunu tem­sil eden servi (tasavvufî açıdan vahdet) yeşilliği, yüksekliği ve uzunluğu itibariy­le uzun ömre delâlet eder. Dolayısıyla Hızır-servi münasebeti kurulur.

Bütün arzu ve mücadelesine rağmen âb-ı hayâtı bulamayan İskender, mura­dına kavuşamayan kimseyi temsil eder. Bu sebeple âb-ı hayâta, âb-ı İskender veya âb-ı İskenderî de denilmiştir. Aklın varabileceği nokta sınırlı, gönlün ise sonsuzdur. En güzeli akıl ve gönlün bir­likte olmasıdır. Bu itibarla İskender akıl. Hızırise gönüldür. "Gönül Hızın", ten zulmetinde âb-ı hayâtı bularak, "nefsini bilen, rabbini bilir" sırrına er­miş; "akıl İskenderi" yabanda kalmıştır Bir başka açıdan Hızır akıldır, kılıç İs­kender'e benzetilir. Bazan da kılıç ile âb-ı hayât arasında ilgi kurulur. Kâfirin gönlü imansızlıktan kararmıştır. İsken­der'in zulmette âb-ı hayâtı araması gibi kılıç da kâfirin kalbinde iman arar, bulamaz. İskender cihan fâtihidir: şarkı ve garbı fethetmiş, gücü ve şöhreti bü­tün dünyaya yayılmıştır. Bu bakımdan şair (veya yazar), şiirinin üstünlüğünü, şöhretini, meşhurluğunu belirtmek için kendisini, şairliğini veya ilhamını (şiirini) İskender'e,kalemini Hızır'a, sözünü ve­ya mürekkebini âb-ı hayâta benzetir.

Destan vemasallarda bazı hayvanla­rın âb-ı hayât içerek ölümsüzleşmesi motifleri vardır. Bunlardan en meşhuru Köroğlu'nun atıdır. O, hayat pınarından içmekle ebedî hayata kavuşmuştur. At veâbı hayât ilişkisine divan şiirinde de rastlanılmaktadır.

Âmil Çelebioğlu İslam Ans. Türkiye Diyanet Vakfı

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi