Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II. YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR TESTİ-2


1.Aşağıdakilerin hangisindeki açıklama ayraç içindeki şairle ilgili değildir?
A) Şiir hayatına İkinci yeni akımının şiir estetiğiyle başlamış; şiirlerindeki imgeleri lirik bir tarzla dile getirmiştir 1969 yılında büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı Evet isyan da topladığı şiirleriyle 1960 sonrası toplumcu şiirimizin önde gelen şairlerinden olmuştur. (İsmet Özel)
B) Şiirlerinde kenar mahalle insanının duygu ve düşüncelerini anlatır. Şiirlerinde Marksist ideoloji ve bu yolda verilen mücadeleyi dile getirir. Gün Ol, Savrulan, Nâbiga yapıtlarından bazılarıdır. (Süreyya Berfe)
C) Şiirlerinde zaman zaman sloganvari söyleyişler vardır. Yaşananları ve yaşadıklarını şiire yansıtmıştır. Bir Gün Mutlaka şiiri onun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan bir beyanname niteliği taşır. (Nihat Behram)
D) Şiirlerinde büyük ölçüde folklor öğelerinden yararlandı. Doğa, ayrılık, sevgi, kadın sorunları gibi temaları işleyen ilk şiirlerini Rüzgâr Saati’nde topladı. (Gülten Akın)
E) İkinci Yeni esintisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle, anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazdı. Kuş Tufanı, Hücremde Ayışığı, Çaylar Şirketten adlı yapıtları vardır. (Refik Durbaş)


Kendine özgü biçim denemeleriyle dikkati çeken 1940 sonrası toplumsal-gerçekçi sairlerden biri olan ……. halk deyişlerinden, tekrarlardan ve argodan yararlanarak esprili bir şiir diline yönelmiş ve kimi zaman yergiye kaçan bir anlatımla toplumsal konuları işlemiştir. Onun göze çarpan en önemli özelliği günümüz şiirinde gittikçe yaygınlaşan dil malzemesindeki argo ve küfrün bolluğudur. Şiirlerim Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Ölüm ve Oğlum gibi yapıtlarda toplamıştır.
2.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ataol Behramoğlu
B) Kemal Özer
C) Can Yücel
D) Özdemir İnce
E) Ergun Evren

3. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni sonrası toplumcu şairlerin bir özelliği değildir?
A) Geleceğe olan inancı anlatan, ümit dolu şiirler yazmışlardır.
B) Şiirin içeriğine önem vermişlerdir.
C) Mesajlarını etkili kılmak için slogan üslubundan yararlanmışlardır.
D) İkinci Yeni şiir anlayışının devamı olmaktan öteye gidememişlerdir.
E) Kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmüşlerdir.


Yazıları, henüz öğrenciyken yayımlanmaya başlandı. Üniversiteden arkadaşlarıyla birlikte, 1956-1960 yılları arasında “a Dergisi”ni çıkardı. Şiir Sanatı dergisini 1966 - 1968 yılları arasında yayımladı. İlk dönemlerinde İkinci Yeni Hareketi içinde yer aldı. Daha sonra “toplumcu gerçekçi”ler arasına katıldı. Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz, Tutsak Kan, Kavganın Yüreği, Yaşadığımız Günlerin Şiirleri belli başlı yapıtlarındandır.
4.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ataol Behramoğlu
B) Ergun Evren
C) Can Yücel
D) Özdemir İnce
E) Kemal Özer


5. Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Çile - Can Yücel
B) Uzun Atlar Denizi - Ali Püsküllüoğlu
C) Rüzgâra Yazılıdır - Özdemir İnce
D) Ölü Bir Yaz - Kemal Özer
E) Yer Deli Gök Deli - Cengiz Bektaş


6.Aşağıdakilerin hangisinde İkinci Yeni sonrası toplumcu şairler bir arada verilmiştir?
A) Ataol Behramoğlu-Sezai Karakoç-İsmet Özel
B) Süreyya Berfe-İsmet Özel-Orhan Kemal
C) Nihat Behram-Hilmi Yavuz-Süreyya Berfe
D) Mehmet Akif Ersoy-Nâzım Hikmet-Tevfik Fikret
E) İsmet Özel-Tevfik Fikret-Nâzım Hikmet


Gök şarlayarak devrilse ardımdan
- ölürsek bir partizan gibi ölmeliydik –
yürüsem parçalanmış bir ceset tazeliğinde
yürüsem beynimde kıpkızıl bir serinlik
sonra denizler devirebilirim dudaklarımdan
sonra aşk, sonra dirlik: partizan
7.İsmet Özel’in Partizan adlı şiirinden alınan bu dizeler, şairin sanat anlayışıyla ilgili niteliklerin hangisine örnek olamaz?
A) Şiirine direnme ve isyan konuları egemendir.
B) Şiirlerindeki imgeleri lirik bir tarzla dile getirmiştir.
C) İslami söyleme yönelmiş; mistik bir görüşü benimsemiştir.
D) Umut, özgürlük gibi kavramlar şiirlerinin temasını oluşturmuştur.
E) Biçimi önemsemez, estetik kaygıdan çok konuya önem verir.

Sanatçılar                  Yapıtları             Toplulukları
Ahmet Muhip Dıranas        ……..                  Öz Şiir
Ece Ayhan                Yort Savul                    ……….
……..                      Gün Ola                     II. Yeni Sonrası Toplumcular
8.Yukarıda sanatçılar, yapıtları ve hangi topluluktan oldukları verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangileri getirilmelidir?
A) Şiirler- II. Yeni- Süreya Berfe
B) Ömrümde Sükût-Öz Şiir-İsmet Özel
C) Yenisi- I. Yeni- Ataol Behramoğlu
D) Cinayetler Kitabı-II. Yeni-Refik Durbaş
E) Duvar-Öz Şiir- Süreya Berfe


I. Grup                         II. Grup
1. İsmet Özel                  A. Erbain
II. Ataol Behramoğlu        B. Hasretinden Prangalar Eskittim
III. Ahmed Arif                C. Bir Gün Mutlaka
9.Yukarıda 1. grupta verilen şairlerle II. grupta verilen eserler eşleştirilirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
    I II III
A) B  A  C
B) A  B  C
C) B  C  A
D) A  C  B
E) C  B  A


I. Süreyya Berfe
II. Kemal Özer
III. Refik Durbaş
IV. Cemal Süreya
V. İsmet Özel
VI. Erdem Bayazıt
10.Yukarıda numaralanmış sanatçılardan hangileri 1960-1980 arası toplumcu şiir anlayışıyla ön plana çıkmış isimler arasında değildir?
A) I. ve II. B) II. ve IV. C)III. ve V. D) II. ve VI. E) IV. ve VI.


Yağmur yağar akasyalar ıslanır
Bulutlar uçuşur geceleyin
Ben yağmura deli buluta deli
Bir büyük oyun yaşamak dediğin
Beni ya sevmeli ya öldürmeli
Bir şarkıda işitmeye alıştığımız bu dizelerin sahibi…….. , 1960 sonrası şiirimizdeki toplumcu gerçekçi yönelimin kilometre taşı isimlerindendir. İlk şiirlerindeki aşk, ayrılık, doğa gibi bireysel daha sonra toplumsal temalara yöneldi. Gezip gördüğü yerlerden damıttığı folklorik öğeleri şiirine başarıyla yansıttı. Birçok şiiri bestelendi. Şairin önemli yapıtları arasında Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı sayılabilir.
11.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisinin getirilmelidir?
A) Gülten Akın
B) Ataol Behramoğlu
C) Refik Durbaş
D) İsmet Özel
E) Ülkü Tamer


Artık kelimeleri kalmamış fiyatları sormaktan
Saçları taranılmaktan usanmışlar
Sinemalara saklanıyorlar kışın
Yaz olunca deniz yalayışlarında
Kaldırımlarda demokrat
Otobüslerde dindar
Geceyi
Saatlerine bakarak anlıyorlar
Ve sabah
Gökyüzünün karnını gerdiği zaman
Dağların kokusundan fabrikalar
Acıkınca
                              İsmet Özel
12.Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Serbest ölçüyle yazılmıştır.
B) I. Yeni (Garip) anlayışına ait içerik özellikleri taşımaktadır.
C) insan emeğinin ucuz zevkler karşılığında sömürülmesi konu edilmiştir.
D) Uyağa yer verilmemiştir.
E) Belirli bir nazım birimi ve biçimi kullanılmamıştır.


I. Toplumcu dünya görüşünü savunmuş, bu anlayışla eserler vermiştir.
II. Aynı şiir anlayışını paylaştığı İsmet Özel’le birlikte Halkın Dostları isimli dergiyi çıkarmıştır.
III. Tümüyle kapalı ve imgeci bir şiir tutumu benimsemiştir.
IV. Şiirlerinde dünya görüşüne uygun olarak kavgacı, mücadeleci bir üslup vardır.
V. Memleketimden İnsan Manzaraları en ünlü eserleri arasındadır.
13.Ataol Behramoğlu ile ilgili yukarıdaki değerlendirmelerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) III. ve IV. D) II. ve V. E) III. ve V.


(I) Marksizmin ve öğrenci hareketlerinin yükselişte olduğu 1960’lı yıllarda edebiyat da bu gelişmelerden etkilendi. (II) Birçok derginin yayımlanmaya başladığı bu dönemde toplumcu siyasal akıma koşut biçimde halkın ve işçi sınıfının sorunları, bu sınıfın kapitalist güçlerce sömürüldüğü teması işlendi. (III) Ataol Behramoğlu ve İsmet Özel’in çıkardıkları Halkın Dostları’nın, bu denli başarılı olması ve ününü günümüze dek koruyabilmesinin sırrı dönemin söz konusu toplumsal koşullarında aranmalıdır. (IV) Bu isimlerle birlikte Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu ve Yavuz Bülent Bakiler de aynı anlayışla eser veren diğer sanatçılardır. (V) Hareket 1980 yılına kadar güçlenerek devam ettiyse de 80 sonrası, dönemin siyasal koşulları nedeniyle gücünü gittikçe yitirdi.
14.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde 1960-1980 arası toplumcu şiir anlayışıyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Çocukların düşlerinde bir Markut
bir kurbağa zıplıyor yaşamamızdan
her gün zıplıyor, her gün eksiliyor, her gün
Markuuuut! Torbanı sarkıt
Her doğal güzelliğin bir ucunda aptallık
öbür ucunda o kambersiz geçen düğün
15.İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin, aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?
A) Necip Fazıl
B) İsmet Özel
C) Ahmet Haşim
D) Orhan Veli
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


16.Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şiiri sürdüren şairlerden biri değildir?
A) İsmet Özel
B) Cahit Külebi
C) Can Yücel
D) Metin Eloğlu
E) Ataol Beramoğlu


İsmet Özel ve Ataol Behramoğlu’nun birlikte çıkardığı dergisi, 1960’lı yıllarda son derece etkili olmuş ve pek çok ismi de bünyesinde toplamıştır. “Ödünsüz, net, yeni, öncü bir siyasal ve yazınsal tavrın dergisidir.” diye nitelediği dergi, 1960 sonrasının politik ve toplumsal yönelişlerini bir araya getirmiştir. Marksist anlayışa sahip olan derginin kurucuları, sınıflı bir toplum anlayışına karşı çıkmışlardır.
17.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Büyük Doğu
B) Mavi
C) Halkın Dostları
D) Hisar
E) Mavera


Hangi parayla hangi malı alıp satacaksın
Hangi fabrikanın kapısını çalsan duman
Ne var seni bağlayan buralara
Umut, umudun varsa her yerde umut
Ekmek her yerde ekmek çalışana
Sevda her yerde sevda çekmesini bilene
Yaz dilekçeyi doldur kağıtları
Almanya hesabına
18.Refik Durbaş’a ait bu dizeler ve onun bulunduğu dönem karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal temalara ağırlık verilmiştir.
B) Serbest ölçü benimsenmiştir.
C) Kapalı ve soyut bir anlatımla oluşturulmuştur.
D) Şair, kendini toplumun sözcüsü olarak görmektedir.
E) Yaşamla mücadele ve direnme konusu işlenmiştir.


19. 1960 sonrası toplumcu Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirde ideolojik unsurlar görülmeye başlanmıştır.
B) Slogana dayalı bir şiir dili oluşturulmuştur.
C) ölçü ve kafiyeye dayalı bir şiir anlayışı benimsenmiştir.
D) Serbest şiir benimsenmiştir.
E) Toplum meseleleri ve bireysel temalara yer verilmiştir.


20. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen sanatçı ile uyuşmamaktadır?
A) Şiirlerinde inançlara ayak direyen bir tutumu vardır. (Can Yücel)
B) Eserlerinde efsanelere, halk hikâyelerine ve ağıtlara yer vermiş, Doğu Anadolu'yu işlemiştir. (Ahmed Arif)
C) Marksizm öğretileri içeren şiirlerinde Nazım Hikmet etkisi görülür. (Arif Damar)
D) Dersaadette Sabah Ezanları adlı romanında Türkiye’nin son elli yılını ele alır. (Attila ilhan)
E) Mehmet Çınarlı’nın kurduğu ‘Hisar’ dergisi şairlerindendir. (Ahmet Oktay)


21 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi toplumcu çizgide eser vermemiştir?
A) Ahmet Arif
B) Can Yücel
C) Ziya Osman Saba
D) Attila İlhan
E) Ataol Behramoğlu


(I) Attila İlhan imla kurallarını bütünüyle reddetmiş bir sanatçıdır. (II) Halk ve divan şiiri geleneğinden faydalanmıştır. (III) Yabancı kelimeleri ve anlaşılmaz imgeleri kullanmaktan da çekinmez. (IV) Şiir dünyasını melankolik aşklar, gündelik ilişkiler, karmaşık duygu durumları ve içli haller oluşturur. (V) Tüm bu farklı özelliklerine rağmen Attila ilhan kullandığı açık ve hemen anlaşılabilen üslubu ile toplumun çoğuna hitap edebilen bir şairdir.
22.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


I. Herkesin anlayabileceği bir dil benimsenmiştir.
II. Şiiri ’Garpiçiler’ kadar basitleştirmek doğru değildir.
III. Şiirde sosyalist temalar öne çıkarılmalıdır.
IV. İmgesel ve içli şiirler yazılmalıdır.
23.“Mavi” dergisi çevresinde toplanan sanatçılar, yukarıdaki özelliklerden hangilerine uyma çabası içindedirler?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) I., II. ve III. D) I., III. ve IV. E) II., III. ve IV.


24 ve 25. soruları aşağıdaki şiir parçasına göre cevaplayınız

Sana yaşamak düşer çarkların gövdesinde
Bin demir kapıyla hesaplaşmaktan omzun çürümelidir
Bin çeşit güneşle ovulmalıdır gaddar ellerin
Yürü yangınların üstüne, kendi alevini de getir
Ki
ölüm
Her yerde uyanıktır
Alestadır korkunun yardakçıları
Tez kızaran güllerden kendini sakın
Sevgiler ürkütsün seni, aşk ayrı
24. Yukarıdaki şiirin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) İsmet Özel
D) Orhan Veli Kanık
E) Arif Nihat Asya


25. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki şiirin ait olduğu sanatçıya ait bir şiir kitabı değildir?
A) Bir Yusuf Masalı
B) Evet, İsyan
C) Erbain
D) Geceleyin Bir Koşu
E) Çoban Çeşmesi


Önceleri biçime aşırı düşkün bir şairdir. Şiirde anlam rastlantısaldır diyenlere yakın görünüp anlamı yalnızca bir güzellik öğesi olarak ele alır. “Gül Yordamı”, “Ölü Bir Yaz”, Tutsak Kan” adlı ilk üç kitabında II. Yeni tarzında bu anlayışı sürdürdükten sonra birdenbire susan şair, 1970’lerde yeniden dergilerde göründüğünde şiirini değiştirme yoluna gider. Bu doğrultuda geliştirdiği şiiriyle 1970 sonrasının toplumcu şairleri arasında yerini alır. Yayımladığı “Kavganın Yüreği”, “Yaşadığımız Günlerin Şiirleri” ve “Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya” (Türk Dil Kurumu tarafından ödüllendirilir) gibi kitaplarıyla ilk kitaplarında benimsediği şiir anlayışını temelinden değiştirerek toplumcu şiir örnekleri verir.
26.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet Özel
B) Kemal Özer
C) Ataol Behramoğlu
D) Cahit Zarifoğlu
E) Arif Damar


“Evet İsyan”daki toplumsal eleştiriciliğini sürdürmekle birlikte 1975’te yayımlanan “Cinayetler Kitabı”yla şairin, İçerik, tema, kelime ve kavramlar bakımından İslâmcı görüşü benimsediği görülür. İslamcı öz ile isyancı söyleyişi birleştiren şairin Erbain, Geceleyin Bir Koşu, Celladıma Gülümserken, Bir Yusuf Masalı, Rüya Tabirleri gibi şiir kitapları çok okunmuştur. Ayrıca “Şiir Okuma Kılavuzu”, ‘Taşları Yemek Yasak” önemli deneme kitaplarıdır.
27.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Özer
B) Refik Durbaş
C) Erdem Beyazıt
D) Rasim Özdenören
E) İsmet Özel


Şiirlerini “Hayatımız Üstüne Şiirler” adlı kitabında toplayan şair, kitabı yayımlandığı sırada, siyasî bir suçlamayla hapistedir. Kitap, yayımlanışından az sonra yasaklanır ve şairi için yeni bir soruşturma açılır. Bir yıl süren bir yargılamadan sonra kitap beraat eder. Şair de iki yıla yakın bir tutukluluktan sonra serbest bırakılır. Şairin bu ilk kitabını izleyen “Dövüşe Dövüşe Yürünecek”, “Militan Şiirler”, “Hayatı Tutuşturan Acılar” şiir kitaplarında 70’li yılların toplumsal acıları yansıtılır. “Dar Ağacında Üç Fidan” ise Deniz Gezmiş olayına tanıklık eden anılar kitabıdır. Militan dergisini de çıkarmıştır.
28.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süreyya Berfe
B) A. Kadir
C) Gülten Akın
D) Nihat Behram
E) Ercüment Behzat Lav


29. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı - yapıt eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?
A) Ataol Behramoğlu - Birgün Tek Başına
B) Enis Batur - Gri Divan
C) Sedat Ümran - Gittin Taş Atarak Denizlerime
D) Nurullah Genç - Kuşluk Saatleri
E) Sunay Akın - 62 Tavşanı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C D E A D C A D E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 A   B  E   D  B   B  C   C  C   E

21 22 23 24 25 26 27 28 29
 C  E   E   C  E   B  E   D  A

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi