Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

İZZET MOLLA - BEYİTLER VE AÇIKLAMASI
I
Gerdun sitem-i baht-i siyâh etmeğe değmez
Billâh bu gamhâne bir âhetmeğe değmez

Vezni: Mefûlü Mefâîlü Mefâîlü Fâûlün

Günümüz Türkçesi
Felek, kara bahttan şikâyet etmeye değmez. Billâhi, bu gam yuvası olan dünyanın bir aha karşılık olacak değeri yoktur.

İzahlar:
Baht-i siyâh : (f. s. t.) Kara baht.
Sitem-i baht-i siyâh : (f. is. t.) Kara bahtın sitemi.
Sitem etmek; zulümden, haksızlıktan şikâyet etmek demektir.
Billâh kelimesinin lâh hecesini, vezinde bir kapalı ve bir açık hece karşılığı olacak surette uzatarak okumalıdır.

II
Bir mevsim-i bahârına geldik ki âlemin
Bülbül hâmûş havz tehî gülsitan harâb

Vezni: Mefulü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün


Günümüz Türkçesi
Bu âlemin öyle bir bahar mevsimine geldik ki; bülbül susmuş, havuz boş ve gül bahçesi haraptır...


İzahlar:
Mevsim-i bahâr : (f. is. t.) Bahar mevsimi.
İkinci mısradaki hâmûş kelimesinin mûş hecesiyle havz kelimesini, vezinde birer kapalı ve birer açık hece karşılığı olacak surette okumak lâzımdır.

III
Târmâr etti nice kâkül-i leylâyı felek
Kays ile bu dil-i güm-geşte o sevdâda dahi

Vezni: Feilâtün (Fâilâtün) Feilâtün Feilâtün Feilün (Fa'lün)


Günümüz Türkçesi
Felek, nice güzelin saçını darmadağın etti; Mecnunla bu kendinden geçmiş gönül ise hâlâ o sevdadadır.

İzahlar:
Kâkül-i leylâ : (f. is. t.) Leylânın saçı. Bu terkipteki leylâ kelimesi bir has isim olarak değil, güzelin ve sevgilinin sembolü olarak kullanılmıştır.
Güm-geşte : (f. St.) Kaybolmuş.
Dil-i güm-geşte : (f. S. t.) Kaybolmuş gönül; aşk yüzünden kendini kaybetmiş, çıldırmış olan gönül.
Târmâr kelimesinin târ hecesini, vezinde bir kapalı ve bir açık hece karşılığı olacak surette uzatmak lâzımdır.
Feleğin nice güzelin saçını darmadağın etmesi tabiriyle güzelliğin baki olmadığı anlatmıştır. Böyle olduğu, halde, şair kendi gönlünün, Mecnun gibi, güzelden vazgeçemediğini söylüyor.

N.H.ONAN, İ.D.Ş.ANT.

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi