Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

Gazel

1. Lisân-ı ehl-i dilde aşka gülzâr-ı belâ derler

   Cüvânın kâmet-i bâlâsına nahl-i cefâ derler

 

2. Yakın olmaz güzeller âşık-ı mehcûr u şeydâya

   El öpmek ârzû etsen ıraktan merhabâ derler

 

3. Harâbâtı eğerçi görmedik ammâ görenlerden

   İşittik bir neşât-efzâ makâm-ı dilküşâ derler

 

4. Niyâz eyle cefâdan vaz gelsin cân-ı mahzûna

   Seni ey dil gam-ı cânâne ile âşinâ derler

 

5. Halâs olmaya gibi aşk elinden bir zamân

   Yahyâ Yine bîçâreyi bir dilrübâya mübtelâ derler

 

Günümüz Türkçesiyle

1. Gönül sahiplerinin dilinde aşka belânın gül bah­çesi derler. Genç güzellerin uzun boyuna da cefa fidanı derler.

2. Güzeller, uzak düşmüş çılgın âşıklara yaklaş­maz. El öpmek istesen (o güzeller) uzaktan selâm verirler.

3. Gerçi meyhaneyi görmedik, ama görenlerden neşelendiren, gönül açıcı bir yer olduğunu işittik, derler.

4. Ey gönül! Senin sevgilinin gamıyla içli dışlı ol­duğunu söylerler. (Bizim için) yalvar yakar da mahzun gönüle eziyet etmekten vazgeçsin.

5. Yahya, bir müddet daha aşk elinden kurtulama­yacak gibi. Yine o çaresiz, zavallı için gönül alıcı bir güzele tutkundur, diye söylüyorlar.

Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Divan Şiirinden Seçmeler

SON EKLENENLER

Üye Girişi