Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MERCİMEK AHMED - KABUSNAME'DEN METİN İNCELENMESİ

Kaabûsnameyi Türkiye tercüme etlim, şöyle ki bir lâfzı aralayıp geçmedim,

belki ak­lım erdiğince bazı müşkilce elfazını dahi bast ile şerh eltim ki

tâ ki mütalâa kılıp okuyanlar mânasından haz alalar ve bu zaifi dua ile ana­lar.

Geldik imdi eğerçi bu kitap nev'arus-ı hûbrûdur, velî ziyneti yoktur ve üryandır, yani ya­lıncaktır.

 

ŞAİRLER TERBİYETİN BEYAN EDER(1)

Ey oğul eger şair olup şiir ayılmaya kasdetsen cehdet ki şiirde sözün murabba ola yani ruşen ola, açık ola. Ve sakın ki gamız söylemeyesin. yani örtülü söylemeyesin. Meselâ bir şiirde bir sözün ki mânası şerhin sen bilesin ve ayruk kişi bilmeye, anın bigi sözü söyleme. Zira şiiri halk içün aydurlar; kendi kendiler içün ayıtmazlar. Pes şiirin mânası açık gerektir ki ruşenliği sebebinden ötürü kim gerekse rağbet ede.

Amma şair gerektir ki hemen vezne ve kafiyeye kani olmaya. Pes sen dahi hayalsiz ve tertipsiz ve sınaatsız şiir ayıtma... Amma eger dilersen ki şiirin kamu şairler şiirinden üstün görüne, sözü müstear söyle, anıma istiareyi imkânla söyle, yani istiareyi medihle yok istimal et, hâssa ki methet­tiğin kişi kemal ehli ola. Amma eger gazel ayıdasın, terane içün, igen dahi mesnû' olmazsa kayırmaz, illâ lâtif ve ter gerektir ki gazeli ayıdasın. Ve amma kafiyesi ve redifi gerek ki bir mâruf kafiyede ve redifle ayıdasın. Yani söylenmemiş kafiyedir deyip bir meçhul kafiyede ayıtma. Gerekmez yerde Arabi müşkül lâfız kalıp şi'rin sovuk etme. Ve her ne ki şiirinde söy­lersin, âşıklar vasf-ı haline göre lâtif söyle ve şiirde hoş misâller ve teşbih­ler getir, şöyle ki hem hâssa hoş gelsin hem âmma, tâ ki senin şiirin şöhret tuta ve mâruf ola.

Ve şiiri aruzun ağır vezinlerinde ayıtma, tâ ki şiirin dahi sakil düşme­ye.

Andan gerü gazel ve türkü ki ayıdasın, ter ve âbdar ayıt. Metheder­sen garrâ methet. Ve ruşen ayıt, donuk ayıtma, tâ ki anın ucundan işiden­lerin gönlü kabzolup tutulmasın. Ve bülend - himmet ol. kücek  nazar olma. Her kişinin ki üzerine nesne ayıdasın, mikdarını bilip ayıt, tâ ki met­hin hicve dönmeye, yani bilmek gereksin ki her tayifeyi nice methedip öğmek gerek. Her kişinin mahalli nedir, bilgil. Meselâ bir kişi ömrâ yanına bıçak takındığı olmaya, kılıcınla arslan düşürdün, sünün ile Billur dağın getürdün deme, ya Bisutun Acem’de bir dağın adıdır. Andan gerü bir kişi eşeğe bindiği yok ola, atın Düldül’den yeğdir, ya Burak’tan yeğdir, ya benzer nesnedir deme. Üşte hicve dönen medih budur. Pes bilmek gerek ki her kişiye medhi nice demek gerektir.

 
Metin İncelemesi:

Biçim Yönünden:

Biçimi: Nesir (düzyazı).

Türü: Açıklama (Didaktik Nesir).

Konusu: Şairliğe özenenlerin tutması gereken yol anlatılıyor.

Ana düşünce: Şairler, şiiri halk için yazmalı, anlamının açık olmasına çalışmalı, benzetme ve övgü­lerin yerinde olmasına özen göstermelidirler.

Dil özellikleri:

a)Dil sade, anlatım açıktır.

b)Önemli noktalar üzerine, tümceler arasında kullanılan "yani" ve "ki" bağlaçlarıyla dikkat çekili­yor.

c) Tümceler kısa, yabancı söz ve tamlamalar az; buna karşın Türkçe sözcükler çoğunluktadır. Bu, yapıtın -Aydınlar için değil- halk için kaleme alın­masından ileri geliyor.

d) Yazarın yaşadığı dönemin Anadolu Türkçesine özgü sözcüklere yer veriliyor: Ayıtmak (yazmak-söylemek), ayrık (başka), aydurlar (söylerler), andan (ondan), anın (onun), şöhret tuta (ünü yayılsın), rağbet ede (ilgi görsün), gaamız (açık), ruşen (açık).

İçerik Yönünden:

Araştırmalar:

• Yazar, şairliğe özenenlere yol gösteriyor. Onlar­dan, şiirin anlamını açık yazmalarını istiyor. Çünkü şairler, şiiri halk için yazarlar, kendileri için yazmaz­lar, diyor. Bu düşüncesinin gerekçesini şu sözlerle belirtiyor : "Meselâ bir şiirde bir sözün iki manasının açıklanmasını sen bilesin ve başka kişi bilmeye, onun gibi sözü söyleme. Zira şiiri halk için söylerler, ken­di kendileri için söylemezler. Sonra şiirin manası açık gerektir ki, aydınlığı sebebinden dolayı kim gerekse ilgi göstere." Bu sözlere göre, şiirin anlamının açık olması, halkın şiirde söylenenleri anlamasını sağlaya­cak ve onlarda şiire olan ilgiyi arttıracaktır.

• Yazar, şiirin biçiminde ve söylenişinde yalnız ölçü ve kafiyeyi yeterli görmüyor. Şiir için gerekli gördüğü ölçü ve kafiye gibi öğelerin yanı sıra gerektiğinde hayallerden yararlanılmalı, istiarelere başvu­rulmalıdır, diyor.

• Yazara göre, şiirde her şey, herkes övgü konu­su olabilir. Ancak şiirde birinin övülmesi gerekiyorsa, onun gerçekten övgüye layık olması gerekir, övgüde de ölçü kaçırılmamalı; yapılan övgüler, övülenin kişi­liğine uygun olmalıdır. Her kişinin yeri, mevkii, bilgi­si göz önünde tutulmalıdır.

• Yazıda "hicve dönen medih" (yergiye dönen öv­gü) sözü, yerinde ve doğru olmayan övgü anlamında kullanılıyor. Böyle bir övgü, abartma olacağından övüleni küçük düşürür, gülünç hale getirir, diyor. Buna iki örnek veriyor. İlk örneğinde ömründe hiç bıçak taşımayan birini ele alıyor. Şair, böyle birini, "Kılı­cıyla arslanı öldüren, dağları ikiye bölen" biri gibi nitelerse, o kişi okuyucu önünde gülünç duruma düş­müş olur. Diğer örneğinde de ömründe hiç eşeğe bin­memiş birini ele alıyor. Böyle birinin, "Atı Düldül'den Burak'tan bile iyidir." biçiminde abartmalı ve gerçek dışı bir övgüyle anlatılması, o kişinin gülünç bir du­ruma düşmesine yol açar, diyor.

• Yazıda önemli noktalar üzerine "Ki" bağlacıyla okuyucunun dikkati çekiliyor. Çok kullanılmış olan bağlaç, kaldırılırsa tümcelerin yapısı ve anlamı bo­zulmuyor, örneğin : "Andan gerü gazel ve türkü ki ayıdasın." tümcesi "ki" bağlacı kaldırıldığında, "An­dan gerü gazel ve türkü ayıdasın." biçiminde söylenir. Bu durumda bile yapısının bozulmadığı görülür.

• Bu yazı, bir kültür değişiminin olduğu XV. yüz­yılda yazılmıştır. Bu nedenle dilde kimi sözcüklerin eskileriyle yenileri yan yana kullanılmıştır. Bunun ya­zıda görülen örnekleri şunlardır: Murabba-ruşen-açık lafız-söz, gamız-örtülü, maruf olmak-bilinmek, met­het m ek-övmek.


• Tazarrunâme'deki nesir dili ve anlatımı ile bu yazının dili ve anlatımı şöyle karşılaştırılabilir:

a) Tazarrunâme süslü nesi re, bu yazı sade nesire örnektir.

b)Tazarrunâme'de dil ağır, anlatım süslü, ya­bancı söz ve tamlamalar boldur.  İç ahenk secilerle sağlanmıştır. Bu yazıda ise dil sade,  anlatım açık, yabancı söz ve tamlamalar azdır. Secilere ise hiç yer verilmemiştir.

c)Tazarrunâme'de Türkçe sözcükler yok denecek kadar azdır; bu metinde çoktur.

d)Tazarrunâme'de sıfatlara yer verilmiştir; bu metinde sıfatlara yer verilmemiştir, açık bir anlatım yolu yeğlenmiştir.

e)Tazarrunâme'de aydınlara seslenilmiş, bu ya­zı ise halk için yazılmıştır.

f) Tazarrunâme'de dinsel bir konu ele alınmış­tır, bu yazıda ise-değişik konular yanında-edebiyat şiir konusu işlenmiş ve genç şairlere yol gösterilerek öğüt verilmiştir.


[1] (I) Kaabusname: Çev.: Mercimet Ahmet Haz.: Orhan Şaik Gökyay.

N. KARTAL, BİRSEN Y. 1990

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi