Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MANİ-İ İZHAR-İ ŞÜKR-İ LUTF-I YAZDANDIR SÜKUT - HERSEKLİ ARİF HİKMET

Gazel

Mâni’-i izhâr-ı şükr-i lutf-ı Yezdândır sükût
Ben demem şâyeste-i erbâb-ı îkândır sükût

Nutkdur sermâye-bahş-ı eşrefiyyet âdeme
Bâ’is-i ihlâl-i şân-ı feyz-i insândır sükût

İmtidâd-ı bahs iken zînet-res-i bezm-i kemâl
Âkılın güftârına nisbetle noksândır sükût

Hakk u bâtıl şîve-i tedkîk ile ma’lûm olur
Kim demiş îcâb-ı hâl-i akl u irfândır sükût

Bî-mezâkân-ı hüner keşf-i lisân etse nola
Sâtir-i cehl ü uyûb-ı şahs-ı nâdândır sükût

Düşmez ehl-i dâniş ü idrâke tarz-ı iftikâr
Fırka-i mezmûme-i cehhâle şâyândır sükût

Hep sükûnetdir sebeb bu âlemin berbâdına
Bâis-i ucb u gurûr-ı ehl-i tuğyândır sükût

Rastgû-yı hall ü akd-i himmet ol her kârda
Hasma çün ser-rişte-i ityân-ı bürhândır sükût

Böyle Hikmet nükte-perdâz-ı kemâl olmak asîr
Âdet-i yârân gibi elbette âsândır sükût

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (hzl.) (1918). Hersekli Ârif Hikmet, Dîvân. İstanbul: Matbaa-i Amire. 87-88, 145-146.)

http://teis.yesevi.edu.tr

SON EKLENENLER

Üye Girişi