Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DEĞİLDİR RİŞTE-İ DİL-GEŞTE TARF-I EBRUVANINDAN - ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ

Gazel

Değildir rişte-i dil-geşte tarf-ı ebruvânından
Çekilse çille-i serd-i elem bin kez kemânından

Hayâl-i gerd-i hattın pür-nem etmiş çeşm-i ‘uşşâkı
‘Aceb kim katreler rîzîde olmuş sürmedânından

Olur mı nîk-hû bed-tıynetân âlâyiş-i ferle
Belî bulmaz tegayyür tab’-ı âhen zer-feşânından

Güvâhî kâr-ı nâ-hemvârının eczâ-yı zâtıdır
‘Ayândır herkesin evzâ‘ı tertîb-i beyânından

Sudûr-ı tavr-ı gûn-â-gûnunu ta’yîb-sâz olma
Bilen taksîrini mikdâr-ı tenşît-ı zamânından

Olurmuş inzivâ kısmet-rübâ-yı pây kim bûmun
Gıdâ-yı ‘ayş oldu hod nihâdî-i nihânından

Gedâyân-ı sühan deryûze-kâr-ı nâkd-i nazm olsa
Sezâdır Es’ad’ın i’câz-ı tab’-ı kâmrânından

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.171.)

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi