Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SUNAR BİN CÂM-I MEMLÛ TEHÎ PEYMÂNEDEN SONRA - MEZAKİ

GAZEL

Sunar bin câm-ı memlû tehî peymâneden sonra
Döner vefk-ı murâd üzre felek ammâ neden sonra

Bu meclisde gulû-yı şahne-i gamdan kim ağlardı
Eğer handân olaydık girye-i mestâneden sonra

Tuyup zevk-ı harâbâtı ele câm-ı şerâb alsa
Ayak basmazdı zâhid mescide mey-hâneden sonra

Gedâ şeklinde şâh-ı mülk-i tecrîd olmak istersen
Nemed-pûş-ı ferâğ ol hil’at-ı şâhâneden sonra

Nice memnûn olur genç-i güherle ehl-i dil andan
Bu denlü renc-i bâzû kâviş-i vîrâneden sonra

Anı bî-reng idüp yazmış beni bir turfe sûretde
Yazanlar peykerim. Mecnûn gibi dîvâneden sonra

Felek har-mühre-i güftâr-ı a’dâya kulak tutmaz
Mezâkî gevher-ı nazmın gibi dür-dâneden sonra

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Felek, boş kadeh sunduktan sonra binlerce dolu bardak sunar, ama neden sonra muradımız üzere arzu ettiğimiz gibi de döner

Eğer sarhoşçasına ağlamadan sonra gülebilseydik! Bu toplantıda, gam ve keder bekçisinin hücumundan kim ağlardı?

Zâhit, meyhanedeki zevki duyup eline şarap bardağını alsa, meyhaneyi gördükten sonra mescide ayak basmazdı

Eğer yalnızlık mülkinin dilenci şeklinde şahı olmak istersen şahlara lâyık hil’atı giydikten sonra bunlardan vazgeçme alâmeti olan keçeyi örtün!

Virâneyi araştırmak için bu kadar el, kol yorduktan sonra, gönül ehli, cevher hazinesini bulmaktan nasıl memnun olur?

Mecnûn gibi bir deli, divaneden sonra benim şeklimi çizenler onu renksiz beni ise tâze bir sûrette yazmışlar.

Ey Mezâkî, senin nazmının cevheri gibi inci dânesini, felek gördükten sonra, düşmanların sözlerinin iri katır boncuğuna kulak tutmaz! Senin sözlerin inci dânesi düşmanlarınınkiler ise katır boncuğudur. Bunlara da kimse kulak asmaz!

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEZAKİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi