Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

LA’LİN TEBESSÜM İLE PÜR-ÂB U TÂB GÖSTER -VECDİ 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

La’lin tebessüm ile pür-âb u tâb göster
Yâkût-ı sürh içinde dürr-i hoş-âb göster

Aks-i ruhunla eyle âyîne-i münevver
Âğûş-ı mihr-i rahşân bir âfitâb göster

İtme lebün küşâde ehl-i niyâza ammâ
Her bir sü’âle gamzen hâzır cevab göster

Âb-ı hayât-ı vaslın h’âb içre câna arz it
Dil-teşne-i ümîde bârî serâb göster

Mey iç ki rûy-ı âlin olsun yine cûy-efşân
Âb içre âteşi gör âteşde âb göster.

Küstâh-çeşme itme rûy- dili nümâyân
Âyîne-i ruhunda reng-i hicâb göster

Sermest ü dil-şikeste düş pây-ı çeşm-i meste
Mi’mâr-ı lutfa kendin hâne-harâb göster

Sundukça câm-ı zevk ol mest-i nâza sâkî
Sad-çeşm-i mübtelâyı anda habâb göster.

Var mı cevâb söyler bu nev-zemîne Vecdî
Şi’rinde ehl-i nazma tâze hitâb göster

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Tebessümler ederek, dudağını daha güzel, daha parlak göster. Yakut sürahi içinde parlayan inciler göster.

Yanağının ateşiyle dünyayı aydınlat. Parlayan ayın kucağında bir güneş göster.

Sana yalvaranlara karşı ağzını açmasan da olur: ama hiç olmazsa gamzen ile, onların sorularına bir cevap ver.

Ey sevgili seni sevenler vuslatını, hiç olmazsa uykuda göster: gönlü bu ümitle yananlara bir serap göster.

Şarap içki kıpkırmızı yanağın ırmaklar gibi olsun böylece ateş içinde suyu su içinde ateşi göster.

Gönlündekileri açıklama, gözler önüne serme. Onları yanağının aynasında biraz örülü göster.

Başı dönmüş ve gönlü kırılmış olarak, sarhoşun gözü önüne düş. Lütuf sahibine kendini biraz yıkılmış, perişan olmuş göster.

Ey saki o naz sarhoşuna zevk kadehini sunarken, o gözlere vurgun yüzlerce aşığı bir su kabarcığı göster.

Ey Vecdi, bu yeni ve güzel sözlerine cevap verecek birisi var mı? Sen, şiirden anlayanlara şiir nasıl yazılırmış onu göster.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

VECDİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi