Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞEBİSTÂN-I GAMIM BEZMİMDE ŞEM’-İ ENVERİM YOKTUR - VECDİ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Şebistân-ı gamım bezmimde şem’-i enverim yoktur
Fenâ dünyada ya’ni bir müsellem dilberim yoktur

Serinde herkesin bir gonca-i sîrâbı var şimdi
Benim bâğ-ı cihân içinde bir berg-i terim yoktur

Ne pür-zahm-ı nigâh ü ne esîr-i zülf-i müşgînim
Anınçün saff-ı ser-bâzân-ı aşk içre yerim yoktur

Zer-i hâlis ayâr etti dili iksîr-i aşk ammâ
Ele alır anı bir dilber-i sîmînberim yoktur

Yanıp hicrân ile şem-i gam oldum valsı yâd etmem
Metâ-ı şeb-pesendim subha lâyık gevherim yoktur

Nice feryâd edip çâk-i giribân etmeyen ben kim
Yanımda sâkî-i gül-ruh elimde sâgarım yokdur.

Sitanbûl’a o denlü ârzu var dilde ey Vecdî
Uçardım bulsam ammâ neyleyim bâl ü perim yokdur.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gecem gamla dolu, odamı aydınlatacak bir mum yoktur. Şu fâni dünyada sâdık bir sevgilim yoktur.

Herkesin başında yeni açmış bir goncası var ama benim şu koskoca dünya bahçelerinde bir tek gülüm yoktur

Aşk iksiri, gönlümü som altın gibi tertemiz etti. Ama onu eline alacak değer verecek gümüş bedenli bir sevgilim yoktur.

Ne sevgilinin bakışıyla yaralı, ne de onun misk kokulu zülfünün eseriyim. Onun için, aşk ordusu içinde benim bir yerim yoktur.

Aşk ateşiyle yanıp, gam gecesinin mumu gibi oldum. Sevgiliye kavuşmak aklımdan bile geçmez. Çünkü sabaha lâyık bir malım, mücevherim yoktur.

Nasıl feryat etmeyeyim, yaramı yırtmamayım. Benim gül yüzlü bir şarap sunucum ve elimde şarap kadehim yoktur.

Ey Vecdi, gönlümde İstanbul’a o derece büyük bir hasret var ki, eğer kanatlarım olsaydı uçar giderdim.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi