Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GEHÎ EBRÛ YI GEH RUHUN TASVÎR EDER MEHTÂP - SÜMBÜLZADE VEHBİ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Gehî ebrû yı geh ruhun tasvîr eder mehtâp
Hilâlî şekl edip resmin döner tedvîr eder mehtâp

O tıfl-ı nâzı süt lîmân deyü zevrak-süvâr etsem
Yem-i pür-şûru ol şeb reşk-i cûy-ı şîr eder mehtâb

Ziyâ kesb eyleyip mihr-i ruh-ı dildârdan her dem
Bu mâhiyyetle çeşm-i encümü tenvîr eder mehtâb

O meh-rûyun görüp dîvânegân-ı zülf-i şeb-gûnın
Felekte hâlesin ser-halka-i zencîr eder mehtâb

Şeb-i vaslında yârın germî-i mey derd-i ser vermez
Tebâşîr ile dürd-i bâdeyi tahmîr eder mehtâb

Nakîsa verdiğin ehl-i kemâle gevr-i gerdûnun
Dîrâyetle dehân-ı gurreden takrîr eder mehtab

Dil-i Vehbî olur fersûde görse sîne-i yârı
Ketân-ı nâ-tüvâna dûrdan te'sîr eder mehtâb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ay ışığı, sevgilinin kaşını, bazan de yanağını tasvir eder. Ay ışığı, resmini önce hilal şeklinde yapar, sonra döner degirmi şekle sokar.

O naz çocuğunu deniz süt limandır, sakindir diyerek kayığa bindirsem, ay ışığı o gece, coşkun denizi süt isteyen çocuğu imrendirecek hale getirir.

Ay ışığı, her an sevgilinin güneşe benzeyen yanağından ışık alıp, bu şekilde yıldızların gözünü parlatır.

Ay ışığı, o ay yüzün, siyah saçının deliliklerini görünce, gökyüzünde halesini zincirinin halkası yapar.

Sevgilinin kavuşma gecesinde içkinin harareti baş ağrısı yapmaz. Çünkü ay ışığı, şarabın tortusunu tebeşir ile mayalandırmıştır.

Ay ışığı, dönen talihin insanlara noksanlık verdiğini zekâsıyla parlak ağızdan öğrenir

Vehbî'nin gönlü, sevgilinin göğsünü görse yıpranır. Çünkü ay ışığı zayıf ketene uzaktan etki eder.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SÜMBÜLZADE VEHBİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi