Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GONCE-İ DÂĞ-I DÂ-İ ZÂRIM İLE EĞLENİRİM -KEÇECİZADE İZZET MOLLA

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Gonce-i dâğ-ı dâ-i zârım ile eğlenirim
Kendi üşkûfe-i gülzârım ile eğlenirim

Geh miyânın sararım gâh alırım âğûşe
Künc-i hülyâda bile yârim ile eğlenirim

Her birin târ-ı hayâle geçirip külbemde
Cevher-i çeşm-i dürer-bârım ile eğlenirim

Va’de-i vaslına ma’nâ veririm gönlümce
Geceler bî-hûde efkârım ile eğlenirim

Bir uzun söz açarım kâkül-i yâra dolayıp
Çâre var mı dil-i nâ-çârım ile eğlerim

Gönül eğlencesidir yâr sitem-kâr ise de
Mihnet-i şuh-ı dil-âzârım ile eğlenirim

Vâsıf’ın bir gazel-i tâzesi varsa okurum
Yohsa mecmû’a-ı eş’ârım ile eğlenirim

Feleği hiçe sayıp sâye-i Mevlânâ’da
Nakd-i gencîne-i âsârım ile eğlenirim

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

İnleyen gönlümde, goncaya benzeyen yanak yarasıyla, kendi gül bahçemin çiçekleriyle eğlenir avunurum.

Bazen belini sararak, bazen de kucağıma alarak hayal köşemde bile sevgilimle oyalanırım.

Yalnızlık köşemde, inciler yağdıran gözümün mücevherlerini hayal ipine düzerek oyalanırım.

Geceleri sevgilinin kavuşma konusunda verdiği sözü gönlümden geçirip, boşuna düşüncelerle avunurum.

Sevgilinin kâkülü ile ilgili uzun bir söz açıp, zavallı gönlüm ile eğlenirim. Başka çare var mı?

Sevgili ne kadar zalim olsa da gönlümün eğlencesidir. Gönül incitem sevgilinin verdiği eziyetle avunurum. Günde bin kerre eder câm-ı dilim işkeste Günde bin kere gönlümü kırdığı halde, ziyankâr bir çocuğa benzeyen sevgilimle oyalanırım.

Vâsıf’ın yeni bir şiiri varsa onu okurum. Yoksa, kendi şiirlerimle oyalanırım.

Mevlânâ sayesinde feleği hiçe sayıp, her zaman elimin altında bulunan hazine kadar değerli eserlerim ile vakit geçiririm.

SON EKLENENLER

Üye Girişi