Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DERYA-YI MUHİT CUŞA GELDİ - NESİMİ

Deryâ-yı muhît cûşa geldi
Kevn ile mekân hurûşa geldi

Sırr-ı ezel oldu Âşkârâ
Ârif neçe eylesin müdârâ

Her zerreden güneş oldu zâhir
Toprağa sücud kıldı tâhir

Nakkâş bilindi nakş içinde
La’l oldu ıyân Bedaşh içinde

Acı su şerâb-ı Kevser oldu
Her zehr nebât ü şekker oldu

Tiryâk-mizâcı tuttu ağu
Lü’lü’-i müdevver oldu dârû

Külli yer ü gök Hak oldu mutlak
Söyler def ü çeng ü ney Ene’l-hak

Maşûk ile âşık oldu bir zât
Mahv oldu vücûd-ı nefy ü isbât

Her katre muhît-i a’zam oldu
Her zerre Mesîh-i Meryem oldu

Taş u kesek oldu verd ü nesrîn
Ferhâd ile Husrev oldu Şîrîn

Mescûd ile Sâcid oldu vâhid
Mescûd-ı hakîkî oldu sâcid

Îmân ile küfr bir şey oldu
Tatlı ile acı bir mey oldu

Şirket aradan götürdü vahdet
Vahdetten açıldı bâb-ı rahmet

Cân ile ten oldu bir hakîkât
Birkidi şer’î at u tarîkat

Eşyâ ikilikten oldu hâlî
Bâkî ehad oldu lâ-yezâlî

Ey tâlib eger degülsen a’mâ
Gör vade-i küllü men aleyhâ

Ref’ oldu hicâb-ı mâ-sivâ’llâh
El-kudretü ve’l-bekâ’ü lil’llâh

Gayr oldu helâk ü vech kaldı
Bahr oldu şu kim bu bahre daldı

Ger açub ise basîretün bak
Gör sende Hakı vü gitme ırak

Çün mü’mine mü’min oldu mir’ât
Mir’âtına bak vü anda gör zât

Gör sen seni kim ne cism ü cânsen
Maksûd-ı vücûd-ı Kün fe-kân sen

Her kimse ki esridi bu meyden
Hâyy-i ebed oldu zât-i hayden

Nefsini çü bildi Rabbı
Tevhîd yolunda ekdi habbı

Ey Hakdan ırak olan azâzîl
Ger dîv değilsen Âdemi bil

Âdemde tecelli kıldı Allâh
Kıl Âdeme secde olma güm-râh

Şeytân-ı la’îne uyma zinhâr
Anun sözünü işitme ey yâr

Hakdan sana Lâ lüti’hu geldi
Hem Ve’scüd va’kterib diyildi

Çalındı kıyâmetin nefîri
Ey sağır işitmedin safîri

Haşrîn günü geldi uykudan dur
İnanmaz isen gözünü aç gör

Uykudan uyan ki mahşer oldu
Gör neçe zamâne pür-şer oldu

Sûr ünün işitmedi kulağın
Dayandı bu köprüden ayağın

Çün mahrem-i kul kefâ değilsen
Bîgânesen âşinâ değilsen

Kopdu kıyâmet kuruldu mîzân
Haşr oldu inan bulundu Yezdân

Her kimse ki tanıdı bu cânı
Bir zerreye saymadı cihânı

Yerden çıka geldi Dâbbetü’l-Arz
Uş sırrını eylerem sana arz

Müşrikden ider müvahhidi fark
Ey vay ana kim işi ala zerk

Hem hâtem anın elinde fermân
Ya’nî ki benem bu gün Süleymân

Mûsâ benem uş asâ elimde
Hakdan ezelî kılıç belimde

Halkın alına basar asâyı
Ya’nî ki bilin bu istivâyı

Ya’nî ki bu istivâdadır Hak
Ol mâlik-i mülk ü hayy-i mutlak

Hum cennet ü ham u hem likâdır
Rahman ile arşi’stevâ dır

Ger sen geçesin bu istivâdan
Âzâd olasan kamu belâdan

Hakdan bu sırât-ı müstakîmi
Bil sen ki budur Hakın na’îmi

Yüzün bu cihetten oldu beyzâ
Min fazlı âlihünâ te’âlâ

Elfâz-ı Nesîmî gör ne cândır
Deryâ-yı muhît u dürr ü kândır

Âdem tükeli Hak oldu bilgil
Mescûd-ı hakîka secde kılgıl

Fazl ister isen hakîkat ey yâr
Sa’y eyle bu işe kalma zinhâr

Dal bu bahre v’al bu gevheri sen
Ta kim bileler ki cevherîsen

K’ebyât-ı Ebu’l-Fazl Nesîmî
Min matla’ı hâzihî naîmî

El hak bu Nesîmî âyetinden
Gel oku anun nihâyetinden

Bu bahre dalalıdan Nesîmî
Terk eyledi ol zer ile sîmi

İLGİLİ İÇERİK

NESİMİ HAYATI ve ESERLERİ

NESİMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi