Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KÂKÜLLERÜN Kİ ÇÎN-İ CEBÎN ÜZRE BULDI TÂB - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Kâküllerün ki çîn-i cebîn üzre buldı tâb
Gösterdi cezr ü meddini deryâ-yı ıztırâb

Dünyâya berk-ı tîğ nigâhunla tâb ver
Düşsün sipâh-ı fitneye teb-lerze-i kıbâb

Âlem harâb olur nigehünden ger eylese
Ser-cûş-ı câm-ı işve şikest-i humâr-ı h’âb

Deyr-i cihânda bir sânem-i şivekâr ile
Zünnâr bend-i ‘âşk olalı hâlimiz harâb

Fart-ı hücum-ı nâzdan ol şuha Nâ’ilî
Reng-i şarâb-ı işve olur per-i hicâb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kâküllerin çatılmış alnına büklüm büklüm dökülünce gönüldeki ıztırab denizi coşup kabarmaya, yatışıp çekilmeğe başladı.

Dünyayı yanbakış kılıcının şimşeğiyle aydınlat, hareketlendir. Fitne askerine de, gök kubbelerini sıtma nöbetine tutulmuş gibi titretmek düşsün.

Naz, işve kadehi köpük köpük coşup taşarak gözün uyku mahmurluğunu dağıtırsa yan bakışından bütün dünya harabeye döner.

Bu dünya kilisesinde işveli bir güzelle aşk zünnarını kuşanalı beri halimiz harap oldu

Ey Nâ’ilî! Nazının hücumunun çokluğundan o şuh güzele işve şarabının rengi utanma perdesi olur yüzünü kızartır

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi