Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BÛS-I LA’LİN ŞÖYLE SÎRÂB-I ZÜLÂL EYLER BENİ - NEDİM

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Bûs-ı la’lin şöyle sîrâb-ı zülâl eyler beni
Kim gören âb-ı hayât içmiş hayâl eder beni

Şâire söz bulmağa minnet ne ammâ neyleyim
Âh kim hayret seni gördükçe lâl eyler beni

Sevdiğim câm-ı meye hâcet nedir la’l-i lebin
Bir şeker-handeyle mest-i bî-mecâl eyler beni

Bâğda zülf ü ruhun andıkça bu kimdir deyü
Sünbül ü gül biri birinden su’âl eyler beni

Nükhêt-i zülfünle geldikçe nesîm-i nevbehâr
Turra-i sünbül-sıfat âşüfte-hâl eyler beni

Nâ-tüvânım şöyle çeşmin hasretinden kim gehî
Sâye-i müjgân-ı âhû pâymâl eyler beni

Gerdişin gördükçe sâkî-i mülâyim-meşrebin
“Arzû sergeşte-i fikr-i muhâl eyler beni”

Hasret-i çeşminle ben hâk-i siyâh olsam dahi
Baht âhır sürme-i çeşm-i gazâl eyler beni

Arz-ı hâlim çok efendim hâk-i pây-i devlete
Lûtfun ammâ bî-niyâz-i arz-ı hâl eyler beni

Ben kulun lâyık değildir vaslına ammâ yine
İltifâtın ârzû-mend-i visâl eyler beni

Güldürür yâ ağlatır yâ lûtfeder yâhud itâb
Hâsılı neylerse ol ruhsâr-ı âl eyler beni

Yâridir ol kadd ü haddin kim müdâmâ bâğda
Vâlih-i gül-gonce hayrân-ı nihâl eyler beni

Gûyiyâ bilmez efendim bende-i dîrînesin Kim
Nedîmâ bu mudur deyü su’âl eyler beni

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Dudağını öpmek beni saf ve lezzetli suya öylesine kandırdı ki gören benim âb-ı hayat içtiğimi sanır.

Şair için söz bulmak kolay. Ah, ne yapayım ki seni görünce şaşkınlığımdan dilim tutuluyor.

Sevdiğim! İçki kadehine ne gerek var? Kırmızı dudağın şeker gibi bir gülüşle beni bitkin bir sarhoş yapıyor.

Bahçede saçından ve yanağından gözettikçe sünbül ve gül bir birine ”bu da kim? ” diye beni soruyorlar

İlkbahar yeli saçının kokusuyla geldikçe, sümbül kokulu perçemlerin gibi aklımı darmadağın eder.

Gözünün özlemiyle öyle halsiz kaldım ki bazen ahuların kirpiklerinin gölgesi bile beni ayaklarının altında ezer.

Yumuşak davranışlı şarap sunan güzelin toplantıda dolaşmasını gördükçe ”arzular olmayacak düşüncelerle benim başımı döndürüyor”. (Fuzulî’ye nazire olan bu gazelin bu mısraı Fuzulî'ye tazmindir).

Gözünün özlemiyle ben kara toprak da olsam, bahtım sonunda beni ceylanların gözünün sürmesi yapar.

Efendim yüce ayağının toprağına sunacağım çok isteklerim var. Ama lutfettiklerin isteklerimi söyleyip yalvarmaya gerek bırakmıyor.

Ben kulun sana kavuşmaya layık değilim; ama bana karşı iyi davranışların beni kavuşma arzularına düşürüyor.

Beni ya güldürür, ya ağlatır, ya da bana iyilikle davranır, bazen da azarlar… Kısacası bana ne yaparsa o kırmızı yanak yapar.

Gül goncası sevgilinin yanağı, fidan da boyunun dostlarıdır. Bahçede onları ne zaman görsem beni şaşırtır, hayran bırakırlar.

Efendim, sanki eski kulunu tanımazmış gibi, beni görünce ”Nedim dedikleri bu mu? ” diye beni sorar.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi