Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EGEMENLİK DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ PANELİ /12 MAYIS 1986, İZMİR

Prof. Dr. SERMET AKGÜN - Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanı, sayın milletvekilleri, Sa­yın Vali Muavini, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Rektör, çok değerli öğretim üyeleri, sayın panelistler, sayın konuklar, sevgili öğrenciler; demokrasimizin temeli Büyük Millet meclisimizin açılışı­nın 66. yılı ve anayasalı parlamenter döneminin 100 üncü yılı kutladığımız bugünlerde Büyük Millet Meclisimizle birlikte Üniversitemizin tertip etmiş olduğu, "Millî Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi" konulu panele hoş geldiniz. Şahsım ve üniversitem adına, başta Sayın Başkanımız olmak üzere, Hepinize saygılarımı, teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi arz ederim.

Değerli konuklar, insanlık tarihine bir göz attığımız takdirde, fertlerin birleşerek toplumlar teşkil etmeleri, toplumların sayıca fazlalaşmaları sonunda, halledilmesi gereken bir problem, doğal olarak kendini göstermiştir. Bu problem: Toplumları teşkil eden fertlerin hak ve hürriyetlerini düzenleyecek, belirleyecek bir arayış; bu arayışta bulunmak istenen, egemenliğin kimde olması sorunu idi. Acaba egemenlik bir kişide mi olsun, bir aile, bir zümre, bir sınıfta mı olsun; yoksa toplumu teşkil eden tüm fertlerde mi olsun? Yüzyıllar boyu bir hükümdarın egemenliğinde varlığını sürdürmüş olan Türk toplu­mu, aradan geçen bu zaman zarfında ve özellikle 19 uncu asırda kendini gösteren bağımsızlık müca­delesi, egemenlik mücadelesi ki, 19. asra, demokrasi mücadelesi, anayasacılık mücadelesi asrı da diyoruz. Türkiye, akımlarından etkilenmiş ve sonunda bundan 66 yıl önce, 23 Nisan 1929'de, Büyük Millet Meclisini kurarak, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir", düsturu ile tercihini belli etmiştir.

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, demokrasinin gerçekleşebilmesi için, millî birlik, iç gü­venlik, ekonomik gelişme ve istikrar, halkın demokratik kültür birikimine ihtiyaç vardı. Başka bir deyim­le, çağdaş uygarlık düzeyine çıkabilmek için bu unsurlar gerekliydi. İşte, bu sebeple sosyal, ekonomik ve siyasî alanlarda bir dizi köklü değişikliklere geçildi ki dünyanın hayranlıkla, takdirle karşıladığı Bü­yük Türk inkılâbı gerçekleşti.

Atatürk'ün ideali demokrasi idi. 1946 yılında çok partili demokratik hayata geçtiğimiz devrede, 1924 Anayasasında herhangi bir değişikliğin yapılması gereğinin duyulmamış olması buna gayet güzel bir kanıttır. Bugüne kadar, son Anayasamız dâhil, bütün anayasalarımızda yer alan demokrasi ve millî egemenlik fikri, Atatürkçü dünya görüşünden kaynaklanmıştır. Ülkemiz bu tercihini İstiklal Savaşı ile yapmış ve aynı inançla sürdürmektedir, yürütmektedir. Bizlere düşen, Ulu Ata'mızın armağan ettiği bu kutsal emaneti korumak, yaşatmak ve yüceltmektir. Bu hususta, muhakkak ki, üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir. Bu münasebetle, bu panelde üniversitemizin yer almış olmasından dolayı duy­duğum mutluluk çok büyüktür.

Panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere, lütfedip panele iştirak eden sayın panelistlerimize te­şekkür ve takdirlerimi sunarken, panelin, millî egemenlik ve demokrasi davamıza olumlu katkılarının bulunması, halkımızın demokrasi duygu ve inançlarını artırması dileğiyle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı olmak üzere, hepinize, şahsım ve üniversitem adına saygılarımı, teşrifleri­nizden dolayı teşekkürlerimi arz ederim.

BİROL AKŞİT - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve yayın Kurulu Genel Koordinatörü Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu konuşacaklar.

Buyurun efendim.

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Genel Koordina­törü) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, muhterem konuklar, basının ve TRT'nin değerli mensupları; ülkemizi çağdaş medeniyete ulaştırmayı hedef alan eşsiz Atatürk'ün millî irade limanına sığınarak çıktığı yolda, yegâne makam olarak gördüğü millî iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 66. yılının kutlama programları içinde gerçekleştirilen bir dizi panellerin sonuncusunu bugün icra ediyoruz.

Cumhuriyetimizin Kurucusu, Devletimizin Banisi Yüce Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ilerleye­rek, değişen, gelişen, büyüyen çağdaş Türkiye'nin geleceğinin teminatı gençlerin yetiştiği irfan yuvası üniversiteler ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin işbirliği içerisinde gerçekleştirilen bu panellerin sonun­cusu olan "Millî Egemenlik Fikrinin Gelişimi" konulu paneli gerçekleştiren Ege Üniversitesi'ne, Sayın Rektörüne ve değerli öğretim üyelerine huzurlarınızda teşekkür ediyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi­nin Sayın Başkanı Necmettin Karaduman'ı kürsüye davet ediyorum.

NECMETTİN KARADUMAN (TBMM Başkanı) - Sayın konuklar, değerli öğretim üyeleri, sevgili gençlerimiz, evlatlarımız; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 66. yıldönümünü kutlama prog­ramları uyarınca bu yılki Millî Egemenlik Haftasında üniversitelerimizle işbirliği yapılarak millî Egemen­lik Haftasında üniversitelerimizle işbirliği yapılarak millî egemenlik fikri konusunda düzenlenen bilimsel toplantılardan sonuncusunu bugün, Millî Mücadelemizin büyük ıstırabını yaşamış ve o nispette de şerefini taşımış olan Batı Anadolumuzun incisi güzel İzmir şehrinde yapıyoruz. Türk Millî Mücadelesi­nin zafer simgesi olarak kabul ettiğimiz İzmir'de bu bilimsel toplantının yapılmasını sağlayan Ege Üniversitesi'nin değerli mensuplarına, başta Sayın Rektör olmak üzere, bütün öğretim üyelerine ve bu­günkü toplantıya katılan değerli panelistlere teşekkür ediyor ve bugün aranızda bulunmaktan, İzmirlile­rin arasında bulunmaktan büyük bir sevinç ve mutluluk duyduğumuzu belirtiyor ve beraberimde İzmir'e gelen parlamento heyetimiz adına sizleri devrin sevgiler ve saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar)

Üniversitemizle işbirliği yapılarak yurdumuzun çeşitli yörelerinde düzenlenen Millî Egemenlik Haf­talarında düzenlenen bu tür toplantıların, millî egemenlik fikrini çeşitli yönleriyle ve değişik boyutlarıyla tanıtılıp, anlatılması ve değerlendirilmesi bakımından büyük yararlar sağlayacağı, bunun da demokra­simizin güçlenmesine ve yücelmesine katkılarda bulunacağı kanaatini taşımaktayız. Bu nedenle, bu tür toplantıları büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hep teşvik ediyoruz.

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen bu panelin, millî egemenlik ilkesinin daha geniş boyutlar­da tanıtılıp, değerlendirilmesine yardımcı olacağına ve böylece bu yüce kavramın güçlenmesine ve daha da benimsenip, gelişmesine katkıda bulunacağına ilişkin inancımı bir kere daha tekrar ediyor; panele katılan değerli bilim adamlarımıza teşekkür ediyor; ayrıca, bu toplantının düzenlenmesini sağ­layan Ege Üniversitesinin tüm yetkililerine, değerli bilim adamlarına tekrar teşekkürü bir borç sayıyor ve sizleri sevgiler ve saygılarla selamlıyorum.

SON EKLENENLER

Üye Girişi