Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI SORU ÇÖZÜMLERİ

ÖZ ŞİİR

A.    Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
•    Öz (saf) şiir anlayışını sürdüren şairlerin söz sanatlarına ve imgelere şiirde nasıl bir işlev yüklediklerini açıklayınız.

Amaç iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü özel bir imge düzeni oluştururlar. Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir. Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup; bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler

•    Cumhuriyet Dönemi’nde öz (saf) şiir anlayışım sürdüren şiir anlayışının belirgin özellikleri nelerdir?

 • Şiir dili her şeyin üstündedir.
 • Sanat bir biçim sorunudur.
 • Amaç, iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
 • Kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.
 • Dilde saflaşma en başta gelen unsurdur.
 • Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
 • İçsel, bireyci bir yaklaşımla insan anlatılır.
 • En değerli şey dizedir.
 • Disiplinli bir çalışma ile saf şiir yazma endişesi vardır.
 • Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
 • Gizemsellik, simgecilik, bireysellik, ruh, ölüm, masal, rüya, mit temalarının yoğunca işlendiği bu şiirler zekâ ve bilincin disipliniyle bütünleştirilerek yazılmıştır.B.    Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeler yazınız.
•    Öz (saf) şiir anlayışını savunan şairlere göre şiir ……. bir sanattır, bu nedenle sıradan insanlar ilk bakışta şiirin içeriğine nüfuz edemezler.
Öz (saf) şiir anlayışını savunan şairlere göre şiir kapalı (sembolizmin etkisinde yazılan) bir sanattır, bu nedenle sıradan insanlar ilk bakışta şiirin içeriğine nüfuz edemezler.

•    Öz (saf) şiir anlayışıyla yazılan şiirlerde Batı kaynaklı edebiyat akımlarından .................. akımının izleri görülür.
Öz (saf) şiir anlayışıyla yazılan şiirlerde Batı kaynaklı edebiyat akımlarından sembolizm akımının izleri görülür.

C.    Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
•    ( ) Öz (saf) şiir anlayışında Millî Edebiyat Dönemi’nin etkileri görülür.
•    ( ) Öz (saf) şiir anlayışında şiir bir biçim (form) sorunu olarak görülür.
•    ( ) Öz (saf) şiir anlayışındaki şairler, imgelerin kullanılmasına karşı çıkarlar.
 
D- D - Y

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.    Aşağıdakilerden hangisi öz (saf) şiir anlayışının özelliklerinden biri değildir?
A)    Estetik kaygı ön planda tutulur.
B)    Okuru bilgilendirici nitelik taşır.
C)    Ahenge ve söyleyiş güzelliğine dikkat edilir.
D)    Bireyin iç dünyasına ait unsurlara yer verilir.
E)    Çağrışımlara dayalı bir dil kullanılır.

2.    1930’la 1945 arasında öz şiir hareketini sürdüren şairler arasında ............................. sayabiliriz.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Necip Fazıl Kısakürek’i    B) Oktay Rifat Horozcu’yu
C) Ahmet Muhip Dıranas’ı    D) Cahit Sıtkı Tarancı’yı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar’ı
 2011-LYS

3.    Aşağıda verilenlerden hangisi, Necip Fazıl Kısakürek’in şiir anlayışı ile örtüşmemektedir?
A)    Şiirlerinde korku ve ruhsal burkuntu dikkati çeker.
B)    Bireyi ve toplumu sorgulayıcı bir söylemi vardır.
C)    Konu seçiminde geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır.
D)    Şekil bakımından kusursuzluğu aramıştır.
E)    Mistik düşüncelere yer vermiştir.


1.B – 2.B – 3.DTOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR
A.    Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
•    Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının tüm dünyada etkili olmasına zemin hazırlayan sebepler nelerdir?

20.yüzyılın  başlarında, neredeyse tüm dünyada eş zamanlı olarak gelişen siyasal ve toplumsal hareketlere bağlı olarak toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışı etkili olmuştur.Toplumcu-gerçekçi şiir anlayışının etkili olmasında I . Dünya Savaşı ve sonrasında Rusya’daki Bolşevik ihtilalinin etkileri vardır. Kapitalist toplum düzeninin, yeni bir toplum düzenine dönüştürme sürecini başlatacak düşüncelerin yaygınlaşmasına, bu düşüncelerin yazınsal ürünlerin dokusu içinde yer almasına yol açmıştır. Kapitalist  düzenin çok yönlü bir eleştirisini  yapma, bu düzenin yerini alacak olan toplumcu (sosyalist) düzeni gösterme eğilimi güçlendi.
Toplumcu gerçekçilik Marksist dünya görüşü üzerine oturan, dünyayı ve insanı bu görüş doğrultusunda algılayan bir yazınsal akımdır. Toplumsal çatışmayı ve bu çatışmanın insan üzerindeki etkilerini yansıtır.

•    Toplumcu gerçekçi şiir anlayışı ile serbest nazım arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişlerdir. Bu sebeple de ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazmışlardır. Serbest nazım; ölçü ve uyağa bağlı bulunmayan ve dizelerdeki hece sayısı değişik olan şiirler için kullanılır.

B.    Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise uYn yazınız.
•    ( ) Toplumcu gerçekçi anlayışın ekseninde “insan, toplum ve üretim ilişkileri” vardır.
•   ( ) Toplumcu gerçekçi edebiyata kötümser bir bakış açısı egemendir.
•    ( ) Toplumcu gerçekçi sanat anlayışına göre sanat, her türlü dinî ve geleneksel bağlardan kurtulmalıdır.

1.D-2.Y-3.D


C.    Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1.    Aşağıdaki yargılardan hangisi toplumcu şiir akımının temel görüşleriyle bağdaşmaz?
A)    Şiir tezlidir, savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.
B)    Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
C)    Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.
D)    Temsilcileri gelecekçilik (fütürizm) akımından etkilenmişlerdir.
E)    Toplumun sorunları şairin bireysel tutumuyla bireyler üzerinden ele alınmalıdır.

2.    Aşağıdaki isimlerden hangisi toplumcu şiir anlayışına uygun şiirler kaleme alan şairlerimizden biridir?
A) Ahmet Kutsi Tecer    B) Yahya Kemal Beyatlı    C) Nazım Hikmet Ran
D) Necip Fazıl Kısakürek    E) Ahmet Muhip Dıranas

3.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nâzım Hikmet Ran’ın şiir anlayışına uygun değildir?
A)    Serbest nazmın ve toplumcu şiirin öncüsüdür.
B)    Şiirlerini siyasi düşüncelerini yaymada araç olarak kullanmıştır.
C)    İlk şiirlerinde hece ve aruz ölçüsünü kullanmakla beraber sonraki dönemde içerik ve biçim bakımından özgün şiirler yazmıştır.
D)    Şiirlerinde halkı anlatmakla birlikte sanatı yalnız aydınlara yönelik bir etkinlik olarak görmüştür.
E)    Divan ve halk şiiri söyleyişlerini çağdaş bir anlayış içinde eritmiştir.

4.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi serbest nazım anlayışının temel niteliklerinden biri değildir?
A)    Servetifunun şiirinde sıklıkla kullanılan serbest müstezat, serbest nazmın başlangıç noktasını oluşturur.
B)    Ölçü ve kafiye yerine aliterasyon ve asonanslar ön plana çıkarılır.
C)    Biçimsel olarak standart bir mısra anlayışı ve mısra dizilişi görülmez.
D)    Sözcüklerin sesletim ve anlam değerleri, mısraların biçimini ve dizilişini etkilemiştir.
E)    Fecriati Dönemi’nde serbest nazmın en başarılı örnekleri ortaya konulmuştur.

1.E-2.C-3.D-4.5.E

 

Üye Girişi