Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YUSUF AKÇURA KİMDİR?

Tarihçi (1876 - 1935). Rusya'da Simbrisk'te doğdu. Yükseköğ­renimini İstanbul Harbiye Mektebi'nde tamamladı (1896). Harp Akademisi'nde okurken sürgün edildiği Trablusgarp'tan ka­çarak Paris'e yerleşti, orada siyasal bilgiler öğrenimi yaptı. İkinci Meşrutiyet'in ilanına kadar Rusya'da öğretmenlik ve gazetecilikle yaşamını sürdürdü. İstanbul'a dönünce siyasal tarih öğretmeni olarak Harp Akademisi'nde ve Darülfünun'da görevlendirildi. Türk Ocağı'nın ilk kuruluşunda (3 Temmuz 1911) İkinci Reis olarak görev aldı. Türk Yurdu dergisini ya­yımlayarak, Türkçülük akımını destekledi. Mütarekede, A. Ad­nan (Adıvar), Mehmet Emin'le (Yurdakul) birlikte Milli Türk Fırkası'nın kurucuları arasına katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya geçti, İstanbul'dan milletvekili seçildi (1923). Da­ha sonra Ankara Hukuk Mektebi'nde tarih hocalığı, Türk Ta­rih Kurumu Başkanlığı (1932), İstanbul Üniversitesi'nde Tarih profesörlüğü (1933) görevlerinde bulundu. Kars milletvekiliy­ken öldü. * Yusuf Akçura, Paris'teyken İttihatçı liderlerden Ahmet Rıza'nın çıkardığı «Şûrayı Ümmet» ve «Meşveret» ga­zetelerinde yayımladığı makalelerle meşrutiyetçi çevrelerde tanınmaya başlamıştı. Daha sonra Kahire'de çıkan (Türk, 1904) gazetesinde yayımladığı Üç Tarz-ı Siyaset adlı yazısında Ah­met Rıza grubunun Osmanlı birliği (Pan-Ottomanizm), Meh­met Murat'ın İslâm birliği (Pan-İslâmizm) görüşlerine karşı Türk birliği (Pan-Türkizm) düşüncesini savundu. II. Meşru­tiyet döneminde de iktidarda bulunan ittihat ve Terakki Fır­kası'nın bu doğrultudaki politikasını destekledi. Yazarın I. Dünya Savaşı yenilgisinden sonra, eski inançlarından uzak­laştığı, özellikle Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Paşa'ya ters düşmemeye özen gösterdiği kabul edilir.

BAŞLICA YAPITLARI: Üç Tarz-ı Siyaset (1911, yeni harf­lerle bas. 1976), Siyaset ve İktisat (1924), Muasır Avrupa'da Siyasî ve İçtimaî Fikir Cereyanları (1926), Tarih-i Siyasî Ders­leri (6 cilt).

KAYNAKLAR: Hilmi Ziya Ülken, (Türkiye'de Çağdaş Düşün­ce Tarihi, 1966), Emin Türk Eliçin (Kemalist Devrim İdeolo­jisi, 1970), Niyazi Berkes (Türkiye'de Çağdaşlaşma, 1973), Şükran KURDAKUL (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü).

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi