Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

1. Ahmet Muhip Dıranas ……. dönemi Türk şiirinin ustalarındandır. Şiirde ölçü ve kafiyeye önem veren şair ……….şiiri geleneğinden yararlanmıştır. Yalın, anlaşılır bir dili vardır. En çok, ………. adlı şiiriyle bilinmektedir. Şiirlerini "Şiirler" adı altında bir kitapta toplamıştır.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Servet-i Fünûn - Fransız - Olvido

B) Fecr-i Âti - Divan - Fahriye Abla

C) Milli Edebiyat - Halk - Olvido

D) Cumhuriyet - Halk - Fahriye Abla

E) İkinci Yeni - Fransız - Olvido

 

2.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi 

      Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B)  Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!

      Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

C)  Kardır yağan üstümüze geceden

      Yağmurlu, karanlık bir düşünceden 

D)  Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar

      Sular kararınca paslanan dağlar 

E)  Kervan yürür peşi sıra düşemem 

     Yıldız akar uçsam da yetişmem

 

3. Edebiyatımızda yenilik Tanzimatla başlar. Bundan sonra gelen Servet-i Fünun, Fecr-i Âti toplulukları da sanatta ve düşüncede yenilikler sundular. Ancak hiçbiri güçlü ve temelli bir değişiklik yapamadı. 1911 yılında ortaya çıkan Milli Edebiyat hareketi ise daha çabuk ve kalıcı bir güç oluşturdu.

Milli edebiyatçıların "çabuk ve kalıcı bir güç oluşturması" daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Daha önce ele alınmamış konuları işlemeleri

B) Şiirde yeni biçimlere yer vermeleri.

C) Geçmişteki eserleri iyi değerlendirip bunlardan yararlanmaları

D) Sanatı, ulusal dil ve ulusal özelliklerde dayandırmaları

E) Batı sanat akımlarının dışında kalmaları

 

 

4. "Yedi Meşale" adlı kitabı çıkardığımızda çoğumuzda bir teşbih, bir resim merakı vardı. Hep bir şeyi, bir şeye benzetmeye uğraşır, kendimizi sembolist sanırdık. Bizden sonra yetişenler, şekli kırdı. Ben de sevinçle onlara uydum. Zamanla yalın sözün kıymetini anladım. Duyduklarımı olduğu gibi, süssüz, yapmacıksız söylemeye çalışıyorum artık.

Bu sözler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Ali Canip Yöntem                        

B) Enis Behiç Koryürek

C) Ziya Osman Saba                       

D) Behçet Necatigil

E) Ahmet Haşim

 

5. Aşağıdaki dergilerden hangileri Necip Fazıl KISAKÜREK tarafından çıkarılmış dergilerdir?

A) Yaprak-Hisar     B) Çınaraltı- Yeni Edebiyat

C) Türk Yurdu- Resimli Ay C) Ağaç- Büyük Doğu

E) Büyük Doğu- Türk Edebiyatı

                                 

6-   Şiire Milli Mücadele yıllarında başlayan sanatçı, 1933 yılından itibaren piyes ve hikâyeler de kaleme almaya başlamıştır. Oyunlarında da şiirlerinde olduğu gibi metafizik sorunlara, korku ve düşünce temalarına yer veren sanatçı Tohum, Bir Adam Yaratmak gibi önemli eserler kaleme almıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Tarık Buğra

D) Haldun Taner

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

………., fikirlerini Fransız felsefeci Maurice Blondel’in etkisinde kalarak onun, “Hareket, Allah’la insanın terkibidir.” sözünden hareketle oluşturdu. Eğitimden ekonomiye, felsefeden bilime, ahlaktan politikaya insanı ilgilendiren her alanda yazılar yazdı. Anadolu toprağına ve Türk tarihine sıkı sıkıya bağlı bir milliyetçilik anlayışını benimsedi. Fikirlerini dile getirdiği “Hareket” dergisini aralıklarla hayatının sonuna kadar yayımlamaya devam etti.

7.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Nurettin Topçu    B) Mehmet Kaplan

C) Rıfat Ilgaz    D) Cemil Meriç

E) Nazım Hikmet

 

 Cumhuriyet Dönemi”nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudeleire”in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Ölüm korkusu yaşam sevinci konularını işler. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükût”, “Düşten Güzel” , en tanınmış şiir kitaplarıdır.

8.Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)  M. Cevdet Anday B)  Enis Behiç Koryürek

C)  Yahya Kemal Beyatlı D)  Cahit Sıtkı Tarancı

E)  Ahmet Haşim

                          

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

Henüz dinlemedin benden türküler

Benim aşkım uymaz öyle her saza

En güzel türküyü bir kurşun söyler

9.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Zengin uyak kullanılmıştır.

B)  Tam uyak kullanılmıştır.

C)  Redif vardır 

D)  11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

E)  Çapraz Kafiye şeması ile yazılmıştır

                 

Çeşitli gazetelerde başyazarlık yaptı. Daha çok gezi ve anı türlerinde eserleri vardır. Yazılarıyla Milli Mücadele’yi destekleyen yazar, Atatürk devrimlerinin de savunucusu olmuştur. “Çankaya”,  “Zeytin Dağı” , “Ateş ve Güneş” , “Baş veren İnkılapçı” eserlerinden bazılarıdır.

10- Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ahmet Rasim     

B)  Sait Faik Abasıyanık

C)  Sabahattin Eyuboğlu

D)  Falih Rıfkı Atay

E)  Memduh Şevket Esendal

                        

11.Aşağıdaki şairleri bağlı olduğu edebiyat anlayışı ile yanlış eşleşmiştir?

 A) Ziya Osman SABA Yedi Meş’aleciler  

B) Ahmet Hamdi TANPINAR Memleket Edebiyatı 

C)  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL Milli Edebiyat 

D)  Nazım Hikmet RAN Toplumcu Şiir

E)  Ahmet Kutsi TECER Milli Edebiyat 

                                           

 Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin Üstünde tutan görüşünden hareketle ortaya çıkan şiir anlayışıdır. Milli Edebiyat yıllarında gerek. Batı edebiyatından gerek divân şiirinin biçimci yapısından etkilenen Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim ‘in temsil ettiği  bu anlayış Cumhuriyet döneminde etkili olmuştur.

12.Bu parçada sözü edilen şiir anlayışı  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birinci yeni şiir B) Maviciler C) Serbest şiir

D) Toplumcu şiir E) Saf şiir anlayışı             

     

Psikolojik roman türünün Cumhuriyet edebiyatındaki en önemli isimlerinden biri olan ………. fıkra, makale, öykü, roman türünde birçok eser kaleme almıştır. Sanatçının …………adlı eseri, Türk edebiyatının Batılı tekniklere uygun olarak yazılan ilk psikolojik romanı olarak kabul edilir.

13.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Mehmet Rauf - Eylül

B) Samiha Ayverdi - Mesihpaşa imamı

C) Mustafa Kutlu - Ortadaki Adam

D) Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

E) Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur

               

14 - 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın  geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?

A)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet

B)Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

C)Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat

D)Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

E)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

 

15.Aşağıdakilerden hangisi Öz şiir anlayışını sürdüren şiirin özelliklerinden biri değildir?

 A)  Şiir dili her şeyin üzerindedir. Sanat bir biçim(form) sorunudur.

 B)  Amaç güzel şiir yazabilmektir. Bu nedenle kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır. 

 C)  Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlardır.

 D)  İçsel bireyci bir yaklaşımla insanı anlatırlar. 

 E)  En değerli şey dizedir ve disiplinli bir çalışma ile saf şiir yazma endişeleri vardır

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Beş Hececiler' topluluğuyla ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A)   Her şeyden önce şiirde sade ve özentisiz olmaya özen gösterdiler.

B)   Ziya Gökalp'in, edebiyat dilinin konuşma dili olması gerektiği yolundaki görüşünü benimsediler.

C)   Şiirlerini hece vezniyle oluştururlar ve nazım birimi olarak dörtlüğün dışında bir arayışa da yönelirler.

D)   Halk şiiri özelliklerine bağlı kalmış gibi görünseler de yerel özelliklerin dışına çıkarlar.

E)   Anadolu'ya açılarak şiirin alanını genişletmişlerdir.

                                                   

“Bu Ülke” ülkemizin trajedisini anlatan önemli bir denemedir. Eser, ………………’in duygu, düşünce ve izlenimlerinden, anılarından oluşan, kendini anlamak ve anlatmak için kaleme aldığı yazılarının kronolojik bir sıra içinde derlenmesinden oluşmuştur.

17.Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

A) Mehmet Kaplan

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Nurullah Ataç

D) Cemil Meriç

E) Suut Kemal Yetkin

 

18.Toplumcu şiir anlayışı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Şiir tezlidir, savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.

B)Söylev üslubundan yararlanılmıştır.

C)Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.

D)Şiirde içerikten çok biçime önem vermişler 

E)Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir

 

Edebiyatımızın bu amansız eleştirmeni ve denemecisinin ödünsüz bir Türkçe tutkunu, yabancı sözcük ve dil kuralları düşmanı olduğunu herkes bilir de, acaba onun bu tutkusunda ve düşmanlığında hep ussal bir yol izlediğini, tutku ve düşmanlıklarında dilin mantığına sıkı sıkıya bağlılıktan ayrılmadığını kaç kişi bilir ya da anımsar? O dünya dilleri arasında mantıksal bakımdan en yetkin yapıda kurulmuş dillerden birinin Türkçe olduğunun ayırdına varan ve bunu kanıtlayan bir kişidir. Onun dil devrimi, dilin özleşmesi, arı dil üzerindeki çalışmaları üzerine kendisi ve başkaları tarafından çok çok yazılmış, söylenmiş ve bu alanlarda öne sürülen bütün nedenler doğrudur. Yazınımızda bugün devrik cümleler yaygınsa, bunu büyük ölçüde ona borçluyuz.

19. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca

B) Nurullah Ataç

C) Falih Rıfkı Atay

D) Mithat Cemal Kuntay

E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

 

I.    Edebiyat her şeyden önce halka inmelidir.

 II.    Halka halk diliyle seslenilmelidir.

III.   Şiirde önemli olan konu değil söyleyiş güzelliğidir.

 IV.    Milli ölçü ve nazım birimi kullanılmalıdır.

 V.    Sosyal ve gerçekçi konular yerine bilinçaltında yatan her şey dile getirilmelidir.

20.Yukarıda maddeler halinde belirtilen özelliklerden hangi ikisi Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat anlayışına ters düşer?

A)  I ve III             B)  II ve V           C)  III ve V

D)  II ve V                   E)  IV ve V

 

21 Şiirlerinde en çok yaşama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiştir. Bir şiirinde kendini Dante’ye benzetmiş ve ölüm karşısındaki çaresizliğini işlemiştir. Şiirlerini heceyle yazmıştır. Fransız şairlerinden özellikle Verlaine ve Baudelaire’den etkilenmiştir.

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanıtılan sanatçının bir eseridir?

A)  Gün Eksilmesin Penceremden  B)  Kaldırımlar

C)   Olvido  D)   Bursa’da Zaman    E)   Lavinia

 

Türk edebiyatında fütürizmin önemli bir temsilcisidir. Rus yazar Mayakovski' den etkilenerek eser vermiştir. "Memleketimden İnsan Manzaraları" en önemli eserleri arasında yer alır. Bunun dışında "Kuva-yı Milliye", "Şeyh Bedrettin Destanı" isimli şiir kitapları vardır. Rubai nazım biçimiyle de dörtlükler kaleme almıştır.

22.Yukarıda bazı özellikleri verilerek tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazım Hikmet 

B) Necip Fazıl Kısakürek

C) Cemal Süreyya 

D) Orhan Veli Kanık

E) Yahya Kemal Beyatlı

           

23. ………, Batı kültürü ile Türk kültürünü çok iyi kavrar ve onlardan eserlerinde sentezler oluşturur. Ulusal tarih ve kültüre bağlı bir sanat anlayışı vardır. Yetişmesinde Yahya Kemal'in büyük katkısı vardır. Şiir ve romanlarıyla tanınan sanatçının şiirlerinde bilinçaltı, rüya hâli ağır basar. Biçim ve ahenge büyük önem verir. Romanlarında da zaman, insan psikolojisi, bilinçaltı önemli bir yer tutar. Deneme, makale, inceleme alanlarında da eser veren sanatçının ……… adlı yapıtı deneme türünün edebiyatımızdaki başarılı örneklerindendir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Peyami Safa - Türk İnkılabına Bakışlar

B) Memduh Şevket Esendal - Hava Parası

C) Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir

D) Nurullah Ataç - Günlerin Getirdiği

E) Abdülhak Şinasi Hisar - Geçmiş Zaman Köşkleri

 

24. “Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?

A) Mektup  B) Fıkra  C) Deneme D) Makale  E) Anı

 

I. Bu akımın temelleri Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde çıkan yazılarıyla atılmıştır. (Milli Edebiyatçılar)

II. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra bir araya gelerek, gözden düşen edebiyatın gelişmesine hizmet edeceklerini açıkladılar. (Fecr-i Aticiler)

III. "Sanat için sanat" anlayışını benimseyip Batı'yı örnek alarak yeni nazım biçimleriyle şiirler yazdılar. (Servet-i Fünuncular)

IV. I. kuşak daha çok toplumsal konularda yazarken, II. kuşak bireysel ve felsefi konulara yöneldi. (Tanzimatçılar)

V. Yayınladıkları "Yeni Lisan" adlı makale onların yazılarında kullandıkları dilin özelliklerini bildiriyordu. (Yedi Meşaleciler)

25.Yukarıdakilerden hangisi, ayraç içinde belirtilen toplulukla ilgili bir bilgi değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V   

 

Yeni Gün gazetesinde çıkan ilk yazısıyla edebiyat dünyasına giren …………., Yirminci Asır, Yeni İnsan, Hisar, Türk Edebiyatı, Yeni Devir, Pınar, Doğuş ve Edebiyat gibi dergilerde yazılar yazdı. Eserlerinde toprağından kopan insanın trajedisi ve kendini bulma çabasının yanı sıra, Türk aydınının düştüğü amansız açmazı da bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İnceleme, deneme, günlük gibi türlerde çok sayıda eser veren sanatçının “Ümrandan Uygarlığa, Kırk Ambar, Kültürden İrfana” adlı eserleri ödül aldı.

26.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sabahattin Eyüpoğlu    B) Salah Birsel

C) Adalet Ağaoğlu    D) Cemil Meriç

E) Nurullah Topçu

 

1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı. 

27.Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedi Meşaleciler B) Birinci Yeniler C) İkinci Yeniler 

D) Fecr- i Ati topluluğu E) Beş Hececiler      

 

"Paris Dönüşü sanat felsefesi, resim alanındaki inceleme ve araştırmalarıyla tanındı. Deneme yazarı, eleştirici olarak edebiyatla ilişkisini sürdürdü. Edebiyat konuşmaları, Edebiyat Üzerine, Günlerin Getirdiği, Estetik Doktrinler gibi önemli eserler verdi."

28. Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Suut Kemal Yetkin

B)Peyami Safa

C)Nurullah Ataç

D)Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu    

 

İlk yazısı 1928’de Hatay’da yayımlanan Yeni Gün Gazetesinde çıktı. 1941’den başlayarak İnsan, Yücel, Gün, Yirminci Asır, Yeni İnsan, Türk Edebiyatı, Doğuş ve Edebiyat dergilerinde yazdı. Hisar dergisinde “Fildişi Kuleden” başlığıyla sürekli denemeler yazdı. Fransızcadan tercümeler yaptı. Özellikle Haonore de Balzac ve Victor Hugo’dan yaptığı tercümelerle bu alanda başarılı olduğunu gösterdi. Doğu ve Batı medeniyeti üzerine araştırmalar yaptı. Dil meseleleri üzerinde önemle durdu ve dilin, bir milletin özü olduğunu savundu. Kendine özgü coşkulu üslubu ve temiz Türkçesiyle gazete, dergi ve ansiklopedilerde yüzlerce makale yayımladı.

Bu parçada hangi yazardan bahsedilmektedir?

A) Nurullah Ataç    B) Mehmet Kaplan

C) Ahmet Hamdi Tanpınar    D) Cemil Meriç

E) Suut Kemal Yetkin

 

30. Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler”in ilkesiyle bağdaşlaşmaz?

A) Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlardır.

B) “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdırlar.

B) Anadolu’dan ve milli kaynaktan yararlanırlar.

D) Dilde sadeleşmeyi savunurlar.

E) Şiire aruzla başlamalarına karşın heceye yönelmişlerdir.

 

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B  3-D  4-C  5-C  6-E 7-A  8-D  9-C  10-D  11-B  12-E  13-D  14-E  15-C  16-D  17-D   18-D  19-B  20-C 21-A 22-A 23-C  24-B  25-E  26-D  27-A  28-C  29-D  30-B

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi