Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

 

 

 

1.   Önce Fecr-i Ati topluluğunda yer alan daha sonra Milli edebiyat çizgisinde yoluna devam eden siyasi kişiliğiyle ön plana çıkan biridir. Türk edebiyatı ve tarihini bilimsel olarak araştırmıştır. Türkoloji'yi bilim olarak ilk defa ele almıştır. İlk Mutasavvıflar, Divan Edebiyatı antolojisi önemli eserleridir.

 

Yukarıda kendisinden söz edilen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Refik Halit Karay

B) Mehmet Fuat Köprülü

C) Mithat Cemal Kuntay

D) Nurullah Ataç

E) Ziya Gökalp

 

 

2.   Beş hececilerden olmasına karşın aruz ölçüsünü de kullanmıştır. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüt­müş; romantik, realist konuları işleyerek üne kavuş­muştur. Çeşitli lakaplar kullanarak şiirler yazmıştır. Şiirin kapılarını Anadolu'ya açmıştır. "Han Duvarları" ünlü bir şiiridir.

 

Yukarıda sözü edilen sanatçı ve bir eseri, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 

A) Faruk Nafiz Çamlıbel - Çoban Çeşmesi

B) Ziya Gökalp - Altın Işık

C) Ahmet Haşim - Piyale

D) Orhan Veli Kanık - Garip

E) Yahya Kemal Beyatlı - Eski Şiirin Rüzgârıyla

 

 

3.   Hikâyeciliği edebiyatımızda meslek haline getiren odur. Dil, kuruluş, anlatım ve getirdiği konular yö­nünden öykümüze çağdaş değerler kazandırdı. Maupassant'ın tekniğini benimser; konularını günlük hayattan, tarihten, gözlemlerinden alır. Halk fıkrala­rını ve tarihçilerin kitaplarından konular seçti.

 

Yukarıda sözü edilen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Refik Halit Karay

B) Falih Rıfkı Atay

C) Reşat Nuri Güntekin

D) Ömer Seyfettin

E) Ziya Gökalp

 

 

4.   I. Servet-i Fünun, Fecr-i Ati döneminde bağımsız olarak eserler vermiştir.

 

II. Sokağı romana, öyküye sokan kişidir.

III. Gözlemci bir kişiliğe sahiptir.

IV. Eserleri teknik bakımından zayıftır.

V.  Ahmet Mithat Efendinin etkisinde kalmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçımız, aşağıda­kilerden hangisidir?

 

A) Süleyman Nazif

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Ali Canip Yöntem

D) M. Fuat Köprülü

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

 

5.   Yazı hayatında Fecr-i Ati topluluğuyla giren yazar, romantizm ve realizmin etkisinde ürünler vermiştir. Asıl ününü romanlarıyla sağlamıştır. Tarihi ve sosyal olayların her birini romanlarına konu eden sanatçı Tanzimat devrinden Atatürk dönemine kadar Türk milletinin geçirmiş olduğu devreleri ve bu devreler­de çekmiş olduğu sıkıntıları krizleri, yaşayış ve gö­rüş farklılıklarını, yakın tarihimize ışık tutacak şekil­de işledi. Kiralık Konak, Nur Baba, Yaban, Hüküm Gecesi, Bir Sürgün... önemli yapıtlarıdır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Halide Edip Adıvar

C) Refik Halit Karay

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

 

 

6.   I. Hecenin beş şairinden biridir.  II. Bireysel duygular işledi. III.  Uyumlu ve zarif şiirlerinde temiz duru bir Türkçe kullandı. IV.  "Gönülden Sesler, Kervan" adında şiirlerini top­ladığı eserleri vardır. Bunun dışında roman ma­kale ve öyküleri de vardır.

 

Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Orhan Seyfi Orhon

C) Falih Rıfkı Atay

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Refik Halit Karay

 

 

7.   Onlar eserlerinde milli, sosyal ve toplumsal konula­rı işlemişlerdir. Anadolu insanının yoksulluğu, er­demleri, gurbet, ölüm, Atatürk inkılâpları, milli mü­cadele ruhu, kalkınma çalışma gibi konular işlediler. Şiirde halk edebiyatı nazım şekilleri, hece ölçüsünü kullandılar. Bu dönemde pek çok topluluk da orta­ya çıkmıştır.

 

Bu parçada geçen "onlar" sözcüğüyle kastedilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangileri olabi­lir?

 

A) Tanzimatçılar

B) Edebiyat-ı Cedideciler

C) I. Yeniciler

D) Cumhuriyetçiler

E) Fecr-i Aticiler

 

 

 

8.   Anadolu'yu anlatan şairlerin başında gelir. "İleri" gazetesi adına gittiği Ankara'da kalmayı seçerek kurtuluş hareketine katıldı. "Şarkın Sultanları, Gö­nülden Gönüler, Suda Halkalar" ünlü şiirlerini aruz­la yazan şair, daha sonra Beş Hececiler'in başını çekerek "Çoban Çeşmesi, Han Duvarları" adlı ünlü şiirlerini heceyle yazdı.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?

 

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

B) Orhan Seyfi Orhon

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Yusuf Ziya Ortaç

 

 

 

9.   Romanlarında zaman teması ön plandadır. Psikolo­jik anları arar, bilinçaltını yansıtmaya çalışır. Sık sık geriye dönüşler yapan sanatçı, Sürrealizm'in etkisi altındadır. Şiirlerinde de Sembolizm'in etkileri görü­lür. Doğu-Batı kültürünün sentezini yapmaya yöne­len sanatçı, aynı zamanda ülkü adamı olarak dikkat çeker. "Huzur" adlı ünlü romanı otobiyografik bir ni­telik taşır.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?

 

A) Peyami Safa

B) Halide Edip Adıvar

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

 

10.  Beş Hececiler devrini tamamlamış, gerçekten çok duyguya yönelik Anadolu anlatımları, garip bir kısır döngüye, sığlığa saplanmıştır........denilen grup bü­tün bunlara tepki olarak doğduğunu iddia etti. Ama karşı olduklarının gölgesine bile ulaşamaycak kadar basit ve sığ eserler bırakarak, kendi iddialarını bile gerçekleştiremeden dağıldı. Geriye şair olarak Ziya Osman Seba; hikâyeci olarak Kenan Hulusi kaldı.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

 

A) Fecr-i Aticiler

B) Milli Edebiyatçılar

C) Yedi Meşaleciler

D) I. Yeniciler

E) II. Yeniciler

 

 

11.  Yaprak dergisini çıkaran şair, 1936'da Varlık dergi­sinde yayımladığı şiirleriyle tanınmaya başlanmıştır. Şairane söyleyişlerden, basmakalıp sözlerden, es­kimiş ve kalıplaşmış söz sanatlarından kaçınmış sa­de bir dil kullanmıştır. Gündelik yaşamı, sıradan in­sanları, gündelik sokakta konuşulan sözlerle esprili bir üslupla anlatır. O gündelik yaşamı şiirin mayası yapmış bir devrimcidir.

 

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Veli Kanık

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Arif Nihat Asya

 

 

12.  İlk şiiri 1933'te İstanbul dergisinde çıkan şair, "Ha­vaya Çizilen Dünya", "Çocuk ve Allah" isimli kitaplarıyla tanınmıştır. Sanatçı sürekli kendini aşmaya ça­lışmış; bireysel yaklaşımlardan, toplumsal anlayışa doğru yönelmiştir. Bu yönelimi şairi ulusaldan ev­rensele ulaşan özlü ve sağlam bir söyleyişe götürür. Önceleri ölçülü ve uyaklı şiirler yazan şair, daha sonra serbest şiire yönelmiştir.

 

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Arif Nihat Asya

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Necip Fazıl Kısakürek

E) Ahmet Muhip Dıranas

 

 

13.  O, şiirlerini açık ve anlaşılır bir dil ve anlatımla yaz­maya özen göstermiştir. Eserlerinde çoğu zaman evrensel konuları dile getirmiştir. Klasik şiirimizden yararlandığı bazı şiirlerinde dolaylı anlatımı da yeğ­lemiştir. Eserlerinde büyük kent insanının sıkıntı ve kaygılarını anlatmıştır. Zengin bir kelime hazinesinin yanı sıra özgün bir anlatımı da vardır. "Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turnalar" gibi eserleri var­dır.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Arif Nihat Asya

B) Behçet Necatigil

C) Ahmet Muhip Dıranas

D) Halit Fahri Ozansoy

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

 

14.  İlk hikâyelerini "Celaleddin Mahir" adıyla "Yedigün ve Tan" gazetesinde yayımlamıştır. Yazar bu hikâ­yelerini daha sonra "Göl İnsanları" isimli kitabında toplamıştır. 1955 yılından sonra roman yazmaya başlayan sanatçı, Türk edebiyatının gerçekçi yazar­ları arasında yer almış, konularını Anadolu'dan, köy hayatından, Kurtuluş Savaşı yıllarından, Cumhuri­yetin ilk dönemlerinden, Osmanlı tarihinden seçe­rek bir tarihi roman yazarı olduğunu göstermiştir. "Esir Şehrin insanları, Rahmet Yolları Kesti, Yorgun Savaşçı, Devlet Ana" gibi birçok ünlü eseri vardır.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Kemal Tahir

B) Haldun Taner

C) Tarık Buğra

D) Necati Cumalı

E) Yaşar Kemal

 

 

15.  O, romanlarında dil ve anlatımı pek önemsemez. İlk romanlarından başlayarak konuşma dili sadeliğinde bir dil, canlı; ancak özen gösterilmemiş bir anlatım göze çarpar. Kendisinin: "Yazarken cümleleriniz aklı­nıza kolaylıkla gelir mi?" sorusuna verdiği cevap: "Hemen aklıma geliverir." Peki, sonradan dönüp cümlelerinizi gözden geçirir misiniz? sorusuna: "Pek değil." cevabını verir. Bu cevap, bize dil ve an­latımdaki sadeliğin ve yer yer görülen cümle bozuk­luklarının nedenini açıklıyor.

 

Bu parçada anlatımından söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Halide Edip Adıvar

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Mehmet Rauf

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

Cevap Anahtarı:

1 B

2-A

3-D

4-B

5-D

6-B

7-D

8-A

9-E

10-C

11-C

12-C

13-B

14-A

15-A

KAYNAK: edebiyatforum.com

SON EKLENENLER

Üye Girişi