Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT

TEST-1

 

1.Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır
A) Halide Edip Adıvar - Akile Hanım Sokağı 
B) Refik Halit Karay - Sürgün 
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Panorama 
D) Ali Canip Yöntem - Yalnız Efe 
E) Reşat Nuri Güntekin - Acımak

 

2. Milli Edebiyat ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Dilde sadeleşme esas alınmış ve bu, geriye dönülmeksizin yerleştirilmiştir. 
B) Halk şiirine yaklaşmak esas alınmış, koşma, semai, varsağı gibi Halk şiiri nazım şekilleri kullanılmıştır. 
C) Hece ölçüsü ulusal bir ölçü olarak görülmüş, çoğu şair aruzu terk edip heceyle şiir yazmaya geçmiştir. 
D) Anadolu’ya karşı özel bir ilgi ve sevgi duyulmuş; Anadolu ve insanı, güzellikleriyle edebi eserlere konu olmuştur. 
E) Şiirlerde milli konulara yönelme görülmekle birlikte, Milli edebiyatçıların şiir görüşlerinde bir birlik sağlanamamış, konu açısından şairler kendilerine göre bir yol tutmuşlardır. 

3. Ali Canip Yöntem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A) Milli bir edebiyat için sade bir dilin gerekliliğini savunurken yabancı sözcüklerden dilimizi arıtmak, halkın konuştuğu sade Türkçe ile yazmak çığırını açmıştır. 
B) Sanatçı; hece ölçüsüyle, sade bir dille yazdığı şiirlerden çok edebiyat tarihimiz üzerindeki çalışmalarıyla tanınmıştır. 
C) Şiirlerinde Halk şiiri nazım biçimlerini kullanmamış, yeni biçimlerle bazen de Terzarima tarzında şiirler yazmıştır. 
D) Aruzla ancak sade dille yazdığı çoğu aşk ve tabiat şiirlerini Geçtiğim Yol adlı eserinde toplamıştır. 
E) Hikâyelerinde kullandığı sade dil, onların her kesimde okunabilmesini sağlamış, gençlerin milli duygularını canlandırmak gayesiyle eser yazmıştır.

 

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Milli edebiyat anlayışına uygun eser vermemiştir?

A) Ziya Gökalp 
B) Namık Kemal

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu 
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

 

5. Esas konusu romantik bir aşk olan bu roman, Batı Anadolu’nun değişik şehir, kasaba ve köylerinde geçen olayı ve bu yerlerin hayatını aksettirmesi ile de dikkati çekti. Romanın bir diğer özelliği ise, İstanbullu bir genç kızın, bir roman olayında, ilk defa, Anadolu kasaba ve köylerinde öğretmen olarak yer alması ve 0 zamanın güçlüklerine göğüs germesiydi. 
Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çalıkuşu                  B) Handan 

C) Dudaktan Kalbe       D) Sinekli Bakkal         E) Çapkın Kız 

6. Edebiyat hayatına Servet-i Fünun döneminde girmiş ve bu dönemin anlayışıyla eser vermiştir. İlk eserleri süslü, terkipli, şairane tasvirlerle dolu- dur. Kelime seçimine çok özenmiş, ses ahengi bulduğu kelimeleri sözlüklerden seçip bunları kullanacağı şiirler düşünmüştür. Milli edebiyat anlayışını benimsediğinde ise bunları tamamen terk etmiş, Türkçülük ülküsünü yaymayı amaçlayan, sosyal fayda prensibini benimseyen eserler vermiştir, ilk ününü Haristan ve Gülistan adlı eseriyle kazanmıştır. Gönül Hanım adında bir roman da yazmış ancak bu bir kitap haline getirilmemiştir. 
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hamdullah Suphi Tanrıöver 
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu 
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
D) Aka Gündüz 
E) Mehmet Fuat Köprülü

 

7. Milli edebiyat ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır
A) Milli edebiyat şairlerinde, şiirde işledikleri konular bakımından tam bir birlik görülmez. 
B) Sanatçılar özellikle dil konusu üzerinde durmuşlardır. Yoksa sanatçıların sanatla ilgili kişisel görüşleri birbirinden farklıdır. 
C) Roman ve hikâyede fert hayatından toplum hayatına doğru açılmanın toplumsal sorunlara eğilmenin başladığı söylenebilir. 
D) Bu dönemde tiyatronun gelişmesine önem verilmiş, özel tiyatro çalışmalarının dışında resmi tiyatroların kurulması için harekete geçilmiştir. 
E) “Sanat şahsi ve muhteremdir.” anlayışıyla biraraya gelen milli edebiyatçılar halka edebiyatı sevdirmek için çeviriler yapmış, kütüphaneler kurmuşlardır. 

8. Türk romancılarını ve romanlarını incelediğimizde bunların Batı’da görülen roman akımlarından etkilendiklerini, ancak hemen hiçbirinin bir akımı tam olarak yansıtmadıklarını görürüz. Örneğin Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanını okurken belki sanatçının sokağı edebiyata soktuğunu görürüz; ancak bu, romana tam bir naturalist roman dememiz için yeterli değildir. Yine Aşk-ı Memnu’da, Araba Sevdası’nda realizmin izleri vardır; fakat bu romanlarda bir Türk romantizmini de sezeriz. Hele Sinekli Bakkal’ı hiçbir edebi akımla bağdaştıramayız. 
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinin eserinden söz edilmemiştir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem 
B) Halit Ziya Uşaklıgil 
C) Halide Edip Adıvar 
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Refik Halit Karay

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in konularını Osmanlı tarihinin kahramanlık olaylarından alan hikâyelerinden değildir
A) 
Pembe İncili Kaftan 
B) Başını Vermeyen Şehit 
C) Forsa 
D) Yüksek Ökçeler 
E) Topuz

 

10. Reşat Nuri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır
A) Edebiyatımızda Anadolu’yu ve Anadolu insanını işleyen önemli sanatçılarımızdan biridir. 
B) Günlük konuşma diliyle yazan sanatçının romanlarında akıcı, anlaşılır bir üslup vardır. 
C) Roman kahramanlarını günlük hayatta insanın karşısına çıkacakmış gibi canlandırmıştır. 
D) Gurbet Hikâyeleri adlı eserini Anadolu’da müfettişlik yaptığı yıllarda edindiği gözlemleriyle oluşturmuştur. 
E) Romanlarıyla, tiyatrolarıyla, hikâyeleriyle Yeni Lisan hareketinin en başarılı sanatçılarından biri olmuştur. 

11. Ara sıra şiirler de yazmış olan sanatçı, hikâyecilikteki ilk şöhretini Genç Kalemler’de yayımladığı hikâyelerle sağladı. Bu tarihten ölümüne kadar geçen dokuz yıl içinde ve bilhassa 1. Dünya savaşı yıllarında sık sık yayımlamaya devam ettiği başarılı hikâyeleri ile son devir Türk hikâyeciliğinde haklı ve önemli bir yer kazandı, Konularını çoğunluk la gerçek hayattan alan hikâyelerinde yapmak istediği şey, milli şuuru kuvvetlendirmek ve toplumun aksak yönlerini mizah yoluyla tenkit ederek Türkiye’nin kalkınmasını hızlandırmaktır. 
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Ömer Seyfettin

Reşat Nuri Güntekin

Ziya Gökalp

D) Refik Halit Karay 
E) Halide Edip Adıvar

 

12. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? 
A) Vurun Kahpeye - Halide Edip Adıvar 
B) Çağlayanlar - Ahmet Hikmet Müftüoğlu 
C) Balıkesir Muhasebecisi - Reşat Nuri Güntekin 
D) Üvey Ana - Aka Gündüz 
E) Yezid’in Kızı - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

CEVAP ANAHTARI

1.D       2.B       3.E       4.B       5.A       6.B       7.E       8.E       9.D       10.D     11.A      12.E

 

Üye Girişi