Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİ FÜNUN VE FECR-İ ATİ EDEBİYATI

TEST 1

1.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret ile Mehmet Akif’ in ortak özelliğidir? 
A) Şiirlerinde ortak konuları işleme 
B) Şiiri düzyazıya yaklaştırma 
C) Aynı edebi topluluk içinde yer alma 
D) Bütün şiirlerde sade bir dil kullanma 
E) Batı edebiyatından alınan nazım şekillerini kullanma 

2. Cenap Şehabettin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Şiir alanında 11km Muallim Naci yolunda gazeller, Abdülhak Hamit yolunda manzumeler yazmış sonraları ise Parnasyenlerin, özellikle Sembolistlerin etkisine kapılmıştır. 
B) Makaleler, sohbetler, piyesler, özdeyişler yazan sanatçı gezi yazısı türünde eser vermemiştir. 
C) Eleştirici, alaylı bir anlatımla yazdığı makalelerini Evrak-ı Eyyam adlı eserinde toplamıştır. 
D) Şiirlerinde daima aruzu kullanmış, heceyi parmak hesabı olarak görüp küçümsemiştir. 
E) Sanat için sanat görüşünü benimseyen sanatçı Arapça, Farsça’dan yeni kelimeler alarak yabancı kelimelerle yeni tamlamalar kurmuş; aşk ve tabiat konularını işlemiştir. 

3. Servet-i Fünun roman ve öykücülerinden biri olarak ün kazanan sanatçı özellikle 1908den sonra siyasi yazılarıyla dikkat çekti. Servet-i Fünun dönemindeyken yazdığı bir makaleden dolayı derginin kapanmasına ve Servet-i Fünun edebiyatının bitmesine neden oldu. Zaman zaman gözleme dayalı roman, öykü, fıkra ve mensur şiirler yazdı. Yapıtlarında süslü bir üslup görülür. Hayal İçinde, Nadide adlı romanları en tanınmış yapıtlarıdır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Halit Ziya Uşaklıgil 
B) Süleyman Nazif 
C) Hüseyin Cahit Yalçın 
D) Mehmet Rauf 
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

 

4.Edebiyatımızın Batılılaşmasında önemli rol oynayan bu sanatçı topluluğu şiir, roman, öykü, anı, eleştiri gibi türlerde değerli yapıtlar verdi, Sanat için sanat ilkesiyle realizm ve parnasizmi uygulamaya çalıştılar. Beş yıl gibi kısa bir sürede edebiyatımıza birçok yenilik getirdiler. Nazım şekillerini yenileştirerek çoğunlukla kişisel konularda şiirler yazdılar. 
Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tanzimat edebiyatı             B) Fecr-i Ati    

C) Yeni Lisancılar                     D) Edebiyat-ı Cedide                           E) Yedi Meşaleciler 

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Hac Yolunda ve Suriye Mektupları Cenap Şehabettin’in gezi türündeki iki yapıtıdır. 
B) Halit Ziya Uşaklıgil anılarını Kırk Yıl, Saray ve Ötesi adlı yapıtlarında toplamıştır. 
C) Tevfik Fikret; Hasta Çocuk, Ramazan Sadakası gibi şiirlerinde toplumsal konulara değinmiştir. 
D) Siyah İnciler, Mehmet Rauf’un mensur şiirlerini topladığı bir yapıtıdır. 
E) Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebiyat ve Hukuk adlı romanında realizmin izleri görülür. 

6. Edebiyat-ı Cedide’nin hem şiir, hem de düzyazı alanında eser veren en önemli sanatçılarından biridir. Sanat için sanat ilkesine bağlı olarak yalnızca kişisel konularda şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, doğa ve ahenge önem verdiği gibi, duygu ve hayallerini anlatırken seçkin kelimelere ve o güne dek görülmemiş yeni tamlamalara yer vermiştir. Şiirlerindeki karamsar duyguların müziği halinde olan iç ahenk onda sembolizmin etkileri olduğunu gösterir. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tevfik Fikret B) Muallim Naci C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim E) Cenap Şehabettin

 

7. Romanlarının konularını genellikle aydınlar çevresinden seçen sanatçı; Bir Muhtıranın Son Yaprakları gibi küçük öykülerinde halk tabakalarına inmiş, sade ve doğal bir dil kullanmıştır. Ancak yapıtlarının hepsine şiirli bir hava katmasını, sağlam bir yapı kurmasını bilmiştir. Roman ve öykülerinden başka anı, makale, tiyatro ve mensur şiirleri de vardır. Bazı yazılarını ise “Sanata Dair” adlı yapıtında toplamıştır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Halit Ziya Uşaklıgil 
C) Hüseyin Cahit Yalçın 
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar 
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

8. Romanda yenilik taraflısı Ahmet Cemil ile, eski edebiyat taraflısı Raci karşı karşıya getirilmekte; İstanbul’daki basın çevresi belli başlı özellikleriyle, çekişmeleriyle tanıtılmaktadır. Bu yönüyle roman Servet-i Fünun döneminde görülen eski - yeni çatışmasını yansıtır. Yazar, roman kahramanı Ahmet Cemil’le ilgili olayları, kişileri ve davranışları çevresinden yararlanarak ortaya koyduğu için gözleme önem vermiştir. 
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eylül                       B) Mal ve Siyah                      

C) Aşk-ı Memnu           D) Mürebbiye              E) Hayal içinde 

9. Cenap Şehabettin ve Tevfik Fikret ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? 
A) Her ikisinin de şiirlerinde parnasizmin etkisi görülür. 
B) Her ikisi de aynı edebiyat topluluğu içinde yer almıştır. 
C) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır. 
D) Tevfik Fikret bazı şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış, Cenap Şehabettin heceyi hiç kullanmamıştır. 
E) Her ikisi de Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılmasından sonra toplumsal konulara yönelmiştir.

 

10. (I) Edebiyat-ı Cedide şairleri, şiirlerinde sanat için sanat ilkesine bağlı olarak parnasizm ve sembolizmin etkisindedir. (II) Bu dönemde Tanzimat’ın birinci döneminde başlayan dilde sadeleşme çabaları gittikçe gücünü kaybetmiştir. (III) Şiirde Batı edebiyatı nazım şekillerinden olan sone ve terzarima gibi yeni nazım şekilleri kullanılmıştır. (IV) Edebiyat-ı Cedideciler toplumu eğitmede bir araç olarak gördükleri tiyatroya büyük önem vermişler ve bu türü geliştirip yaygınlaştırmışlardır. (V) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? 
A) I         B) II                 C) III                D) IV              E) V

11. Aruz ölçüsüyle, aşk ve tabiat temalarını işleyen, sembolizm akımına bağlı şiirler yazdı. Şiirlerinde hayale ve müziğe büyük değer verdiği görülmektedir. Dış dünyaya ait gözlemlerini bir prizmadan geçirerek, değiştirip süsleyerek yansıttı şiirlerine güçlü bir şair olduğu kadar özlü bir fıkra yazarı idi aynı zamanda. Şiirlerinde görülen yabancı sözcük ve tamlamalara Bize Göre, Frankfurt Seyahatnamesi gibi düzyazılarında rastlanmaz. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Haşim B) Tevfik Fikret C) Mehmet Akif D) Hüseyin Cahit E) Cenap Şehabettin 

12. Bu roman; edebiyat tarihimizdeki ilk psikolojik roman olma özelliğini taşır. Yalın bir konu içerisinde gelişir. Kişi kadrosu çok dardır. Süreyya, Suat ve Necip arasındaki ilişkiler, roman boyunca bu kişilerin ruhsal durumlarıyla birlikte yansıtılır. Eserin sonunda o dönemin romanlarında moda olan trajik bir ölüm sahnesi betimlenmiştir. 
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşk-ı Memnu 

C) Son Yıldız

E) Mai ve Siyah

B) Eylül

D) Mürebbiye

 

CEVAP ANAHTARI:

1.B   2.B   3.C    4.D   5.C    6.E    7.B    8.B    9.E    10.D   11.A    12.B

Üye Girişi