Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

TANZİMAT EDEBİYATI

TEST 1

 

1.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı için söylenemez
A) Dilde sadeleşme amaçlanmış ancak yeterince gerçekleştirilememiştir. 
B) Roman, hikâye, makale gibi edebiyatımızda o güne dek görülmeyen nasir türleri kullanılmıştır. 
C) Tiyatro, özel bir önem kazanmış, halkı eğitmek için kullanılmıştır. 
D) Sanatçılarda, özellikle şairlerde Anadolu’ya karşı sevgi duyulmuş; Anadolu, gelenekleriyle şiire konu olmuştur. 
E) Batı edebiyatından özellikle Fransız edebiyatından pek çok çeviri yapılarak edebiyatımıza kazandırılmıştır. 

2. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? 
A) Füruzan - Muallim Naci 
B) Talim-i Edebiyat - Recaizade Mahmut Ekrem 
C) Macera-yı Aşk - Abdülhak Hamit Tarhan 
D) Letaif-i Rivayat - Sami Paşazade Sezai 
E) Taaşşuk- ı Talat ve Fitnat - Şemseddin Sami 

3. Eserlerinde toplumsal faydayı ön plana alır, olmayacak rastlantılara, olağanüstü olaylara, her zaman rastlanan tiplere çok yer verir; okuyucunun bilgisini genişletmek düşüncesiyle sık sık olay dışına çıkarak ansiklopedik bilgilerle konuyu dağıtır. Tanzimatçılar arasında halk dilini en iyi o kullanır. İstanbul halkının konuştuğu dili, hiçbir özentiye kapılmadan bir sohbet havası içerisinde verir. Edebiyat tarihimizin tanıdığı en çalışkan yazar olarak bilinir. 
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Namık Kemal B) Ziya Paşa C) Muallim Naci D) Abdülhak Hamit E) Ahmet Mithat Efendi

 

4. Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır
A) Yeni Türk edebiyatının kurallarını ortaya koymakla kalmaz, yenileşme, Batılılaşma hareketlerimizi, yeni edebiyat örnekleriyle genç kuşağa öğretir. 
B) “Araba Sevdası” adlı romanı ile o yıllarda sık görülen yanlış batılılaşmayı eleştirmiştir. 
C) “Toplum için sanat” yerine “sanat için sanat” anlayışını, “göz için katiye” yerine “kulak için kafiye”yi savunmuştur. 
D) Roman, tiyatro yazarlığı, şairliğiyle birlikte edebiyat kuramcılığı ve eleştiriciliğiyle de edebiyatımızda ün kazanmıştır. 
E) İlk şiir çevirileri, ilk yerli tiyatro eseri, ilk makale, ilk noktalama işaretleri, ilk özel Türk gazeteciliği onunla başlamıştır. 

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin roman türünde eseri yoktur? 
A) Namık Kemal                       B) Şemseddin Sami

C) Ahmet Mithat Efendi          D) Abdülhak Hamit                  E) Samipaşazade Sezai 

6. Namık Kemal, ulusun bozulan moralini düzeltmek amacıyla -------,sevmedikleriyle zorla evlendirilenlerin bahtsızlığını --------,en kahraman bir kocaya bile ihanet eden bir kadının dramını------, zalim bir sancak beyine karşı halkın isyanını ------, adlı oyunlarında işlemiştir. 
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 
A) Vatan Yahut Silistre - Zavallı Çocuk - Akif Bey - Gülnihal 
B) Kara Bela - Vatan Yahut Silistre - Akif Bey - Celalettin Harzemşah 
C) Cezmi - Zavallı Çocuk - Akif Bey - Gülnihal 
D) Celalettin Harzemşah - Akif Bey - Zavallı Çocuk - Gülnihal 
E) Gülnihal - Akif Bey - Zavallı Çocuk - Kara Bela

 

7. Modern edebiyatımızın kurucularındandır. Doğu ile Batı edebiyatı arasında bir köprü olabilecek kadar kuvvetli bir kültürü, zengin bir hayal gücü vardır. Kırkı aşkın yapıtlarının yarısı tiyatrodur. Piyeslerinde tarihsel konuları, hayale dayanan olaylarla manzum, mensur veya nesir- nazım karışımı bir anlatımla işler. Aruzun yanı sıra heceyi de kullanır. Oyunları sahne tekniğine uygun değildir. “Sanat için sanat” akımına bağlı romantik bir duyarlık içerisindedir. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Vefik Paşa                           B) Sami Paşazade Sezai     

C) Recaizade Mahmut Ekrem               D) Abdülhak Hamit Tarhan      E) Ahmet Mithat Efendi

 

8. Tanzimat edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne yönelmek ve Batı düşüncesini ve yazınsal türlerini benimsemek amaçlanmıştır. 
B) Halkı yapılacak siyasal ve toplumsal düzenlemelere hazırlama, ona çağdaş uygarlık değerlerini öğretme başlıca kaygılarından biri olduğu için edebiyata gazetecilik yolundan girmişlerdir. 
C) Halkın anlayabileceği sade bir dille yazma Tanzimatçıların ana yönelimlerinden biridir. Bu yönelimin kökeninde geniş yığınlarla iletişim kurma amacı yatar. 
D) Tanzimat’ın getirdiği yeni kavram ve değerler doğrultusunda edebiyatta büyük bir değişme olmuştur. Eski edebiyatın düşler ve masallar dünyasından insanların gerçek dünyasına geçilmiştir. 
E) Günlük yaşamla ilgili her türlü olay, duygu. düşünce şiire konu olarak seçilirken düzyazıda söz hüneri gösterme amacı güdülmüştür. Bu amaçla da seciler kullanılmaya devam edilmiştir.

 

9. Sanatçı, zamanının en büyük dil bilgini sayılmaktadır. Türk dilinin gelişmesi, sadeleşmesi, sözlük ve dil bilgisi kitaplarının hazırlanması için çaba göstermiştir. Dilimizin sadeleşmesini hazırlayan “Lisan-ı Türk-i Osmanî, “Lisan ve Edebiyatımız” adlı makaleleri Türkiye Türkçesine çevirdiği “Orhun Yazıtları” , ilk incelemesini yaptığı “Kutadgu Bilig” memleketimizde Türklük şuurunun uyanmasında büyük bir rol oynamıştır. Edebiyatımızda ilk roman olarak kabul edilen Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat’ı da bu sanatçımız yazmıştır. 
Su parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samipaşazade Sezai 
B) Şemsettin Sami 
C) Nabizade Nazım 
D) Ahmet Mithat Efendi

E) Namık Kemal

 

10. Ahmet Vefik Paşa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Natüralizm’in etkisiyle romanlar yazmıştır.

B)Şiirlerinde Parnasizm’in etkileri görülür. 
C)Edebiyatı gençlere öğretmek için gazete çıkarmıştır. 
D) Tiyatroyu halka yaymak için İstanbul dışında da tiyatro aşmıştır. 
E) Batı’dan ilk kez yeni nazım şekillerini almıştır. 

11. Batılı Türk edebiyatının kurucusudur. Tanzimat edebiyatını başlatan, Batı edebiyatı yolunda ilk nazım ve nesir türlerinde eser veren odur. İlk şiir çevirileri, ilk yerli tiyatro, ilk makale, ilk noktalama işaretleri hep onun tarafından yazılmış ve kullanılmıştır. Akılcı, mantıkçı, halkçıdır. Halk kaynaklarından yararlanır; dil, folklor araştırmaları yapar. Çok başarılı olmamasına rağmen ilkleri denemiş olması onu edebiyat tarihinde ölümsüz kılmıştır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yusuf Kamil Paşa     B) Reşit Paşa                C) Şinasi          D) Ziya Paşa     E) Namık Kemal

 

CEVAP ANAHTARI:

1.D  2.D   3.E  4.E    5.D    6.A   7.D   8.C   9.B    10.D     11.C

 

Üye Girişi