Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

NEDİM –SEVDİĞİM CANIM YOLUNDA HAK İLE YEKSAN OLDUĞUM

ŞARKI
Sevdiğim cânım yolunda hâk ile yeksân olduğum
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Cümle yâran sana uşşâk olduğun bilmez misin
Cümlenin tâkatleri tâk olduğun bilmez misin
Şimdi âlem sana müştâk olduğun bilmez misin
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Gâhi Feyz-âbâda doğru azmedüp eyle safâ
Âsaf-âbâda gelüp gâhî salın ey meh-likâ
Gel hele gör sahn-ı Sa'dâbâda hiç olmaz behâ
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Kaplatup gül penbe şâlı ferve-i semmûruna
Ol siyeh zülfü döküp ol sine-i billuruna
Itr-ı şâhiler sürüp ol gerden-i kâfuruna
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Sen açıl gül gibi zâr ile hezâr olsun Nedîm
Bend bend olsun hâm-ı zülfün şikâr olsun Nedîm
Sen salın cânâ yolunda hâksâr olsun Nedîm
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
Nedîm

Günümüz Türkçesiyle
1. Sevdiğim, canım yolunda toprakla bir olduğum! Kurban olduğum, bayramdır, nazla gezmeye çık! Ey aşkı uğrunda bülbül gibi ağlayıp feryat ettiğim! Kurban olduğum, bayramdır, nazlı nazlı gezin, dolaş!
2. Bütün dostların sana âşık olduğunu bilmez misin? Hepsinin artık tahammülleri kalmadığını bilmez misin? Şimdi herkesin seni özlediğini bilmez misin? Kurban olduğum, bayramdır, nazla gezmeye çık!
3. Bazen Feyzâbâda doğru gidip eğlen, bazen de -ey ay yüzlü!- Âsafâbâda gelerek salın, yürü. Hele gel de Sâdâbâd meydanının paha biçilmez güzelliğini gör. Kurban olduğum, bayramdır, nazla gezmeye çık!
4. Gül pembe şalı samur kürküne kaplatarak o siyah zülfü billur göğsüne dökerek ve o bembeyaz gerdanına ıtrışahiler sürerek gezmeye çık, -kurban olduğum!- bayramdır.
5. Sen gül gibi açıl da Nedîm ağlayarak bülbül olsun. Zülfünün kıvrımları düğüm düğüm olsun da Nedîm onlara tutulsun, avlansın. Ey sevgili! Sen salın da Nedîm ayağının altına serilsin. Kurban olduğum, bayramdır, nazla gezinmeye çık!


İzahlar:
1. Bu şarkının tekrarlanan mısralarının başında bulunan ve Arapçada bayram manasına gelen iyd kelimesini, vezinde bir kapalı ve bir açık hece karşılığı olacak surette okumak lâzımdır. Bu mısrada, bayramla kurban olmanın da manaca münasebetli olduğunu dikkat etmelidir.

2.Uşşâk, âşıklar demektir.
Tâkâti tak olmak; kuvvetli kesilmek, takatten düşmek manasına gelen bir tabirdir.

3. Feyzâbâd ve Asafâbâd, Nedîmin yaşadığı zamanlarda Sâdâbâdda yapılan köşklere verilen isimlerdir.

4. Ferve-i semmûr : (f. is. t.) Samur kürk.
Sîne-i billûr : (f. is. t.) Billur göğüs.
Itrışâhî, bir güzel kokulu bitkidir. Halk dilinde bu kelime, "edrişah"dır.
Gerden-i kâfur: (Kâfur gerdan; kâfur gibi bembeyaz gerdan. Kâfur, ilâç mekamında kullanılır beyaz maddedir.

5. Ham-i zülf: (f. is. t.) Zülfün kıvrımı, büklümü.
Bu kıtanın ikinci mısraının başında bulunan birinci bend kelimesiyle üçünçü mısradaki hâksâr kelimesinin hâk hecesini, vezinde birer kapalı ve birer açık hece karşılığı olacak tarzda okumak lâzımdır

6. Kafiye ve Uyaklar

 • “olduğum”lar redif
  “ân”lar zengin kafiye
 • “olduğun bilmez misin”ler redif
  “âk”lar zengin kafiye
 • “â”lar tam kafiye
 •  “una”lar redif
  “ûr”lar zengin kafiye
 • “olsun Nedim”ler redif
  “âr”lar zengin kafiye

7. Sanatlar
Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum
Nida-teşbih
Cümle yâran sana uşşâk olduğun bilmez misin
İstifham
Şimdi âlem sana müştâk olduğun bilmez misin
Mübalağa
Âsaf-âbâda gelüp gâhî salın ey meh-likâ
Nida-teşbih
Ol siyeh zülfü döküp ol sine-i billuruna
Teşbih
Sen açıl gül gibi zâr ile hezâr olsun Nedîm
Teşbih

SON EKLENENLER

Üye Girişi