Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Tardiyye de muhammes cinsinden bir nazım şeklidir. Tardiyyede beşinci mısralar birbirleriyle kafiyelidir. İlk beşliğin ilk dört mısraı da dâhil olmak üzere her beşliğin ilk dört mısraı esas kafiyeye bağlanmaksızın kendi ara­larında özel surette kafiyelenir. Yani her beşliğin baştaki dört mısraı, öteki bölümlerin dörtlükleriyle kafiye bakı­mından bağlı değildir.

Tardiyyeler Mef'ûlü mefâîlün feûlün ölçüleriyle yazılır.

Tardiyye yazmakta XVIII. yüzyıl şairlerimizden Şeyh Galip önde gelmektedir. Abdülhak Hâmit gibi Tan­zimat şairlerimiz de Şeyh Galip'in etkisinde kalarak tar­diyyeler yazmışlardır örnek:

Hoş geldin eyâ beridi cânân

Gel ver bana bir nüvidi cânân

Can ola fedâ-yı id-i cânân

Bisûd olamı ümidi cânân

Yârın bize bir selâmı yok mu

Ey hızr-i fütâdegân söyle

Bu sırrı edüp ıyân söyle

Ol sen bana tercüman söyle

Ketmetme yegân yegân söyle

Gam defterinin tamamı yok mu

Yârap ne İntizardır bu

Esmez nice rüzgârdır bu

Hep gussa vü hârhârdır bu

Duysam ki ne şivekârdır bu

Vuslat gibi bir meramı yok mu

ŞEYH GALİP

Üye Girişi