Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

 MESNEVİ ÖRNEKLERİ

Örnek 1: Kısa Mesnevî-Dîbâce-i Eş'âr-ı Gül-i Sad-Berg

 

Seherden seyre vardum murgzâra

Hezârân murg gördüm geldi zara

 

Gül ü lâleyle zeyn olmış çemenler 

Oyuna girdi gönlekcek semenler

 

Çü gördüm nakş-ı Erjeng oldı sahra 

Edüp bir nice rengîn şi'r peyda

 

Kadem basdum izâr-ı mihr ü mâha 

Ki tâ erdüm cenâb-ı Pâdişâha

 

Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke 

Du'âlar eyledüm ol zât-ı pâke

 

Oluban bîd bergi gibi lerzân 

Nihâl-i erguvan-veş derledüm kan

 

Sunup bu nazmı dest-i Şehriyâra 

Gül-i sad-bergi irgürdüm bahara

 

(Hayalî Bey)

 

Örnek 2.Kısa Mesnevî. Küçük HikâyeHikâyet-i Leylî vü Mecnûn

 

Meğer bir gün ki âteş-i pâre-i Necd

Şerer pervanesi Mecnûn-ı pür vecd

 

Siyeh-mest-i şarâb-ı hayret olmış 

Kararmış gözleri Leylî'yle dolmış

 

Dolaşdurmış perîşân seyr-i râha 

Tutulmış kendüsi çün dâm-ı mâha

 

Dönüp ol şu'le-i cevvâle-i gam 

Yanup durmakda olmış şem'a hemdem

 

Düşüp çün mûy-ı zengî pîş ii tâba 

Bozulmuş genc-i târ-ı ıztıraba

 

Katup seyl-i sirişkin bahr-ı hûna 

Sükûn el vermiş ol cûy-ı cünûna

 

Olup hoşnûd kendü âteşinden 

Şikâyet etmez olmış mâhveşinden

 

Cefâdan nây gibi zâr etmez olmış 

Varup Leylîyi bîzâr etmez olmış

 

Olup fariğ dil-i dîvânesinden 

Usanmış vaz'-ı küstâhânesinden

 

Duyup ol berk-i sâmân ya'nî 

Leylî Gazabnâk eylemiş Kays'a tecellî

 

Demiş etdünse feryadı ferâmûş 

Gerekmez bana artık gûş u mengûş

 

Perîşân olmağı edüp tahayyül 

Senün-çün şânelenmişdür bu kâkül

 

Bu suretler senün-çün rû-nümâdur 

Nazar âyineye sanma sanadur

 

Hemân yan ağla Mevlâyı seversen 

Koma feryadı Leylâyı seversen

 

Meğer dîvâneye taş atdı Leylâ 

Komadı urmadık baş seng-i hârâ

 

Olur ma'şûk dâğ u zahme tâlib 

Nişan lâzımdır âşıklarda Gâlib

 

Mülevvendür hemîşe kâr-ı uşşak 

Meğer imdâd ede Hunhâr-ı uşşak

 

Kerem-hâhum cenâb-ı mevlevîden 

Vere bir neş'e şûr-ı ma'nevîden

 

(Şeyh Gâlib)

Not. Sayfanın hazırlanılmasında www.turceciler.com adresinden faydalanılmıştır.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi