Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Edebi metinler

Diğer metinler

1. Yazılış amacı okuyucuda güzellik ve estetik duygu oluşturmaktır.

1. Öğretici metinler ise insanlara bir bilgiyi aktarmak ama­cıyla oluşturulur.

2. Edebi eserlerden toplumsal yarar beklenmez.

2. Bu metinlerde topluma yön vermek, bir bilgiyi aktarmak amaçlanır ve eserlerden toplumsal yarar beklenir.

3. Eserde mecazlara, imgelere, söz sanatlarına yer verilir, kelimelerin yan ve mecaz anlam boyutlarından yararlanılır.

3. Kelimeler gerçek ve temel anlamlarıyla kullanılır, söz oyunlarından yararlanılmaz.

4. Dil, heyecana bağlı, sanatsal işleviyle kullanılır.

4. Öğreticilik esas olduğundan dil, göndergesel işlevdedir.

5. Anlatılanlar çoğu zaman kurmaca olduğundan bunların an­latımında özel bir anlatım tekniği ve üslup gerekmektedir.

5. Anlatılanlar hayat gerçeği olduğundan gerçeklik olgusun­dan uzak olmayan bir anlatım benimsenir.

6. Edebi metinlerde verilmek istenen ana fikir, duygu ve dü­şünce dolaylı olarak ve sanat gerçeğiyle yeniden kurgula­narak verilir.

6. Hayat gerçeği, ana fikir insanlara doğrudan verilir.

7. Sanat metinlerinde yalnız bir anlam ve gerçek yoktur, zama­na ve kişiye göre değişen anlam ve gerçeklik vardır. Edebi metinler aynı konuyu işlese de kendinden önceki ve sonraki eserlere benzemez, her yazılışında yeniden var olur.

7. Bu metinlerde bir gerçek vardır ve bu gerçek kişiye, za­mana göre değişmez. Anlatım kesin ve nettir, bir metin yeniden yazılsa da aynı ifadelerle kurulur.

8. Edebi metinlerde okurun / dinleyicinin sezgisine, ruh zen­ginliğine bırakılan ifadeler vardır. Bazen eseri okurun, ken­di dünyasına göre yorumlaması beklenir.

8. Sonuç ve ana fikir, yazar tarafından eserde belirtilir, eser­de okurun dünyasına göre değişen ifadeler yoktur, kesin­lik taşıyan ifadeler vardır.

9. Sanat kaygısıyla oluşturulan metinlerde, gerçek değiştirile­rek verilir ve bunun için de sanatçı ruhuna sahip kişiler bu metinleri oluşturur. Ayrıca edebi metinler yazıldıkları döne­min zevk ve anlayışına göre şekillenir.

9. Bilgi ve kültür düzeyi yüksek kişilerce oluşturulur ve hayat gerçeği değiştirilmeden anlatılır. Bu hayat gerçeği farklı dönemlerde anlatılsa da aynı özelliği taşır.

10. Her edebi metin yazıldığı dönemin düşünce, zevk ve anla­yışını yansıtır, bu nedenle okurun ilgi duyduğu şeyler baş­ka bir dönemde ilgi görmez.

10. Bu metinler didaktik özellik taşıdığından her dönemde bunlara yeni bilgiler eklense de temel aynı kalır.

11. Edebi metinler kendinden önceki metinlerden ilhamını alır­ken sonraki nesillere de ilham kaynağı oluşturur.

11. Öğretici metinler tek başına bir bütündür, kendinden önce ve sonra yazılanlar yazarı pek ilgilendirmez.

12. Her edebi metnin bir teması vardır. Metnin diğer unsurları da bu temanın oluşumuna yardımcıdır.

12. Öğretici metinler somut ve sınırlandırılmış konularda ya­zılır.

13. Edebi metinler sanatçının, insanlığı ilgilendiren konular­da insanlara sesini duyurabilme, insanlarla iletişim kurma amacını taşır.

13. Öğretici metinler iletişim ihtiyacından değil de insanları bilgilendirmek, fikir sahibi yapmak ihtiyacından doğmuş­tur.

SON EKLENENLER

Üye Girişi