Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EYÜ AD İLE BENÂM OLANA ÂDEM DEDİLER  - TAŞLICALI YAHYA 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Eyü ad ile benâm olana âdem dediler
Beşer'i muhterem insân-ı mukerrem dediler

Kendüsin bilmeyene tanrısını bulmayana
Har-ı lâyefhem ü dîvâne vû sersem dediler

Mütekebbirlere ikrâm-ı tamam etmediler
Kendi eksükligini bilmeyene kem dediler

Gussadan hâli degül hâl-ı hayâtında kişi
Elem-i âleme her dem gam-ı müdgam dediler

Her mey'i ma'siyete mâyil olan mollâya
Fâsık-ı bî-meze hayvan-ı muallem dediler

Katrece vermediler kendi vücûda vûcûd
Sofiler tâlib-i deryâ-yı fenâyam dediler

Şir-i Yahyâ'ı görüp izzet ile hürmet ile
Fusahâ sellemehu'llahu musellem dediler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

İyi ad ile anılmış olana adam dediler, saygı değer ve üstün kılınmış insan dediler.

Kendisini bilmeyene tanrısını bulmayanı, deli, sersem, anlayışsız eşek dediler

Kibirlenenlere saygı göstermediler: Kendi eksikliğini bilmeyen için kötü dediler

İnsan yaşadığı sürece dert ve üzüntüden uzak kalamaz: Dünyanın dertlerine her zaman üst üste yıkılmış gam dediler

Günah şarabına eğilimi olan her mollaya: Tatsız, zevksiz, ehlileştirilmiş hayvan dediler

Mutasavvıflar kendi varlıklarının bir damlasında mesâbesinde görmediler: yokluk denizine varmak istiyoruz dediler.

Yahyâ'nın şiirini gören fâsih kişiler, Saygı ile onun önünde eğilerek Allah ona esenlik verin ve oda esenliğe kavuştu dediler.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

TAŞLICALI YAHYA HAYATI ve ESERLERİ

TAŞLICALI YAHYA'NIN ŞİİRLERİ

ŞEHZADE MUSTAFA'YA MERSİYE - TAŞLICALI YAHYA

YAHYA BEY (Ö. 1582) -DAR-I DÜNYA DELİ GÖNLÜM GİBİ VİRAN OLSA