Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

Gündüz Akıncı Hâmit’i “bizim ilk feminist yazarımız”[1] sa­yar, Tanpınar da eserin yeniliklerine, yazarın tiyatro hakkındaki görüşlerine, hayatıyla ve romantizmle olan ilişkisine te­mas eder[2] Hâmit'in Hindistan’ı mekân seçen eserinde romantiklerin etkisini de unutmamak gerekir.[3]

Duhter-i Hindu hakkında ilk ciddi tenkit Ömer Lutfi tarafından Tecrübe-i İntikad adlı eseriyle yapılmıştır[4]  Nahit Sırrı Örik bu eseri mantıksızlıklarına rağmen beğenir:

“Fakat eseri okurken insana kudretle tesir eden latîf, rakîk veya pür-ihtiras parçalar çok, lisan yer yer muhteşem, çok yüksek, güzel ve düşündürücü fikirler ile mebzuldür. Bu se­beple de Duhter-i Hindu’yu temâşâ edebiyatımızın hâlâ en güzel eserlerinden biri sayarız.”[5]

Fitnen, Zeynep gibi Hâmit’in Londra’da yazdığı, dönemin Maarif Nezareti’nden basım izni alamadığı ve görevinden uzaklaştırılmasına da yol açan eseridir[6]. Hâmit çok sevdi­ği Londra'ya ancak, bir daha edebiyat ile uğraşmayacağına dair el yazısıyla verdiği söz sayesinde iade edilebilmiştir. Ah­met Hamdi Tanpınar bir yazar için çok zor olan böylesine bir kararı vermiş olmasının ve yazmaktan alıkonulmasının Hâmit'in dilini ve sanatını etkilendiğinden söz eder[7].

 

Prof. Dr. İsmail Parlatır’ın koordinatörlüğünde Prof. Dr. İnci En­ginün, Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Zeynep Kerman, Prof. Dr. Abdullah Uçman ve Prof. Dr. Nurullah Çetin tarafın­dan hazırlanan “Tanzimat Edebiyatı” adlı kitaptan alınan bu metinde yazar, metinde dipnot koyacağı yerleri numaralarla belirtmiş, sayfanın altında da o numaralarla ilgili dipnotları ver­miştir. Bu dipnotlar yazarın görüşlerini doğrular niteliktedir. Bi­ze yazarın bu konuda geniş bir araştırma yaptığını göstermek­tedir. Ayrıca bu dipnotlar, Tanzimat Edebiyatı konusunda araş­tırma yapmak isteyenlere bir kolaylık sağlamaktadır. Çünkü bilgilerin geçtiği kaynaklar sayfasına kadar dipnotlarda belirtil­miştir.

 Zambak yayınları[1] Gündüz Akıncı a.e.s.63.

[2]  Tanpınar'ın bu tiyatro eseriyle ilgili değerlendirmeleri için bk. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 563-565, 583.

[3] Gündüz Akıncı, Abdülhak Hamit Tarhan, Hayatı, Eserleri ve Sanatı, A. Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları Anka­ra 1954. Akıncı burada Atala’nın etkisi üzerinde durur.

[4] Fikri Paşa-zade ÖmerLütfi, Bir Tecrübe-i İntikad, Kahire 1905.

[5] Nahit Sırrı Örik, ‘Abdülhak Hâmit’in Tiyatro Eseleri”, Ülkü, Eylül 1937, s.7.

[6] Hâmit bu konuda hatıralarında geniş bilgi verir. Abdülhak Hâmit’in Hatıraları, Hzl. İnci Enginün, Dergah Yayınevi, 1994, s.257 vd.

[7] “Bir şairin hiç de lehine olmayan bir şeyi yapmaya, Abdülhamit Han’a sekiz sene fasılayla iki defa şiir yazmaya­cağını taahhüt etmeye mecbur kalır. Söylemeye hacet yok ki o sadece takip edilmiş adam değil, susturulmuş adamdır. "Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiya­tı Tarihi, Çağlayan Kitabevi,7.b.s. 516.