Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

1) Aşağıdakilerin hangisinde, "Sınıftaki herkes, testin iki sorusunu yanlış cevaplamışlardı." cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu mevsimde ağaçların aşılanması gerekir.

B) İnsanların başarılarını anlamak için sözlerine değil, yaptıklarına bakılmalıdır.

C) Kültürün önemli bir bölümünü dile dayalı eserler oluşturur.

D) Hiçbir düşünce özgün değildir, hepsi başka düşüncelerin sentezidir.

E) Hemen hemen her sanatçı, sanat yaşamlarında ünlü sanatçıları örnek almışlardır.

 

I.    Kefenim  koynumda,  ipim boynumda benim

II.   Ferman padişahımın ve mülk de onun

III. Ne kadar korksam da teşhir edilmekten 

IV Her işin başı, kuyruğudur bir sonun 

2) Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) I. dizede tamlayanı ortak bir isim tamlaması

B) I. ve II. dizede kişi zamiri

C) II. dizede tamlananı düşmüş isim tamlaması

D) IV dizede birden fazla belirtili isim tamlaması

E) IV dizede belgisiz zamir

 

I. Ülkemizdeki yoksulların durumu gerçekten içimizi  karartıyor.

II.   Elinde götürdüğü cam vazo aniden yere düştü.

III. Ekmek kavgası onurlu bir yaşam için yapılır.

IV Belediyemiz, artık, çöpleri plastik torba içinde topluyor. 

V.   Sana davulun sesi her zaman hoş gelir zaten. 

3) Yukarıdaki cümlelerde geçen ad tamlamaları ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?

A) I.                  B) II.          C) III.          D) IV               E) V

 

Sabahları canlanır adeta Sirkeci. Güvercin sesleri, yukarıdan aşağıya doğru inen gazete satıcısı çocukların çığlıkları... Tramvay çınlamalarına karışan vapur düdükleri; içlerine kapanık taşralıların otellerden çıkarkenki, inançlı ama çekingen tavırları, işlerine koşuşturmaları; sütçülerden, muhallebicilerden yayılan tatlı, az yanık süt kokusu; dingin İstanbul'u simgeler.

4) Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Tamlayanı başka bir ad tamlaması tarafından nitelenmiş isim tamlaması

B) Birden fazla belirtisiz isim tamlaması

C) Sıfatla nitelenmiş ad tamlaması

D) Tamlayanla tamlanan arasına sözcük girmiş isim tamlaması

E) Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç ayrı türden zamir kullanılmıştır?

A) Bunları yaptığımı onun dışında kimse görmemişti.

B) Kimsesi olmadığından ona biz bakıyoruz.

C) Kendini suçlayan, herkesi bağışladığını söyledi.

D) O, başkalarının işine burnunu sokmaya bayılır.

E) İşte, kendimiz için düşündüğümüz dünya bu!

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu konuda nasıl bir çalışma yapılması gerektiği, uzmanlarca tartışılacak.

B) Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu, suçluların cezalandırılmasını istedi.

C) Yeni binaların ne zaman hizmete açılacağını,basın aracılığıyla duyuracaklarını belirtti.

D) Sorunlara sağduyuyla yaklaşmanın, onların çözümünü kolaylaştıracağı sonucuna varıldı.

E) Bölgede, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle alınması gerekli önlemler yetkililere bildirildi.

 

I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.

II. Yer ve zaman belli değildir.

III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

7) Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hikaye             B)Fabl           C)Roman                  

D)Masal              E)Günlük

 

Olmuş ya da olması mümkün olayları yoğun olarak anlatan kısa yazılardır. Bu türde olaylar ve şahısların hayatları uzun uzadıya anlatılmaz. Hayatın olaya ve bir duruma bağlı kısa bir kesiti verilir. Olayın ayrıntılarına pek inilmez. Bu türün ilk örneği, Boccacio'nun "Decameron" adlı eseridir.

8) Bu parçada sözü edilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman         B) Masal         C) Fabl         

D) Hikâye         E) Dram

 

Bize Tanzimat'tan sonra Fransız edebiyatından çeviriler ile giren ............. yerini; eskiden edebiyatımızda destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri tutuyordu. Bu türde kişiler çoktur, kişilerin hayatlarının her dönemi anlatılır ve olayların ayrıntılarına yer verilir.

9) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? 

A) Tiyatronun        B) Romanın         C) Fablın            

D) Masalın           E) Hikâyenin

 

10) Aşağıdakilerden hangisinin kökü ad değildir?

A) Yanlışlık           B) Yavrulamak   C) Yöneltilen           

D) Yakınlık           E) Yaşamak

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?

A) Sen yoktan anlamaz mısın?

B) Gürel, bu karışık işi yoluna koyar.

C) Dikkatli sil de yırtma kâğıdı.

D) Kimi böceklerin kıskaçları çok güçlü oluyor.

E) Sergideki eşyalara elinizi sürmeyiniz.

 

Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir ad, bir de soyut anlam kazanabilir. Örneğin somut anlamıyla "ezmek, öğütmek" olan "çiğnemek" kelimesi "Yasaları çiğnemek suçtur." cümlesinde soyut bir anlam da kazanmıştır.

12) Böyle bir anlam değişmesini örneklendiren sözcük, aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Ne zaman seni düşünsem yağmur yağmaya başlar.

B) Keşke sevgimi anlatabilecek bir yöntem bulsam.

C) O korkunç olaydan sonra bende akıl mı kaldı?

D) Öfkelendiğimi belli etmemek için yanınızdan uzaklaştım.

E) Kimseyi kırmak istemeyen narin bir yapısı vardı.

 

Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağlan tarafından meydana getirilmektedir. Dağlar bazı yerlerde denize çok sokulur, kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Bu bölge özelliğini kendine komşu olan ılık denizden alır. Fakat denizin etkisi yüzey şekillerine ve yükseltiye göre değişir. Akdeniz iklimi kıyı ovalarından içeriye sokulduğu halde dağlık yerlerde ancak dar bir şerit üzerinde kendini belli eder ve yükseklere doğru önemli değişikliklere uğrar.

13) Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

A) Öyküleme - betimleme - benzetme

B) Tanımlama - açıklama - karşılaştırma

C) Karşılaştırma - tartışma – betimleme

D) Açıklama - betimleme - karşılaştırma

E) Öyküleme - örneklendirme - tanımlama

 

14)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne ortaklığı söz konusudur?

A) Dertlerini kimseyle paylaşmaz, herkesten saklar, hep içine atardı.

B) Yaşlı adam her gün saatlerce yürür, odun keser, tamirat yapardı.

C) Bu hayatta bize yol gösterecek birine, umuda, sevgiye ihtiyacımız var.

D) Gurbette olduğu için annesini ve babasını özlüyor, onlara kavuşmak istiyordu.

E) Gülüşü,  bana tüm acılarımı unutturdu,  beni hayata bağladı.

 

Okuma alışkanlığı kazanmış insanlar, okumaktan uzak kaldıklarında rahatsızlık duymaları kaçınılmazdır.

15) Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)Yanlış anlamda sözcük kullanımı

B)Özne eksikliği

C)Gereksiz sözcük kullanılması

D)Tamlayan eki eksikliği

E)Gereksiz iyelik eki kullanılması

 

İlgeçler, diğer sözcüklerle birleşerek sıfat ya da belirteç görevini üstlenir.

16) Aşağıdakilerden hangisinde "kadar" ilgeciyle oluşturulmuş söz grubu ötekilerden farklı görevdedir?

A)Sen gelinceye kadar her şey çok sessizdi.

B)Akşama kadar bu işleri bitirmeliyim.

C)Kafasında ceviz kadar bir şişlik oluşmuştu.

D)Senin kadar matematik bilemediğim için problemi çözemedim.

E)Bu kasaba kadar sessiz başka bir yer bilmiyorum.

 

Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan

Güller ki bakıp yollara beklerdi hazanı

Güller gibi aylarca hayal ettim uzaktan

Yaprakların altın gibi savrulduğu anı

17) Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz benzeşmesi

C)  Ünsüz türemesi D)Ulama

E)  Ünlü düşmesi

 

Gerçek başarı ( ) başkalarına muhtaç olmadan, tek başına ve kendine güvenerek ( ) Ben bu işi yaparım ( ) ( ) diyebilenindir ( )

18) Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (“) (.) (“) (.)               B) (:) (“) (“) (,) (.)

C) (,) (.) (.) (...) (.)              D) (;) (:) (“) (.) (“)

E) (,) (“) (.) (“) (...)

 

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Büyükannesine "Sen istersen okuma yazma da öğrenebilirsin." dedi.

B) Bütün zorluklara göğüs gerdi, sonunda amacına ulaştı.

C) Yaptığı onca hatadan sonra onu affetmemizi kimse beklemesin.

D) Böyle bir teklifi reddetmek akıllıca bir davranış olmazdı.

E) Kalabalıkta farkedilmek istemeyen genç adam, bir köşeye oturmuştu.

 

Kimi yazarlar vardır; bildiğimiz, sıradan olayları ilk kez başkalarından farklı anlatırlar. Kimi yazarlar vardır; rahattır, zorlamaz kendini de, sizi de. Diline gelen kalemine dökülmüştür. Kimi yazarlar vardır; atasözü gibidir yazdıkları; üç sözcüğe koca bir yazının içeriğini yükler. 

20) Yukarıda sözü edilen yazarların anlatımı için doğru adlandırmalar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)Doğallık, özgünlük, akıcılık

B)Özgünlük, özlülük, duruluk

C)Özgünlük ,doğallık,özlülük

D)Özlülük, açıklık, doğallık

E)Akıcılık, doğallık, özlülük

Bütün dünya buyruğuna girdi Roma'nın;

 

Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ..................... örneğidir.

21) Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   FablB) MektupC)   Eleştiri

D) Otobiyografi E)   Anı

 

Ne deniz kaldı, ne kara.

Kapat Zeus, kapılarını Olimpos'un.

Gökyüzüne geldi sıra.

22) Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Olumlu ad cümlesi B) Basit eylem cümlesi

C) Emir cümlesi D)Devrik cümle

E) Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle

 

23) Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil, bağ-fiil bir aradadır?

A) Bugüne kadar yaptıklarının hiçbirinden pişman olmadığını söyleyip duruyordu.

B) Arkadaşlarını ihmal ettiği için duyduğu sıkıntı onu epey rahatsız ediyormuş.

C) Çok dalgın olduğundan yaptığı işi birkaç kez kontrol etmek zorunda kalıyordu.

D) Hastalığını kimseye söylemek istemediğinden onunla tek başına baş etmek zorundaydı.

E) Konuştukça açılıyor, eski halinden eser kalmıyordu.

 

24) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, özne-yüklem ilişkisi yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Biz gittiğimizde pazar neredeyse toplanmıştı.

B) Köyün ileri gelenleri muhtarın evinde toplanmıştı.

C) Geçen yıl, bu yılki mahsulün iki katı toplanmıştı.

D) Havalar iyi gitmeyince fındıklar bir hafta geç toplanmıştı.

E) Düğün için köydeki her evden sandalye toplanmıştı.

 

I.Biyografi II.Anı 

III.Günlük IV.Masal

V.Otobiyografi 

25) Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?

A) V B) IV C) III 

D) II                   E) I

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi