Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

.............. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ...................... ANADOLU LİSESİ SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 11. SINIFLAR DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR

    AD ve SOYADI: ……/…./........

SINIFI ve NUMARASI:                        Puanı:

Soru:1)Aşağıdaki beyitlerden hareketle Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesinin tamamını göz önüne alarak soruları cevaplandırınız. Beyitleri yandaki kelimelere dikkat ederek günümüz Türkçesine çeviriniz(16 puan)

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet

Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

 

Ne efsunkâr imişsin âh ey didarı hürriyet

Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Pür âteş-i hevl: yakıcı ateş,

gavga-yı hürriyet: hürriyet kavgası

Meydan-ı gayret: savaş meydanı

Efsunkâr: Büyüleyici 

didar-ı hürriyet: hürriyetin yüzü

a. Nazım birimi: (1 puan)

b. Nazım şekli: (1 puan)

c. Ölçü:(1 puan)

d. Kafiye düzeni:(1 puan)

e. Kafiyelerini bulunuz.(2 puan)

f. Ait olduğu gelenek:(2 puan)

g. 1. Beyit günümüz Türkçesi:  (4 puan)

h. 2.beyit günümüz Türkçesi:  (4 puan)

 

Soru:2) Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi” ile klasik divan şiiri kasidesi arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bu farklılığın sebebi nedir? (10 puan)

 

 

Soru:3)Namık Kemal’e niçin vatan ve hürriyet şairi denmiştir? Bu konuda yazdığı şiirlerden öne çıkan üç tanesini yazınız (10 puan)

 

 

Soru:4)Türk edebiyatının devirlere ayrılmasındaki ölçütleri göz önünde tutarak Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk döneminin başlamasına hangi olayın neden olduğunu yazınız.(10 puan)

 

 

 

Soru:5) Namık Kemal’in Eleştiri türündeki eserlerini yazınız. Yazılış nedenlerini kısaca açıklayınız (10 puan)

 

 

 

 

Soru:6)Şinasi’nin yapıtlarından 3 tanesini yazınız. (6 puan)

a.

b.

c.

 

Soru:7) Tanzimat dönemindeki kafiye üzerine yapılan tartışma hakkında bilgi veriniz(6 puan) 

 

 

 

Soru:8)Aşağıdakilerden hangisine Tanzimat Fermanı’nda yer verilmemiştir? (5 puan)

A) Herkes mülkiyet hakkına sahip bulunacak ve bu hak ferdin lehine olarak devlet tarafından müdafaa edilecektir.

B) Askerlik hizmeti için belli bir süre ve her yerin nüfusu nispetinde mükellefiyet konulacaktır.

C) Vergiler için belli ve adil nispetler tayin edilecek ve vergi mükellefiyeti eşit olacaktır.

D) Eğitim harcamaları ve yatırımları vergiden muaf tutulacaktır.

E) Suç işlediği iddia olunanlar hakkında tahkikat açık olarak yapılacak ve bunlar alenen mahke­me edileceklerdir.

Soru:9)Aşağıdaki kavramları “kısaca” açıklayınız.(6 puan)

Pozitivizm: 

 

Reform:

Soru:10)Aşağıdaki kavramlardan kasidenin bölümleriyle ilgisi olmayanları işaretleyiniz(6 puan)

Nesib ( ) Girizgâh ( ) Fahriye ( ) şah beyit ( )Teşbib ( ) Tegazzül ( ) berceste ( ) Mehdiye (  )

Soru:11)Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşısına yazınız.(10 Puan)

1-Harabat

2-Durub-ı Emsal-i Osmaniye

3-İntibah

4-Rüya

5-Cezmi

6-Terkib-i Bent

7-Müntehebat-ı Eş’ar

 

Soru:12)Aşağıdaki cümleleri “doğru - yanlış (D/Y)” olarak değerlendiriniz.(5 Puan)

1. Tanzimat edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Şinasi’nin asıl gayesi halkı bilgilendirmek ve yetiştirmektir.  (   )

2. Ziya Paşa, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının kurulması için Şinasi’nin açtığı yolda büyük bir mücadele azmi ile yürümüştür. (   )

3. Tanzimat’ın birinci döneminde “sanat toplum içindir” görüşü benimsenmiştir. (  )

4. Noktalama işaretleri, ilk defa Muallim Naci tarafından kullanılmıştır(   )

5. Ömer’in Çocukluğu Ziya Paşa’nın anı türündeki eseridir ( )

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi