Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI SORLARIDIR

1. Aşağıdakilerden hangisi romantizm etkisindeki sanatçıların genel özellikleri ile ilgili doğru bir saptama

değildir?

A) 18. yüzyılda roman, şiir ve tiyatroda kendini gösteren bir akımdır.

B) Romanlarda iyiler en iyi, kötüler en kötüdür.

C) Sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir.

D) Tesadüf ve olağanüstülükler eserin en belirgin özelliğidir.

E) Türk edebiyatında ilk etkilenme Tanzimat'ın ikinci döneminde olmuştur.

 

2.Bu akımın sanatçıları;

•    "sanat toplum için" görüşünü benimsemişlerdir.

•    halkın konuştuğu günlük konuşma dilini esas almışlardır.

•    tiyatroda "dram" türünü ortaya çıkarmışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm    B) Realizm C) Klasisizm    

D) Natüralizm   E) Parnasizm

 

3.    ........................; köyü, kırsal yaşamı konu edinen ilk romandır. Eser aynı zamanda Türk edebiyatından ........................ etkinin görüldüğü ilk romanlardandır. Olay Antalya'nın Beymelik köyünde geçer. Romanın kahramanı ekonomik çıkarlarını gözeterek kızı ........................ 'yi, zengin ve öküzleri olan Sarı İsmail ile evlendirmek, böylece tarlasını sürecek öküzleri bedavaya getirmek ister.

Bu parçada boş bırakılan yerlerin, aşağıdakilerden hangisiyle hiçbir ilgisi yoktur?

A) Karabibik    B) Dilber    C) Huriye 

D) Natüralist  E) Nabizade Nazım

 

4.Realizm her ne kadar Türk edebiyatına ...................... girmiş olsa da başarılı örneklerini ...................... verecektir. Ayrıca onu değerli kılan asıl yanı, realizmin etkisinde olması değildir; Fransız realistler gibi .......................,  ...................... romanlarında görüldüğü üzere duygularını romanlarına katmayışıdır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A)    Recaizade Mahmut Ekrem'le

B)    Halit Ziya Uşaklıgil

C)    Kırık Hayatlar

D)    Aşkı Memnu

E)    Eylül

 

5.Ziya Paşa 1868'de ..................... gazetesinde yayımlanan ..................... adlı ..................... yeni edebiyatın halk edebiyatını örnek alması gerektiğini söyler. Sanatçı, bu yazısında..................... yerli bir edebiyat olmadığını savunur.

Bu parçada boş bırakılan yerlerin aşağıdakilerin hangisiyle ilgisi kurulamaz?

A)    Tercümanı Ahval   B)    Hürriyet

C)    Şiir ve İnşa      D)    makalesinde

E)    divan edebiyatının

 

6. Tanzimat’ın ikinci dönemi öğretici metinler bakımından ilk dönem kadar zengin değildir. Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasında geçen uyak tartışması bu dönemin en ünlü olayıdır. Bu dönemde öğretici metinler daha çok edebiyat eleştirisi şeklindedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya örnek gösterilemez?

A) Talimi Edebiyat    B) Takdiri Elhan

C) Istılahatı Edebiyye    D) İntikad

E) Avrupa’da Bir Cevelan

 

7.    (I) Türk edebiyatında öğretici metinlerin örnekleri ilk defa Tanzimat Dönemi'nde verilir. (II) Bu dönemde makale eleştiri gibi türlerin ilk örnekleri görülür. (III) Şinasi’nin kaleme aldığı Mukaddime ilk makale örneğidir ve "hak ve adalet" kavramını ele alır. (IV) Namık Kemal’in Harabat adlı eseri bir başka esere yönelik ilk eleştiridir. (V) Yine bu dönemde ilk defa fıkra yazıları yazılmış ve halkı bu yazılarla aydınlatma amacı güdülmüştür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. de    B) II. de    C) III. de  D) IV. de    E) V. de

 

8. Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangisi şiir türünde tanınmış değildir?

A) Namık Kemal    B) Ziya Paşa  C) Muallim Naci    

D) Ahmet Vefik Paşa  E) R. Mahmut Ekrem

 

9. Tanzimat Dönemi'nin "gür sesli" şairidir. Şiirlerini toplumun önünde okumak için yazdığı söylenebilir. Hak, adalet, eşitlik ve en çok da hürriyet konusunda şiir yazmış "vatan şairi" olarak anılmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Namık Kemal  B)    Şinasi   C)    Ziya Paşa

D)    Abdülhak Hamit Tarhan  E)    R. Mahmut Ekrem

 

10.    Onun şiirleri söylemdeki başarısı açısından Tanzimat'ın en yetkin şiirleridir. Şiirde, içerikten çok söyleyişe önem vermiştir. Onu farklı kılan asıl yanı ise "tezat" kişiliğidir. Şiirleri yaşamın ve ölümün, sevincin ve ızdırabın şiirleridir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Namık Kemal     B)    R. Mahmut Ekrem

C)    Abdülhak Hamit Tarhan    D)    Ziya Paşa

E)    Muallim Naci

 

11.    Tanzimat şiiri II. dönemde bireyselleşse de hiçbir şekilde divan şiirine tekrar dönen bir yapısı olmamıştır. Tanzimatla başlayan "yenileşme" çabası ağır aksak da olsa günümüze kadar gelmiştir. Bazı şairler eskiyle olan bağlarını çok uzun süre korusalar da sadece "rind", "meyhane", "çeşm" gibi sözcükleri hâlâ kullanmaları, onları divan sanatçısı asla yapmaz.

Aşağıdaki şairlerden hangisi bu parçada sözü edilen

"eskiyle bağlarını zor koparan" bazı şairlere örnek gösterilebilir?

A) Namık Kemal    B) R. Mahmut Ekrem C) Şinasi    

D) Muallim Naci  E) Abdülhak Hamit Turhan

 

12. Tiyatro Batılı şekliyle, Osmanlı toplumunda ilk defa

                                                                   I

Tanzimat'ta karşımıza çıkar. Şinasi'nin bu dönemde

                                             II

tiyatroda öncü bir rolü vardır. Ancak bu, oyun yazmaktan 

çok yönlendirme şeklindedir. Şinasi yalnızca bir oyun

                                                        III

yazmış: Şair Evlenmesi. Bunun dışında daha çok roman 

                          IV

ve öyküyle ilgilenmiştir.

    V

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. de    B) II. de    C) III. De D) IV. de    E) V. de

 

13. Namık Kemal'in tiyatro anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aruz ölçüsüyle manzum tiyatrolar yazmıştır.

B) Toplumcu tiyatro anlayışına sahiptir.

C) Eserlerinde halkın anlayabileceği bir dil kullanmıştır.

D) Konuları toplumsal içeriklidir.

E) Tiyatroyu "ahlak ve lisan mektebi" olarak görmüştür.

 

14.    (I) Batılılaşma sürecinde Osmanlı hükümeti Batı'yı daha iyi tanımak için yurt dışına öğrenci gönderir. (II) Ancak bu öğrenciler edebiyat eğitimi için değil daha çok hukuk, iktisat, siyaset eğitimi alsın diye gönderilmiştir. (III) Ülkelerine döndüklerinde Batı'da gördükleri gazete, tiyatro ve roman gibi türlerde ürün verme çabaları, (IV) bu yazarların toplum için sanat anlayışlarından kaynaklanmaktadır. (V) Özellikle Ziya Paşa roman ve öykünün halka ulaşmasında öncü olmuştur.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II.    C) III.    D) IV. E) V.

 

15. Bihruz Bey, bir Osmanlı paşasının oğludur. Evde özel hocalardan yarım yamalak bir eğitim görmüştür. Alafrangalığa düşkün, sokakta karşılaştığı insanlarla Fransızca konuşmak için çabalayan, gösteriş budalası biridir. Bihruz Bey bu yönleriyle ................. romanındaki ................ benzer. O da tıpkı Bihruz gibi Avrupalı görünmenin Fransızca bilmek, bol para harcamak olduğunu düşünür.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A)    İntibah - Ali Bey'e

B)    İntibah - Mahpeyker'e

C)    Felatun Bey ve Rakım Efendi - Felatun'a

D)    Sergüzeşt - Dilber'e

E)    Hasan Mellah - Hasan'a

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat Dönemi romancılığı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) Romanların çoğunda çevrilen entrikalar ve kandırılan erkekler vardır.

B) Kadınlar ya anne ya da kötü kadın olarak başroldedir.

C) Bu dönemde nitelikli romanlar yazan tek kişi Halit Ziya'dır.

D) Yazarlar, romanları toplumu eğiten bir tür alarak görmekten vazgeçmemişlerdir.

E) Kadın kahramanlar, daha çok iyileri en iyi, kötüleri en kötü anlayışıyla oluşturulmuştur.

 

17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerini oluştururken kişisel fikirlerini kahramanları aracılığıyla okura iletme amacı taşımaz?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Namık Kemal

C) Ahmet Mithat Efendi

D) J.J. Rousseau

E) Victor Hugo

 

18.Aşağıdakilerden hangisiyle Hüseyin Rahmi arasında bir ilgi kurulamaz?

A) Natüralizm B) Mürebbiye C) İstanbul'un sokak kültürü D) Sokak argosu   E) Psikolojik roman

 

19. "Afaki Irak", Cemal Paşa'nın davetlisi olarak bulunduğu Irak ve Suriye hakkındaki izlenimlerini kaleme aldığı eseridir. Tasviri Efkar'da yayımlanan on üç makalesinin toplandığı eser, yazarın vapurla Bağdat'a yaptığı yolculuğu anlatır.

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen eserin yazarına ait değildir?

A) Tiryaki Sözler    B) Avrupa Mektupları

C) Hac Yolunda    D) Nesri Harp

E) Gecelerim

 

20.Aşağıdaki kavramların hangisinin Servetifünun şiiriyle doğrudan ilgisi yoktur?

A) Anjamban B) Serbest nazım C) Parnasizm

D) Sembolizm E) Pitoresk

 

21. Duygu ve hayallerin; nazım biçimi, ölçü, nazım birimi gibi unsurlara bağlı kalınmadan şiirsel bir üslupla düz yazı şeklinde dile getirilmesine.......................denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) anjanbman    B) mensur şiir C) serbest şiir    

D) sembolist şiir  E) yeni şiir

 

22. Parnasizmden etkilenmiş, Türk edebiyatında bu akımın en önemli temsilcisi olmuştur. Parnasizmin etkisiyle gözleme dayalı, biçimsel kusursuzluğun önemsendiği şiirler yazmıştır. Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamış, aruz hatalarından uzak, kusursuz şiirler yazmıştır.

Bu parçada söz edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret    B) Cenap Şahabettin

C) Ali Ekrem Bolayır    D) Ahmet Şuayb

E) Mehmet Rauf

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiriyle ilgili söylenemez?

A) Bu dönemde mensur şiirin ilk örnekleri verilmiş ve bunun öncüsü Halit Ziya ile Mehmet Rauf’tur.

B) Servetifünün şiiri Tanzimat şiirinden çok farklı olmamakla birlikte aruzdan kopup heceye yönelmeleri açısından değerlidir.

C) Serverifünun şiiri dil yönünden çok eleştirilmiş özellikle Ahmet Mithat onlara ağır ithamlarda bulunmuştur.

D) Şiirde toplumsal konuları Tevfik Fikret sert sözlerle dile getirmiştir.

E) Şairlerin şiiri sığınma olarak gördükleri bu baskı döneminde şiiri onlara zarar vermeyecek şekilde oluşturmaya çalışmışlardır.

 

24.Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünün şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) Sanat için sanat anlayışıyla yazmış olsalar da eserlerin halka ulaşmasını amaç edinmişlerdir.

B) Şairlerin ve yazarların büyük bir kısmı sarayla yakın ilişki içinde olduklarından sanatçılar baskı döneminin en yakın tanıkları olmuştur.

C) Şairler sık sık kaçıp gitme hayalleri kurup hatta bununla ilgili birlikte plan yapsalar da planları hiç gerçekleşmemiştir.

D) Baskının bu yoğunluğunda karamsar, bezgin şiirler yazılmış, genelde kaderden şikâyet edilmiştir.

E) Şiirdeki en büyük yenilik, ilk defa Batılı nazım biçimleriyle serbest ölçüde şiirler yazılmıştır.

 

25. İtalyan edebiyatından Fransız edebiyatına ordan da Türk edebiyatına geçmiştir. Toplam on dört dizeden oluşur, iki dörtlüğü konuya giriştir, üçlüklerde ise sonuca gidilir.

Bu parçada sözü edilen nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serbest nazım    B) Sone C) Terzarima    

D)Triyole      E) Balad

 

26. Servetifünun Dönemi'nde yaşamasına rağmen bu topluluğa katılmamış hatta onları aşırı Batılı hayranı olmakla suçlamıştır. Şiirlerini 1908’den sonra Sıratı Müstakim ve Sebilürreşat dergilerinde toplamıştır. Millî edebiyattaki Türkçülük fikrine karşı ümmetçiliği ve İslamcılığı savunmuş şiirlerinde de bunu dile getirmiştir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yahya Kemal Beyatlı

B)    Tevfik Fikret

C)    Mehmet Akif Ersoy

D)    Ahmet Haşim

E)    Recaizade Mahmut Ekrem

 

Ahmet Cemil, zengin aile çocuklarına özel dersler verir. Onların türlü kaprisleri, şımarık tavırları kendisini sıkar. Çaresizlik içinde kıvranır. Arkadaşları, Miratı Şuun gazetesine başvurmasını öğütler. Gazeteye bir roman çevirmeni aranmaktadır, işe başlar ve durumu biraz düzelir. Bu arada Mülkiye sınavlarına da girerek okulu bitirir. Amacı edebiyat alanında üne kavuşmaktır. Bunun için boş zamanlarında özenle bir esere çalışır. Tatlı hülyalar kurar.

27.Yukarıda tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mai ve Siyah - Halit Ziya Uşaklıgil

B)    Eylül - Mehmet Rauf

C)    Şıpsevdi - Hüseyin Rahmi Gürpınar

D)    Hayal içinde - Hüseyin Cahit Yalçın

E)    Salan Köşelerinde - Safveti Ziya

 

Sanatçı          Eser                      Tür

I ………………… Nadide            Roman

II Mehmet Rauf Ferdayı Garam      ………..

III Halit Ziya Uşaklıgil …………………. Öykü

28.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Öykü - Bir Yazın Tarihi

B) Halit Ziya Uşaklıgil - Roman - Kırık Hayatlar

C) Hüseyin Cahit Yalçın - Roman - Solgun Demet

D) Mehmet Rauf - Roman - Sepette Bulunmuş

E) Halit Ziya Uşaklıgil - Öykü - Sefile

 

29. Aşağıdakilerden hangisi, ayraç içinde verilen sanatçı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Fransız realist ve natüralist yazarların etkisi büyüktür. Bu nedenle eserlerinde güçlü bir gözlemle geniş tasvirler ve incelemeler yapmış, roman tekniği çok güçlü bir yazardır. (Halit Ziya Uşaklıgil)

B) İstanbul’un işgali üzerine yazdığı "Kara Bir Gün" başlıklı yazısındaki sert çıkışı yüzünden Malta’ya sürülmüş, sürgün yıllarında özellikle Namık Kemal’in etkisinde kalmıştır. (Süleyman Nazif)

C) İkdam ve Servetifünun dergilerinde yayımladığı düz yazılarını "Haristan ve Gülistan" adlı eserinde toplamıştır. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)

D) Hikâye ve romanlarında gözleme yer vermiş ancak ayrıntılı betimlemelerden kaçınmış gerçekçi bir yazar olup daha çok gazeteciliğiyle tanınmıştır. (Hüseyin Cahit Yalçın)

E) Edebiyatıcedide yıllarında karamsar bir ruh hâliyle yazan sanatçı, Millî Edebiyat Dönemi'nde toplumsal konuları ele almıştır. (Safveti Ziya)

 

Sanatçı Düşünce akımı

Mehmet Akif İslamcılık

Mehmet Emin Yurdakul Türkçülük

Tevfik Fikret Ademî Merkeziyetçilik

Namık Kemal Osmanlıcılık

Abdullah Cevdet Batıcılık

30.Numaralandırılmış sanatçı-düşünce akımı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

 

32. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen düşünce akımıyla örtüşmez?

A) Bu akımın yayın organı olan içtihat dergisi Dr. Abdullah Cevdet tarafından çıkarılır ve dergide savunulan görüşlerin bir kısmı Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren gerçekleştirilir. (Batıcılık)

B) Özellikle 1908’den sonra edebiyat alanında da görülen bu düşünce büyük oranda Mehmet Akif’in şiirlerinde kendini hissettirir. (Osmanlıcılık)

C) II. Abdülhamit döneminde öne sürülen bu düşünceyle Balkanlardaki "Panislavizm" etkisiz hâle getirilmek istenmiştir. (İslamcılık)

D) Devletin tek merkezden yönetilmesi ilkesine dayanan görüşte, bireysel ve liberal yenilikler söz konusudur. (Ademî merkeziyetçilik)

E) Bütün Türk kavimlerinin büyük bir Türk birliği oluşturması ve Osmanlı Türklerinin önderliğinde siyasi bir birlik kurması söz konusudur. (Turancılık)

 

I. Halk ağzına yerleşmiş yabancı sözcükler, konuşma diliyle kullanılmalıdır.

II.    Yabancı kökenli sözcükler değiştirilmeden, orijinal şekilleriyle yazılmalıdır.

III.    Yazı dilinde de doğallığın sağlanması için konuşma diliyle yazı dili birleştirilmelidir.

IV.    Dil birliğinin sağlanabilmesi için İstanbul ağzı esas alınmalıdır.

V.    Dilimizde Türkçe kurallar uygulanmalı, yabancı dillerin gramer kurallarına yer verilmemelidir.

33.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi Yeni Lisan makalesinde öne sürülen görüşlerden biri değildir?

A) V B) IV    C) III    D) II    E) I

 

I. Millî edebiyat hareketine katıldıktan sonra sanatsal içerikli eserlerden ziyade bilimsel eserler yazmış, modern yöntemler kullanarak Avrupai tarzda edebiyat tarihçiliğinin temellerini atmıştır.

II.    Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’ya geçerek Millî Mücadele’ye destek vermiş, “Üç Tarzı Siyaset" makalesini yazmıştır.

III.    Türkiye’de ilk büyük sosyolog kabul edilmiş, Türkçülük akımını sistemleştirerek, Millî edebiyatın fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur.

IV.    Genç Kalemler dergisinde yayımladığı Yeni Lisan adlı makalesi, büyük ses getirmiş ve bu makale Millî edebiyatın başlangıç bildirisi olmuştur.

34.Yukarıdaki numaralı cümlelerde hangi yazarın özelliklerinden söz edilmemiştir?

A) Ziya Gökalp    B) Ali Canip Yöntem

C) Mehmet Fuat Köprülü    D) Ömer Seyfettin

E) Yusuf Akçura

 

35. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Fuat Köprülü’ye ait bir eser değildir?

A) Edebiyat Araştırmaları   B) Divan Edebiyatı Antolojisi 

C) Türk Saz Şairleri      D) Eğil Dağlar

E) Türk Edebiyatı Tarihi

 

Yorgun gözümün halkalarında 

Güller gibi fecr oldu nümayân 

Güller gibi... Sonsuz, iri güller 

Güller ki kamıştan daha nalân 

Gün doğdu yazık arkalarından!

Altın kulelerden yine kuşlar 

Tekrarını eder ömrün ilan

36.Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkçülük düşüncesiyle kaleme alınmıştır.

B) Saf şiir anlayışını yansıtmaktadır.

C) Sembolist unsurlar bulunmaktadır.

D) Teşhis sanatına yer verilmiştir.

E) Ahenk öğelerine yer verilmiştir.

 

37. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim ve Yahya Kemal için ortak değildir?

A) Öz şiir anlayışıyla eser verme

B) Şiirde aruz ölçüsünü kullanma

C) Nesir türünde de eser verme

D) Şiirde musikiye önem verme

E) Parnasizm akımından etkilenme

 

I. Toplumsal birer yara olan kölelik, cariyelik gibi konularda çözüm getiren bir yaklaşım içinde olunmuştur.

II. Bu dönemde bireysel yaşamdan toplumsal yaşama doğru geniş bir açılım vardır.

III. Özellikle mekân olarak ev içi verilmiş, Batı tarzı yaşamın eve yansımaları gösterilmiştir.

IV. Kişiler iyi ve kötü olarak tek yönlüdür ve iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.

V. Romanlarda ağır ve süslü bir dil kullanmanın yanı sıra Fransız cümle yapısı da görülür.

38.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi roman ve hikâyesinin özelliklerinden biridir?

A) I. B) II.    C) III.    D) IV. E) V.

 

I. Mauppassant tekniğini benimseyerek geleneksel hikâye anlayışının ilkelerini başarıyla uygulamıştır.

II. Hikâyeleri için gereken malzemeyi hayatından, gözlemlerinden, halk fıkralarından, destanlardan almıştır.

III. Yergi ve güldürü unsurlarını kullanırken gerçeğe bağlı kalmış, olumlu ve olumsuz tipleri büyük bir başarıyla çizmiştir.

39.Yukarıda özellikleri verilen Millî Edebiyat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B)    Reşat Nuri Güntekin

C)    Ömer Seyfettin

D)    Falih Rıfkı Atay

E)    Refik Halit Karay

 

40. Millî edebiyatın, millî bir dille kurulabileceğini savunarak konuşma dilini yazı dili hâline getirmeye çalışmış, bütün eserlerini açık, anlaşılır ve sade bir dille yazmıştır. Türkçülük akımının da öncülüğünü yapan sanatçı, millî bilinci uyandırmak amacıyla edebiyatı bir basamak olarak görmüş, Türklük bilincini, Türk milletini yükseltici öyküler yazmıştır.

Paragrafta tanıtılan hikâyecimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu  B)    Refik Halit Karay

C)    Mehmet Akif Ersoy   D)    Ömer Seyfettin

E)    Yahya Kemal Beyatlı

1-E, 2-A 3-B, 4-E 5-A, 6-E, 7-D, 8-D  9-A  10-C  

11-D   12-E   13-A  14-E  15-C  16-C  17-A  18-E  

19-E  20-B  21-B  22-A  23-B  24-A  25-B  26-C  

27-A  28-C  29-C  30-C  31-B   32-D  33-D  34-B  

35-D  36-A  37-E  38-B  39-C   40-D

SON EKLENENLER

Üye Girişi