Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

20....–20.... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI, DİL VE ANLATIM DERSİ, 

11.SINIF, 1.DÖNEM, 3. YAZILISI

 Adı, Soyadı :                                                                                                                                                                                                03.01.20..

Sınıf, No:

 

1.Mütareke yıllarında Dergâh dergisinde yazdığı şiir, makale ve tiyatro eleştirmeleriyle tanınmaya başlayan sanatçı, Cumhuriyet döneminde sadece deneme - eleştirme yazıları yazdı ve çeviriler yaptı. Türkçenin özleşmesi, arınması için çaba harcadı. Bu uğurda yazdığı yazılarda hiçbir yabancı sözcük kullanmadığı oldu. Devrik cümlelerin yoğun olduğu, kendine özgü bir anlatım biçimi yarattı. Karalama Defteri deneme - eleştiri türündeki yapıtlarındandır. 

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Suut Kemal YETKİN 

B) Nurullah ATAÇ 

C) Memduh Şevket ESENDAL 

D) Mithat Cemal KUNTAY 

E) Ahmet Muhip DIRANAS 

 

2.Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmıştır? 

A) Saray ve Ötesi B) Defter-i Amal     C) Çankaya   D) Anadolu Notları   E) Kırk Yıl

 

3.Uykulu gözlerle evden çıktım, otobüs durağında bekliyorum. İlk gelen otobüse biniyorum... Ayaklarını iki yana açmış, öyle oturmuş. Sıska bir delikanlı, ama başkasına yer bırakmamış yanında. Ben iliştim, toparlanmadı bile. Belli, kente yeni gelmiş biri. Caddeleri şaşkınlıkla seyrediyor. Derken arkadan biri seslendi: “Hey, biraz yana çekil de ihtiyar adam rahat etsin!” Unkapanı’na geldik. İnecekler? Ben ayağa kalkıp yer verdim. Yanımdaki hala oturuyor. Gene arkadaki arkadaşı bağırdı: “... Kalksana, adamı bekletmesene.”... 

Bu parça aşağıdaki yazıların hangisinden alınmıştır? 

A) Gezi yazısı B) Anı   C) Günlük D) Biyografi E) Mektup

 

4.Aşağıdakilerden hangisi mektup türünün amaçlarından değildir?

A) Bir kişiyi tanıtmak

B) Bir yardım istemek

C) Haber vermek 

D) Sevinç ve üzüntü bildirmek

E) Bir meseleyi tartışmak

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Yol kenarına sıralanmış kayak ağaçlan, yolcuları selamlıyordu. 

B) Dağın yamacına, tahtadan yapılmış ahşap evler sıralanmıştı. 

C) Caddenin iki yanındaki apartmanlar kale duvarını andırıyordu. 

D) Kuzular yemyeşil otlaklarda özgürce koşuyordu. 

E) Ovanın bir ucundan giren tren yılan gibi kıvrılarak ilerliyordu.

 

6.Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden değildir?

A) Konu ağırlaştığında örneklerden yararlanılır.

B) İnsanları etkilemek için samimi bir havada yazılır.

C) Yazar kendi kendine konuşur gibidir.

D) Yazar geniş bilgi birikimine sahip olmalıdır.

E) Atilla İlhan bu türe ait yazılar yazmıştır.

 

7.Aşağıdakilerin hangisinde sözü edilen edebiyat türü yanlış tanımlanmıştır? 

A) Herhangi bir düşünceyi kanıtlamak amacıyla yazılan dergi ve gazete yazılarına makale denir. 

B) Gezilip görülen yerlerin doğal güzellikleri, tarihi, coğrafi, ekonomik ve sosyal özellikleriyle anlatıldığı yazılara anı denir. 

C) Yazarın başından geçen olayları günü gününe not ettiği yazılara günlük denir. 

D) Bir düşünce ya da sanat eserinin eksik ya da üstün yanlarıyla değerlendirildiği yazılara eleştiri denir. 

E) Yazarın ele aldığı konuyu konuşma ortamı içerisinde, birisiyle konuşuyor gibi anlattığı yazılara sohbet denir.

 

8.(I) Gezi yazısı, yazarın gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici yönlerini kendi görüş ve düşüncelerini katarak anlattığı yazılardır. (II) Gezilen yerlerin tarihi ve toplumsal bütün özellikleri yazarın anlatabileceği konulardır. (III) Çoğu zaman önce gazete ve dergilerde yayınlanan gezi yazıları bir kitap olarak da yayınlanabilir. (IV) Bu yazı türünün başka bir özelliği de olaylar oluş sırasına göre değildir. (V) Bizim edebiyatımızda bu türde en çok eser veren yazarlarımızdan biri de Falih Rıfkı Atay’dır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? 

A)I.     B)II. C)III       D)IV.         E)V.

 

9.Babamın anlattığına göre sıcak bir yaz gecesi doğmuşum. Kara kuru bir çocukmuşum. Bu yüzden çocukluğumda çok sevilmezmişim. Ben bunları pek hatırlamıyorum tabi. Hatırladığım en eski şey babamla at sırtında yaptığım gezilerdir. İlkokulu köydeki birleştirilmiş sınıfta bitirdim. Doğrusu beş yılın sonunda ancak okumayı öğretebilmişti öğretmenim bana. Sonra kasabadaki ortaokula gittim. Orada bir şeyler oldu sanki bana. Bir okuma aşkı sorma gitsin. Gelsin öyküler, gitsin romanlar..… Ortaokul bittiğinde neredeyse bütün klasikleri okumuştum. 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Günlük B) Deneme                     C) Makale D) Otobiyografi E) Biyografi

 

10.Kırk bir kişi koşarak kapıya geldi. İşte artık sarayın içinde idiler. Kürşat’la Bögü Alp sarayın içini, Çin kağanının ve Urku’nun dairelerini biliyorlardı. Beş altı basamak merdiven çıktıktan sonra çok büyük bir odaya gelmişlerdi. İşte soldaki kapı kağanın dairesine giden kapıydı. Fakat ihtilalcılar merdivenleri çıkarken Çince birkaç haykırış işitilmiş, sonra tokmakların tunç levhalara vurulmasından doğan sesler bütün sarayı çın çın öttürmüştü. Bu tunç sesleri tehlikeyi bildiren yardım isteyen seslerdi. Yamtar artık kendisine ağır gelmeye başlayan iri taşı var gücüyle kağanın kapısına indirmiş, bunu Yamru’nunki takip etmişti.

Paragrafın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden faydalanılmıştır?

A) Öyküleme-Açıklama

B) Betimleme-Açıklama 

C) Açıklama-Tanık Gösterme   

D) Öyküleme-Betimleme 

E) Betimleme-Tanık Gösterme

 

11.“Ümit, günler geçtikçe soluyordu. Her gün Güneş aynı yerden doğuyor; aynı yerden batıyordu. Köydeki Güneş, bu Güneş’ten farklı olmalıydı. Artık köye gitmenin zamanı çoktan gelmişti. Dedesinin her yaz olduğu gibi bu yaz da onu beklediğini biliyordu. Annesiyle babasının daha ne beklediğine bir türlü anlam veremiyordu.”

Yukarıdaki metin için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Öğretici metin-gazete çevresinde gelişen metin

B) Sanat metni-göstermeye bağlı edebî metin-anlatmaya bağlı edebî metin

C) Sanat metni-olay çevresinde gelişen edebî metin-anlatmaya bağlı edebî metin

D) Öğretici metin-olay çevresinde gelişen edebî metin-anlatmaya bağlı edebî metin

E) Sanat metni-olay çevresinde gelişen edebi metin-göstermeye bağlı edebi metin

 

12.”Beni cennete taşıyan gözlerini, başkaları gördü mü? cümlesindeki taşıyan sözcüğünde sıfat fiil eki vardır.“cümlesi dilin hangi işleviyle ilişkilendirilemez?

A) Şiirsel

B) Kanalı kontrol

C) Alıcıyı harekete geçirme

D) Göndericilik

E) Dil ötesi

 

  • Elazığ’a girdiniz mi devam edin yola ve tüketin kenti. Yol sizi döne döne Harput’a götürür. Harput, bir deniz feneri gibidir, bir ovanın ortasında...  
  • Sakarya savaşından sonraydı. Ilık bir güz sabahıydı. Akşehir’in Pazar yeri karınca yuvası gibi kaynıyordu.
  • Sait Faik Abasıyanık,23 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğmuştur. Cumhuriyet devri öykücülerinde olan sanatçı, ilkokulu Adapazarı’nda okumuş, ortaöğrenimini Bursa’da tamamlamıştır.

13.Yukarıdaki metinler sırasıyla aşağıdaki türlerden hangisinden alınmıştır?

A)Günlük-Biyografi-Gezi yazısı

B)Gezi yazısı-Anı-Otobiyografi

C)Gezi yazısı-Anı-Biyografi

D)Biyografi-Anı-Gezi yazısı

E)Gezi yazısı-Günlük-Biyografi

 

14.Aşağıdakilerden hangisi anı türünde değildir?

A) Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam

B) Halikarnas Balıkçısı, Mavi Sürgün

C) Mithat Cemal Kuntay, Mehmed Akif

D) Orhan Kural, Küçük Dünyada Büyük Adımlar

E) Hakkı Süha Gezgin, Edebi Portreler

 

15.(I) Bizim eve eskiden beri sık sık gelip giden yaşlı, sütçü kadın bir süredir gelmez oldu. (II) Akşam onu tanıdığını söyleyen karşı dairedeki komşumuza uğrayıp bunun nedenini sordum. (III) Komşum sanki bilmemem gereken bir durum varmış gibi aceleyle bir şeyler söyledi; sonra konuyu değiştirdi. (IV) Onun biraz merak biraz da endişe verici davranışı, ortalıkta garip bir şeylerin olduğu hissini verdi bana. (V) Kadına ne olduğunu mutlaka bulacak ve zihnimi uzun süredir meşgul eden bu durumdan kurtulacaktım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A)I           B)II    C)III         D)IV          E)V.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılıklı” sözü cümleden çıkarılabilir?

A)Her şey karşılıklı, şimdi de sen ona yardım edeceksin.

B) İki lider karşılıklı iyi niyet gösterisinde bulunuyorlar.

C) Sevgi elbette karşılıklı olmalı, sev beni seveyim seni.

D) Böyle karşılıklı atışmayı bırakın da toplantıya geçelim.

E) İyilikler karşılıklı yapılmamalı, eğer yapılırsa onun adı menfaat olur.

 

17. Kimse yerinden kalkmasın, can kulağıyla beni dinlesin.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla giderilebilir? 

A) “can kulağıyla” yerine “dikkatle” sözü getirilerek.

B) “dinlesin” yerine “kulak versin” sözü getirilerek.

C)  Virgülden sonra “herkes” sözü getirilerek.

D) “kalkmasın” yerine “kalkmadan” sözü getirilerek.

E) “Kimse” yerine “Hiç kimse” sözü getirilerek.

 

Yine sen söylemiştin sabredemeyip 

Yaşamı ne çok sevdiğini 

18.Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? 

A) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması - kaynaştırma sesi 

B) Ünsüz yumuşaması - ünlü türemesi - kaynaştırma sesi 

C) Ünsüz benzeşmesi - ünlü daralması - kaynaştırma sesi 

D) Hece düşmesi - ünlü daralması - kaynaştırma sesi 

E) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması - ünlü türemesi 

 

19.Aşağıdaki dizelerin hangisinde, türetilirken ünsüz düşmesine uğrayan bir sözcük kullanılmıştır? 

A) Önümden çekilirsen İstanbul görünecek.

B) Avuçları sıcacık demir kuşaklı halkımız.

C) Yalnız duyulmaz olsun göğsümüzdeki darlık.

D) Kendi dünyamızda yabancılar gibiyiz.

E) Buna rağmen mutluluğa inanıyoruz.

 

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? 

A) Kapıyı uzun boylu, sarışın bir adam açtı; bize: “siz de mi onu arıyorsunuz?” diye çıkıştı. 

B) Kapıyı uzun boylu, sarışın bir adam açtı: bize “Siz de mi onu arıyorsunuz?” diye çıkıştı. 

C) Kapıyı uzun boylu, sarışın bir adam açtı; bize: “Siz de mi onu arıyorsunuz?” diye çıkışdı. 

D) Kapıyı uzun boylu, sarışın bir adam açtı; bize: “Siz de mi onu arıyorsunuz?” diye çıkıştı. 

E) Kapıyı uzun boylu, sarışın bir adam açtı; bize: “Sizde mi onu arıyorsunuz?” diye çıkıştı.

 

21.1884 yılında Yenimahalle Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Annesinin ismi Zeynep babasının ise Salih Alp'dır. Asıl adı Ahmed Agâh'tır. İlköğrenimini Üsküp'te gördü. Edebiyat tarihi ve edebiyat tarihçileri "Dört Aruzcular" olarak adlandırılanlar içinde Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Haşim'in bulunduğu kavram ayrımı içine koymuştur. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış olmasına rağmen tek bir şiiri bu konu da istisna olmuştur: O da, 11'lik hece vezniyle yazdığı Ok şiiridir. Klasik şiirimizin temel özelliklerine bağlı kalarak, kendine özgü bir şair olmuştur. Siyasî ve Edebî Portreler, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım eserlerinden bazılarıdır.

Bu sanatçımız kimdir?

A) Ahmet Hamdi TANPINAR

B) Ahmet Haşim

C) Cenap Şahabettin

D) Yahya Kemal BEYATLI

E) Orhan OKAY

 

22. Bozgunda Fetih Rüyası adlı kitapta anlatılan Beyaz Türkçe nedir? Ayrıca bu düşüncenin Yahya Kemal için önemi nedir? Kısaca yazınız. (8 Puan)

 

23. Mithat Cemal KUNTAY’IN Mehmed Akif isimli kitabında Akif’in karakterini yansıtan bir hatırayı özetleyiniz. (8 Puan)

 

NOT: İlk 20 (yirmi) soru 4 (dört) puandır. Son iki soru ise 8(Sekiz) puandır.

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi