Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

.............ÖĞRETİM YILI ................. ANADOLU LİSESİ   I. DÖNEM   II. YAZILI YOKLAMA 

 

İlk şiir kitabı "Çocuk ve Allah"ta çocuğun dünyası geniş yer tutuyordu. Sanatçının şiirinin bu parlak başlangıcında çocuk dünyayı sorguluyor, kavramaya çalışıyordu. Korkular duyuyordu. Dünyanın ve fizik ötesinin sorunları çocuğun bakış açısından ele alınıyordu. Sık sık çocukluk anıları sergileniyordu. Çocuğun duyguları, duyarlığı yetişkin insanın içinde sürüp gidiyordu. Bu şiirler elbette çocuklar için yazılmamıştı. Ama belki çocukken okul kitabından "Ağır Hasta" şiirini okuyan bugünkü yetişkinler, kendilerini o çocuğun yerine koymuşlar, onunla birlikte ürpermiş, hastalanınca onun duyamsadıklarını yaşamışlardır.

1.. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Cahit Sıtkı Tarancı B)   Mehmet Akif Ersoy

C)  Necip Fazıl Kısakürek     D)  Fazıl Hüsnü Dağlarca 

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

-----------------------------------------------

I. Düzyazı ve şiir, kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır.

II. Sanatçılar, şiirlerini ideoloji, din, ahlak gibi etkilere kapatmışlardır.

III. İçerik, üsluptan daha değerli görülmüştür.

IV. Kafiye, ölçü, aliterasyon gibi ahenk unsurları önemsemiştir.

V. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal öncülüğü yapmıştır.

2.Yukarıda numaralanmış cümlelerde verilen özellikler-den hangisi Öz Şiir anlayışına ait değildir?

A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

------------------------------------------------

Tabiat, gurbetten bir pusu 

Çırpınır, denizi arar su

 Haykırır baykuşu, kumrusu 

Var yürü garipçik garipçik

3. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 9'lu hece ölçüsü kullanılmıştır,

B) Kafiye örgüsü aaab biçimindedir.

C) Tunç kafiyeye örnek gösterilebilir.

D) II. ve IV. dizelerde birden çok yargı vardır.

E)  Redif kullanılmıştır.

---------------------------------------------

Avrupa dönüşü Yeni Mecmua'da, "Bulunmuş Sahifeler" başlığıyla yayınladığı gazeller ve şarkılarla tanındı. Bu neo-klâsik şiirler, onun çıkış noktasının Osmanlı târih ve şiiri olduğunu gösterdiği gibi, sonradan yeni şekiller ve sâde dille yazdıklarında da şâirin Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kaldığı görülür. Millî değerlerimize dayanmayan Batı taklitçiliğinin olamayacağını savundu; bunun için de şiir ve yazılarıyla hiç gösterişe kapılmadan millî sanatı kurmaya çalıştı. Şiirde iç ahengi her şeyden üstün tutmuştur. Ona göre ahenk, veznin bittiği yerde başlar. Bütün şiirlerini bu ahengin sağlanmasına daha elverişli gördüğü, aruzla yazmıştır. Yalnız "Ok" şiiri hece vezniyledir.

4. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ahmet Hamdi Tanpınar   B)  Arif Nihat Asya 

C)   Mehmet Akif Ersoy         D)  Cahit Sıtkı Tarancı   

E) Yahya Kemal Beyatlı

---------------------------------------------

5. Garip Akımı'na dönük aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A)   Eskiye tepkidir.

B) Eskinin yaşam biçimini, felsefe ve düşünceyi şiirden kovmak isterler.

C) Soyut tasarımlar, ruhsal doyum önerirler

D) Din ve tarihle ilgileri yoktur.

E) Fizikötesi konuları yadsır, alaya alırlar.

---------------------------------------------------------

Şiirlerini değişik dergi ve gazetelerin yanı sıra Ankara Halkevi'nin çıkardığı, kısa bir süre de kendisinin yönettiği Ülkü gibi dergilerde yayınladı. Şiirlerini Şiirler adlı kitabında topladı. Bu kitabın yayınından sonra yazdıkları yalnızca dergilerde kaldı. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazdı. Daha sonra başladığı oyun yazarlığında da milli değerlere önem vermiştir, ilk ve en önemli oyunu Köşebaşı'da Batı'ya özenenleri eleştirir. Son oyunu Satılık Ev yayımlanmamıştır. Çoğunluğu dergilerde olmak üzere Halk edebiyatı ve folklor konularında çeşitli incelemeleri de vardır.

6. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ahmet Kutsi Tecer B)   Behçet Necatigil

C)  Abdühak Şinasi Hisar     D)  Kemalettln Kamu E) Ahmet Muhip Dıranas

--------------------------------------------------------

7.Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Resim, müzik ve öteki sanatlardan yararlanmaya çalışması

B) Geleneksel şiirin tabularını kırarak yola çıkması

C) Kafiyeyi ilkel, edebi sanatları gereksiz bulması

D) Hece ölçüsünü de aruz ölçüsünü de dışlaması

E)Yeni bir zevk oluşturmak için eski olan her şeyden uzak durması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-------------------------------------------------------------------            

Aruz vezniyle başladığı şiirde asıl başarıyı heceyle yazdığı şiirlerle yakalamıştır. Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir. Çıkarmış olduğu Akbaba dergisindeki mizah yazılarıyla tanınmıştır. Şiirden başka, roman, tiyatro, fıkra, anı ve gezi türünde eser vermiştir. “Âşıklar Yolu, Yanardağ, Bir Rüzgâr Esti” sanatçının bazı eserlerindendir.

8.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Osman Saba

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Enis Behiç Koryürek

------------------------------------------------------

Edebiyatımızın önemli edebiyat tarihçilerindendir. Geniş bir tarih birikimine sahip olan sanatçı, bunu sanatıyla ustaca birleştirmiştir. Sanatçının en başarılı örnekleri gezi yazısı türündedir. Tuna’dan Batı’ya adlı eseriyle tanınmıştır.

9.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmail Habib Sevük

B) Suut Kemal Yetkin

C) Cemil Meriç

D) Nurullah Ataç

E) Sabahattin Eyüboğlu

------------------------------------------------------

Tokat’ta doğmuştur. İlkokulu Niksar’da, liseyi Sivas’ta bitirmiştir. Halk şiirinden, türkülerden yararlanmıştır. Konu olarak yurt ve insan sevgisini işlemiştir. Sivas Yollarında, Tokat’a Doğru gibi şiirlerinde çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıtmıştır.

10. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL B) Sezai KARAKOÇ 

C) Cahit KÜLEBI D) Ahmet OKTAY E) Erdem BAYAZIT 

----------------------------------------------------------------------

11.Aşağıdakilerin hangisinde Öz Şiir’in temsilcileriyle ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerini “rüya ve masal estetiği’ adını verdiği bir anlayışla ve hece ölçüsüyle yazmıştır.

B) Hece ölçüsünü geliştirerek kullanan Necip Fazıl Kısakürek, sıradan mecazlara yer vermeden kendine özgü imgeler kullanmıştır.

C) Ölüm ve yaşama sevincini bir arada işleyen Cahit Sıtkı Tarancı, şiirin sözcüklerle güzel biçimler oluşturma sanatı olduğunu savunmuştur.

D) Baudelaire ve Verlaine sembolizmini esas olan Ahmet Muhip Dıranas, şiirlerini “Ben ve Ötesi” adlı eserinde toplamıştır.

E) Ziya Osman Saba, Yedi Meşale topluluğunun şiir anlayışını sürdürmüş ve bu anlayışla Sebil ve Güvercinler’i yazmıştır.

----------------------------------------------------------------------

I.  Bu akımın temelleri Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde çıkan yazılarıyla atılmıştır. (Milli Edebiyatçılar)

II.  II. Meşrutiyet'in ilanından sonra bir araya gelerek, gözden düşen edebiyatın gelişmesine hizmet edeceklerini açıkladılar. (Fecr-i Aticiler)

III. "Sanat için sanat" anlayışını benimseyip Batı'yı örnek alarak yeni nazım biçimleriyle şiirler yazdılar. (Servet-i Fünuncular)

IV. I. kuşak daha çok toplumsal konularda yazarken, II. kuşak bireysel ve felsefi konulara yöneldi. (Tanzimatçılar)

V. Yayınladıkları "Yeni Lisan" adlı makale onların yazılarında kullandıkları dilin özelliklerini bildiriyordu. (Yedi Meşaleciler)

12.Yukarıdakilerden hangisi, ayraç içinde belirtilen toplulukla ilgili bir bilgi değildir?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.        E) V

----------------------------------------------------------------------- 

1950’li yıllarda ortaya çıkan şiir akımında amaç; Türk şiirinde değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş bulmaktı. Sanatçılar; bireyin yalnızlığı, sıkıntıları, çevreye uyumsuzlukları gibi temalara ağırlık verdiler. Şiirin işçiliği ile ilgilendiler; biçimi üzerinde yoğunlaştılar.

13.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen akımın sanatçıları arasında yer almaz?

A) Cemal Süreya

B) Edip Cansever

C) Turgut Uyar 

D) Atilla İlhan

E) Ece Ayhan

------------------------------------------------------

 “Ölçüye, kafiyeye ve şairaneliğe karşı çıkarak küçük insan dünyasını, her türlü süsten arınmış bir dille anlattı. Toplumsal bozuklukları yerden alaycı şiirler de yazdı. Onun sayesinde hayatta ne varsa hatta basit bir insanın nasırına kadar her şey şiire konu oldu.”

14.Yukarıda hangi şairden bahsedilmektedir?

A) Cahit Sıtkı

B) Oktay Rıfat

C) Orhan Veli Kanık

D) Turgut Uyar

E) Sezai Karakoç

---------------------------------------------------------

     I. Şiirde vezin ve kafiye gereksizdir.

     II. Şiirde sanatlı söyleyişe ihtiyaç yoktur.

    III. Şiirde anlam düz ve dolaysız anlatılmalıdır.

    IV. Anlam, şiirin temelidir.

 15.Yukarıda özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Garipçiler  B) Yedi Meşaleciler C) Beş Hececiler

 D) İkinci Yeni E) Yeni İsyancılar

--------------------------------------------------------

Denebilir ki, Haşim'in şairliği, dili zamana uyarak daha sadeleşmiş, Haşim'e özgü acılığını yitirerek bu sanatçımızın hayatla barışık yaradılışına uymuş olarak, şiirlerinde de devam etmiştir. Haşim'in son ışıklarla bulutların cenk ettiği, uçuştuğu akşam havaları, yaz geceleri, mercan dalları, gölleri, bülbülleri, bahçeleri, İstanbul'un gürültüsüz bir köşesinde eski bir yalı gibi ona miras kalmıştır. O, şiirlerinin çoğunda insan kaderinin derin meselelerini, kainat ile insan varlığı arasındaki ilişkiyi, aşk, ölüm ve sanat konularını işler. Rüyada, hayallerde gizli anlamlar bulan sanatçı, şiirlerini genellikle kapalı, fakat uzak yıldızların ışıkları gibi sembollerle örmüştür. Romanlarında ise zaman kavramı romanın iskeletini oluşturur.

16.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Cahit Sıtkı Tarancı B)  Yahya Kemal Beyatlı

C)  Ziya Osman Saba D)  Ahmet Hamdi Tanpınar

E)  Necip Fazıl Kısakürek

 

---------------------------------------------

Edebiyatımızın en büyük deneme ve eleştiri ustasıdır. Yazılarında yeni bir düzyazı dilinin kurulmasına öncülük etmiştir. “Konuşma dili mi, arı Türkçe mi?” tartışmalarında ateşli arı Türkçeyi savunmuştur. Halk tarafından benimsenmiş olsa dahi dilimize yabancı dilden giren sözcüklerin dilimizden atılmasını savunmuştur. Önemli olan halka yeni kelimeler öğretmektir. Sağlam bir üslubu vardır. Konuşur gibi yazar, özellikle devrik cümle kullanır. Böylelikle yazıya akıcılık katar.

17.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A) İbrahim Habip Sevük

B) Suut Kemal Yetkin

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Falih Rıfkı Atay

E) Nurullah Ataç

------------------------------------------------------

İkinci dünya savaşının bitmesi, çok partili ortama geçilmesi ve bu dönemin toplumsal ortamında şiir iyice geri plana atılır. Hatta bazı dergiler hiç şiirsiz yayınlanmaya başlar veya şiirler birbirinin aynı silik bir anlayışa bürünür. "………" akımı bu ortamda belirir. Akımın belli başlı şairleri; Cemal Süreyya, İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Tevfik Akdağ, Ülkü Tamer'dir. Bu akırn, kendinden önceki akımın tam tersi bir noktadan yola çıkar. Söyleyişteki rahatlığın yerine şiir dilini zorlamayı, anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı, somuta karşılık soyutlamayı getirir. Halk şiirine sırt çevrilir. Onlar için Önce biçim gelir. Gerçeküstücülük etkisindedir.

18.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  Yeni Lisan B)Yedi Meşale C) Fecr-i Ati D)  Garip  E) İkinci Yeni

----------------------------------------------

Yazmaya okul yıllarında başladığını söyleyen sanatçı, şairliğe başlamasıyla ilgili şöyle demektedir: "Edebiyata karşı duyduğum heves Fransız Mektebine kadar gider. Annemden uzakta bulunmam, mektepteki yabancı ve kasvetli hava zaten mariz olan ruhumu büsbütün karartmıştı. Anneme yazdığım uzun mektuplarda bu karanlıkları biraz da sınıfta okuduğumuz edebî parçalardan ilham alarak, parlak kelimeler, göz kamaştırıcı teşbihler ve süslü cümlelerle anlatmaya çalışıyordum." Takma adlarla ara sıra öykü de yazan, ama bunları şair kimliğine yakıştıramayan sanatçı, yaşamının sonuna kadar eksilmez bir aşkla şiire bağlı kalmıştır. "Otuz Beş Yaş" adlı şiiriyle bir şiir yarışmasında birincilik kazanmıştır.

19.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Orhan Veli Kanık B)  Ahmet Muhip Dıranas

C) Ahmet Kutsi Tecer D) Cahit Sıtkı Tarancı

E)  Ahmet Hamdi Tanpınar

-------------------------------------------------

Kargalar, sakın anneme söylemeyin!

Bugün toplar atılırken evden kaçıp Harbiye nezaretine gideceğim.

Söylemezseniz size macun alırım,

Simit alırım, horoz şekeri alırım;

Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar,

Bütün zıpzıplarımı size veririm.

Kargalar, sakın anneme söylemeyin!

20.Bu dizeler, Garip şiirine ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?

A) Günlük konuşma dili kullanılmıştır.

B) Gerçek yaşamdan uzak, soyut bir sanat anlayışı vardır.

C) Ölçüyü bırakarak serbest tarzda şiir yazdılar.

D) Halktan kişileri, sokaktaki gerçek insanları şiire soktular.

E) Kendine özgü bir şiir biçimi oluşturmuşlardır.

-------------------------------------

21.Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler, Öz Şiir anlayışını örnekler niteliktedir?

A) Büyük insanlığın toprağında gölge yok 

           Sokağında fener penceresinde cam

B) Orda bir köy var uzakta

           O köy, bizi köyümüzdür.

C) Kalk yiğidim yine dağ başını duman aldı.

         Parçalandı bir kıtanın toprakları

D) Uçtum hasretinle, döndüm kuşa ben 

           Geldim Yalnızçam’a, Ardanus’a ben

E) Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,

         Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

---------------------------------------------------

I. Şiir

Senden utanıyorum deniz feneri 

Hep böyle işsiz olduğum

Böyle parasız kaldığım zamanlar mı 

Ziyaretine geleceğim?

Bak yarın memuriyete başlıyorum 

Öbür gün evleneceğim galiba.

Artık seni bizim evde beklerim 

Deniz kenarı.

Melih Cevdet Anday

II. Siir

Eşdeğeriyle yan yana yürürken Cehennem sokağında birey olmak,

Ve en inceldikten sonra

İlkel sözcüklerle konuşmak seninle.

Cemal Süreya

22.Yukarıda verilen şiirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I.şiir Garip Akımı'nın II. şiir II. Yeni Akımı'nın şairine aittir.

B) I.şiirde dil günlük konuşma dili; II. şiirde imgeli bir dil kullanılmıştır.

C) I. şiir toplumsal, gündelik bir konuyu işlerken II. şiir bireysel bir konu işlemiştir.

D) I. şiir halk geleneğine II. şiir divan geleneğine bağlı kalınarak yazılmış.

E) Her iki şiirde de ölçü ve uyak göz ardı edilmiştir.

----------------------------------------------

23. Toplumcu gerçekçilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A- Toplumsal çatışmanın insan üzerindeki etkisini yansıtmışlardır.

B- Özellikle şiir, hikâye ve roman türlerinde başarılı olmuşlardır.

C- Daha çok sosyal olayları, gelenek ve görenekleri ele almışlardır.

D- Toplumunun dini inançlarına ve kültürel değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır.

E- Ülkenin sorunlarını toplumcu bakış açısıyla yansıtmaya çalışmışlardır.

-----------------------------------------

"Bu Vatan Kimin" şiiriyle "Vatan Şairi" kabul edilen ……… "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiiriyle "Bayrak Şairi" kabul edilen ……………"Gurbet" şiiriyle "Gurbet Şairi" kabul Edilen………….. Cumhuriyet Edebiyatımızın önemli şairleridir.

24.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Namık Kemal - Ziya Paşa - Orhan Veli

B) Mehmet Emin Yuradakul - Arif Nihat Asya -Kemalettin Kamu

C) Orhan Şaik Gökyay - Arif Nihat Asya - Kemalettin Kamu

D) Mehmet Akif Ersoy - Orhan Kemal - Halit Fahri Ozansoy

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca - Yaşar Kemal - Namık Kemal

----------------------------------

Bu vatan, toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir...

25.Yukarıdaki dörtlük hangi edebi topluluğun şiir anlayışına uygundur?

A- Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenler

B- Toplumcu Gerçekçiler

C- Fecr-i Âticiler

D- Birinci Yeniciler

E- Yedi Meşaleciler

-------------------------------

Başlangıçta II. Yeni akımı içerisinde yer alan sanatçı, daha sonraki yıllarda tümüyle kendi şiirine yönelmiştir. II. Yeni'ye özgü dil ve biçim öğelerini kullanarak mistik, metafizik ve dinsel kavramların oluşturduğu soyut bir şiir dünyası kurmuş ve kuşağının en iyi şairleri arasına girmeyi başarmıştır. Sanatçının şiirindeki büyük dönüşüm "Hızırla Kırk Saat" kitabıyla başlar sonrasında ise bu dönüşüm "Taha'nın Kitabı", "Gül Muştusu" adlı eserlerle kendini tamamlar.

26.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turgut Uyar

B) Sezai Karakoç

C) Edip Cansever

D) Ece Ayhan

E) Cemal Süreya

------------------------------------

1960-1980 yılları arasındaki toplumcu şiirin iki önemli ismi vardır. Bu sanatçılar aynı çizgide başladıkları şiir yolculuklarına sanat hayatlarının ilerleyen dönemlerinde farklı kulvarlarda devam etmişlerdir. Biri İslami çizgiye kayan şiirleriyle diğeri siyasal görüşlerini içinde erittiği şiirleriyle tanınan bu sanatçılar birbirleriyle olan mektuplaşmalarını "Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar" başlığı altında bir araya getirmişlerdir.

27.Bu parçada kendilerinden söz edilen sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sezai Karakoç - İsmet Özel

B) Ataol Behramoğlu - Nihat Behram

C) Süreyya Berfe - Ataol Behramoğlu

D) Nihat Behram - Sezai Karakoç

E) İsmet Özel - Ataol Behramoğlu

----------------------------------

28.İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A.Şiir toplum bilincini uyaran ve toplumu dönüştüren bireysel bilincin sesidir.

B.Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak kabul etmişlerdir.

C.Şiirsel mesajı daha vurucu hale getirmek için politik veya sosyal bir mesajın kısa yoğun bir ifadesi olan slogan üslubundan yararlanmışlardır.

D.Şiir dili söyleyiş ve anlatım bakımından İkinci yeni akımına bağlı kalmışlardır.

E.Geleceğe inanç, ümit, direnme ve sorgulama isteği temaları genel  özelliğidir.

------------------------------------------------

Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.

29.Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?

A)  Maviciler     B)  İkinci Yeniler     C)  Beş Hececiler

D)  Yedi Meşaleciler       E)  Fecr- i Ati topluluğu

--------------------------------------------

30.Aşağıdakilerden hangisi İkinci yeni şiirinde işlenen temaların karakteristik özelliğidir?

A.Memleket manzaraları

B.Tabiat güzellikleri

C.çocukluk özlemi ve nostalji

D.Geleceğe inanç ve ümit

E.Bunalım ve yalnızlık

----------------------------------------------------------

Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır.

Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor.

Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini 

Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim.

Senden kopardım çiçeklerin en solmazını.

31.Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait olan bu dizeler, Öz Şiir anlayışının hangi özelliğine örnek değildir?

A) Bireysel konuların işlenmesine

B) Ölçü ve uyağın önemsenmesine

C) Mecazlı söylemlerin kullanılmasına

D) Sembolizmin etkisinde kalınmasına

E) Aşk ve tabiat gibi kavramların anlatılmasına

-----------------------------------------------------

32.Öz (Saf) Şiir anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sembolist bir şiir anlayışı benimsenmiştir.

B) Sanatçılar yeni sembollerin ve mecazların peşine düşmüşlerdir.

C) Şiirin biçimsel unsurları önemsenmiştir.

D) Şairler, şiiri düşüncelerini yaymada bir araç olarak kullanmışlardır.

E) Bireyselden evsensele ulaşmak amaçlanmıştır.

----------------------------------------------------------------

33.Ziya Osman Saba’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) “Yedi Meşaleciler”in kurucularından olan şair, küçük hikâye türünde de eserler vermiştir.

B) Hece ölçüsünü kullanmakla birlikte 1940’tan sonra serbest şiir yazmaya başlamıştır.

C) Şiirlerini Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak'ta toplamıştır.

D) Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu tek öykü kitabıdır.

E) Şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev ve aile sevgisi, kadere boyun eğme, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işlemiştir.

 

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-C 3-E 4-E 5-C 6-A 7-A 8-D 9-A 10-C 11-D 12-E 13-D 14-C 15-A 16-D 17-E 18-E 19-D 20-B 21-C 22-D 23-D 24-C 25-A 26-B 27-E 28-D 29-A 30-E 31-B 32-D 33-D

Üye Girişi