Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

1.Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının oluşumunda doğrudan etkili değildir?

A) Kurtuluş Savaşı B) TBMM’nin kurulması 

C) Cumhuriyet’in ilanı D) Tek partili dönem 

E) Çanakkale Savaşı

 

2. ……….. Edebiyatı’nı Millî Edebiyat’tan kesin sınırlarla ayırmak zordur. Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarının önemli bir bölümü, edebiyat yaşamlarını bu dönemde de sürdürmüştür. Bu dönem, millîleşme akımının devamı olarak hızlı bir gelişme ve oluşma çığırı açmıştır. Önceki edebiyat dönemlerinden biçim, dil ve düşünce bakımından bazı özellikler devralan bu dönem edebiyatının oluşumunda, siyasi, toplumsal ve kültürel değişmelerin büyük etkisi vardır. Bu edebiyatın oluşumunda özellikte “Atatürk İlke ve İnkılaplarının payı büyüktür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat I. Dönem 

B) Divan 

C) Halk 

D) Cumhuriyet 

E) Tanzimat II. Dönem

 

3. Divan ve halk şiiriyle modern şiiri sentezleyerek özgünlüğe ulaşır. Şiirlerinde noktalama işareti kullanmaz. Şiir dışında roman, deneme, sinema senaryoları yazmıştır. Kartallar Yüksek Uçar, Dersaadette Sabah Ezanları, Duvar, Sisler Bulvarı... yapıtlarının birkaçıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerin hangisidir?

A) Orhan Veli Kanık 

B) Turgut Uyar 

C) Ferit Edgü 

D) Attilla İlhan 

E) İlhan Geçer

 

4. Edebiyata şiir, makale ve tiyatro eleştirileriyle başlamıştır. Deneme ve eleştiri türlerinde de başarılı olmuştur. Sade bir Türkçeyi savunan yazar, devrik cümleleri ile dikkat çeker. Sözden Söze, Okuruma Mektuplar, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri... yapıtlarından bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Halit Karay 

B) Peyami Safa 

C) Suut Kemal Yetkin 

D) Nurullah Ataç

E) Sabahattin Eyüboğlu

 

5. Anılar kişilerin yaşadıkları dönemin toplumsal durumuna, kültürel özeliklerine ilişkin önemli gözlem ve bilgileri içerir. Bu yüzden anılar tarihin, kültür ve sanatın çeşitli yönlerine ışık tutar. Anıda yazarın bakış açısı sadece kendine yönelik değildir. Yazar kendisiyle birlikte başkalarını da anlatır. Türk edebiyatında Defter-i Âmâl, Kırk Yıl, Anamın Kitabı, Geçmiş Zaman Köşkleri bu türün önemli örnekleridir.

Bu parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerin hangisidir?

A) Ziya Paşa 

B) Halit Ziya Uşaklıgil 

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

D) Falih Rıfkı Atay 

E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

6.Aşağıdakilerden hangisi Öz (Saf) Şiir anlayışına ait bir özellik değildir?

A) Bireysel olandan yola çıkıp evrensele ulaşmak 

B) Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak 

C) Ruh, ölüm, mistisizm gibi soyut konuları ele almak 

D) Şiir dışında bütün ideolojileri dışlamak

E) Tüm edebi sanatlardan arınmış yalın bir şiir dili oluşturmak

 

  • Şiiri sözden ziyade musikiye yakın bulmak
  • işlenen konuları canlı ve içten bir ruhla ortaya koymak
  • Yeni bir duyarlıkla konuyu imgeyle beslemek
  • Nesne ve olaylara ressam gibi bakmak 

7.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda özellikleri verilen topluluğun temsilcilerinden biridir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel 

B) Ziya Osman Saba 

C) Kemalettin Kamu 

D) Ahmet Kutsi Tecer 

E) Enis Behiç Koryürek

 

8. Herhangi bir edebiyat topluluğuna bağlanmadan Öz Şiir anlayışını sürdürmüştür. Halk şiiri ile Batı şiirinin biçim unsurlarından yararlanmıştır. Madde ve ruh problemlerini irdeleyen şair; ölüm, korku, yalnızlık, karanlık, metafizik gibi konuları işlemiştir. Şair ayrıca “ Ağaç” ve “ Büyük Doğu” dergilerini çıkarmıştır.

Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek 

B) Bedri Rahmi Eyüboğlu 

C) Yahya Kemal Beyatlı 

D) Yaşar Nabi Nayır 

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

Hem resimde hem edebiyatta görülen iki akımdan biridir. Bu akımın sanatçılarına göre, varlığın gerçek yönü değil, kişide bıraktığı etki önemlidir. Bu nedenle anlam belirginliğinden çok kapalılık yeğlenmiş, anlamın yoruma uygun olması sağlanmıştır. Tepki olarak ortaya çıktığı akımın aksine şiirde ölçü ve uyak önemini kaybetmiş, şiire serbest ölçü egemen olmuştur.

9.Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?

A) Sembolizm 

B) Parnasizm 

C) Sürrealizm 

D) Ekspresyonizm 

E) Kübizm

 

I. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesine uygun eser verme 

II. Sanat aşkını her şeyden üstün tutma 

III. Edebi sanatlara yer verme 

10.Yukarıda bazı özelliklerine değinilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Yeniciler 

B) Maviciler 

C) Yedi Meşaleciler 

D) Beş Hececiler 

E) II. Yeniciler

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler, Öz Şiir anlayışını örnekler niteliktedir?

A) Büyük insanlığın toprağında gölge yok 

     Sokağında fener penceresinde cam 

B) Orda bir köy var uzakta 

       O köy, bizi köyümüzdür.

C) Kalk yiğidim yine dağ başını duman aldı.

          Parçalandı bir kıtanın toprakları 

D) Uçtum hasretinle, döndüm kuşa ben 

        Geldim Yalnızçam’a, Ardanus’a ben 

E) Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller, 

        Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

 

Edebiyatımızın “Destan Şairi” olarak bilinen sanatçısı, ilk şiirlerinde Necip Fazıl’ın etkisinde kalmıştır. Kendi anla¬yışını oluşturmaya ise Çocuk ve Allah adlı eseriyle başla¬mıştır. Türk tarihinin önemli zaferlerini lirik - epik tavır¬la şiire taşıyan sanatçı; şiiri, sürekli yenilenmesi gere¬ken bir davranış olarak kabul etmiş daha sonra Toplum¬cu Gerçekçiler’in etkisinde kalmıştır. “Türkçem benim ses bayrağım.” diyerek dile verdiği önemi vurgulamıştır.

12.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden han¬gisidir?

A)Fazıl Hüsnü Dağlarca

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C)Arif Nihat Asya

D) Cahit Külebi

E) Sabri Esat Siyavuşgil

 

Toplumcu gerçekçi anlayışın öncüsü olan sanatçı, serbest şiir örnekleri vermiştir. Siyasi görüşlerini eserlerine taşı¬maktan çekinmeyen şair, fütürizmin de edebiyatımızda en büyük temsilcisi olmuştur.

13. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden han¬gisidir?

A) Sabahattin Ali B)Nâzım Hikmet Ran

C)Ahmet Oktay  D)Ceyhun Atıf Kansu

E) Attila İlhan

 

14. Cumhuriyet Dönemi’nde memleketçi anlayışla eserler vermiştir. Yabancı sözcük kullanmayan sanatçı, arı bir dille yazmıştır. “Yarım uyak şairi” diye nitelenen sanatçı, şiirlerini bir halk şairi gibi oluşturmuştur. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda, Yeşeren Otlar sanatçının en önemli eserleridir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şükran Kurdakul B) Ataol Behramoğlu 

C) Cahit Külebi D) Arif Nihat Asya 

E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

 

15. Cumhuriyet Dönemi’nin memleketçi, ulusçu anlayışı sürdüren temsilcilerindendir. Edebiyata şiirle başlayan sanatçı, ilk şiirlerini Dergâh ve Millî Mecmua gibi dergilerde yayımlamıştır. Halk edebiyatı ve folklor üzerine de yazıları olan sanatçının Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı adlı tiyatroları da vardır.

Bu parçada özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemalettin Kamu B) Ahmet Muhip Dıranas 

C) Ahmet Kutsi Tecer D) Fazıl Hüsnü Dağlarca 

E) Behçet Kemal Çağlar

 

16 …………… olarak bilinir. Hece ve aruzu kullandığı şiirlerin yanı sıra serbest şiirler de yazmıştır. Dinî ve millî duyguları, kahramanlıkları sade bir dille şiirleştirmiştir. Rubai türünün son ustalarındandır. Bazı yapıtları: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kıbrıs Rubaileri, Köprü...

Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Cahit Külebi, “ Rüzgâr Şairi” 

B) Arif Nihat Asya, “ Bayrak Şairi” 

C) Kemalettin Kamu, “Gurbet Şairi” 

D) Behçet Kemal Çağlar, “Yarım Uyak Şairi” 

E) Cahit Sıtkı Tarancı, “Ölüm Şairi” 

 

17. Millî Edebiyat Dönemi’nde ortaya çıkan “Beş Hececiler” Cumhuriyet Edebiyatı Dönemi’nde Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairleri etkilemiştir. Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, …………………. Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in oluşturduğu bu grubun kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işlerler. Bu akımda Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Yaşar Nabi Nayır 

B) Yusuf Ziya Ortaç 

C) Yahya Kemal Beyatlı 

D) Yavuz Bülent Bakiler 

E) Yaşar Miraç

 

18. Garip (I. Yeni) şiir akımıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Günlük yaşamın ve sıradan insanın yaşamı konu edilir.

B) Türk şiirinde köklü değişiklikler gerçekleştirilmeye çalışılır.

C) Yalın, sade bir anlatımla günlük, basit yaşantılar yansıtılır.

D) Şiir, biçimsel özelliklerden uzaklaştırılır.

E) Toplumcu gerçekçi bir anlayış savunulur.

 

19.Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler’in özelliklerinden değildir?

A) Sanatçılar, 1940 yılına kadar gelen bütün şiir anlayışına karşı çıktılar.

B) Şiirde toplumsal yarar gözetilmemesi gerektiğini ileri sürdüler.

C) Her güzel şeyin şiire konu olabileceğini savundular.

D) Şiirden ölçü ve uyağı, her türlü şairane söyleyişi, söz sanatlarını, geleneği dışladılar.

E) Espriden ve şaşırtmadan yararlandılar.

 

20. Garip Hareketi’nin etkisinin sürdüğü yıllarda şiiri onlar kadar bayağılaştırmak istemeyen, her biri kendine özgü şiir tarzını oluşturmuş şairler, şiirdeki lirizmi kaybetmeden yeniliği sürdürmüşlerdir. Görüş ve ideolojilerini şiirlerine temel yapmamışlardır. Şiirlerinde yeni bir dil, üslup ve bakış açısı aramışlardır. Kendi tarzlarını yenileme ve değiştirme ihtiyacı hissetmişlerdir.

Aşağıdaki sanatçıların hangisi, bu parçada anlatılan anlayışla yapıt veren şairlerden değildir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca B) Behçet Necatigil 

C) Cahit Külebi D) Erdem Beyazıt 

E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

21. İlk şiirleri Varlık dergisinde çıkan öğretmen-şair…………… Cumhuriyet Dönemi’nin kendine özgü bir çizgisi olan şairlerindendir. Rahat, gösterişe kaçmayan, sembollere dayalı, şiir geleneklerini gözeten bir anlayıştadır. Önce Garipçi çizgide yürüyen şair, daha sonra onlardan ayrılmıştır. Şiirlerinde kendi evinden başlayarak öteki evleri, sokağı, çevreyi, giderek dış dünyayı ve toplumu sorunlarıyla anlatmıştır. Hem hece ölçüsüyle hem de serbest ölçüyle yazmıştır. İlk şiirleri anlamca açık, sonrakiler kapalıdır. Şiir dışında İnceleme, çeviri, radyo oyunu alanlarında da eserleri vardır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Behçet Necatigil B) Hilmi Yavuz 

C) Cahit Zarifoğlu D) Erdem Beyazıt 

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

22. Ben, şiirin öğretici bir görev üstlenmesine karşıyım. Şiir dediğiniz tür, insana farklı çağrışımların kapısını açabilmelidir. Gerçekçi dil, gerçeğin üstünde olmalıdır. Şiir, somutu aşıp soyutluğa yönelebilmelidir.

Bunları söyleyen bir sanatçı, aşağıdaki topluluklardan hangisinin temsilcisi olabilir?

A) I. Yeniler          B) II. Yeniler 

C) Beş Hececiler    D) Yedi Meşaleciler 

E) Maviciler

 

23. Aşağıdakilerin hangisi II. Yeni şiir akımının özelliklerinden değildir?

A) Bilinçaltını öne çıkarmaları, sürrealizmin etkisinde kalmalarındandır.

B) Şiirin asıl amacının, ahlak ve erdem olmaması gerektiğini ileri sürdürmüşlerdir.

C) Sanatlı bir yol izleyerek şiiri günlük konuşma dilinden uzaklaştırmışlardır.

D) Günlük yaşamdan ve toplumsal konulardan uzak durmuşlardır.

E) I. Yeni’nin şiir anlayışını hem biçim hem içerik yönün den daha da geliştirmişlerdir.

 

İlk şiirlerinde İkinci Yeni etkisindedir. Daha sonra toplumcu şiire yöneldi. 1960 ve1970’li yıllarda, toplumcu şiirin unutulmaz şiirlerini yazdı. 1974’ten sonra İslami, mistik bir yöneliş içinde oldu. Şiirlerindeki imgeleri lirik bir tarzla dile getirdi. Devinim, Papirüs, Yeni Dergi, Diriliş, Mavera, Dergâh gibi dergilerde yazdı. İnsandaki yabancılaşma, başkaldırı, bunalım ve özgürlük gibi sorunlar şiirlerinin temasını oluşturdu. Şiirlerini Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Erbain gibi kitaplarda topladı.

24.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?

A) İsmet Özel B) Ataol Behramoğlu 

C) Nihat Behram D) Süreya Berfe 

E) Refik Durbaş

 

25.Aşağıdakilerin hangisinde İkinci Yeni sonrası toplumcu şairler bir arada verilmiştir?

A) Ataol Behramoğlu-Sezai Karakoç-İsmet Özel

B) Süreyya Berfe-İsmet Özel-Orhan Kemal

C) Nihat Behram-Hilmi Yavuz-Süreyya Berfe

D) Mehmet Akif Ersoy-Nâzım Hikmet-Tevfik Fikret

E) İsmet Özel-Tevfik Fikret-Nâzım Hikmet

 

Sanatçılar           Yapıtları          Toplulukları

Ahmet Muhip Dıranas ……..             Öz Şiir

Ece Ayhan        Yort Savul ……….

…….. Gün Ola  II. Yeni Sonrası

                                     Toplumcular

26.Yukarıda sanatçılar, yapıtları ve hangi topluluktan ol-dukları verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıy¬la aşağıdakilerin hangileri getirilmelidir?

A) Şiirler-ll. Yeni-Süreya Berfe

B) Ömrümde Sükût-Öz Şiir-ismet Özel

C) Yenisi-I. Yeni-Ataol Behramoğlu

D) Cinayetler Kitabı-U. Yeni-Refik Durbaş

E) Duvar-Öz Şiir- Süreya Berfe

 

1980 sorası şiirin önemli temsilcilerinden olan …….. , Üç Çiçek dergisini çıkarmıştır. Şiir Atı dergisine emeği geçmiştir. Aşk, kardeşlik, çocukluk gibi konuları çoğunlukla imgeli ve mecazlı bir dille işlemiştir. Alevi-Bektaşi şiir geleneğiyle birlikte Cemal Süreya ve Behçet Necatigil ile yakınlıklar kurmuştur. Şiirlerini; Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Kabareden Emekli Bir Kızkardeş, 40 Şiir Ve Bir adlı kitaplarda toplamıştır.

27.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Haydar Ergülen B) Hüseyin Atlansoy 

C) Lale Müldür D) Küçük İskender 

E) Hilmi Yavuz

 

………….. mistik metafizikçi yönü ağır basan bir şairdir. Metropol hayatını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi, konuşma dilinin olanaklarından yararlanarak ironik bir biçimde işlemiştir. Bazı şiir kitapları: İntihar İlacı, Balkon Çıkmazında Efendilik, Tarihi, Su Burcu...

28. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Hilmi Yavuz

B) Küçük İskender

C) Haydar Ergülen

D) Hüseyin Atlansoy

E) Lale Müldür

 

Sanatçılar     Dönem ve Topluluğ

………………….             Öz Şiir 

Haydar Ergülen    ……………….. 

………………                    Birinci Yeni

29.Yukarıda sanatçılar, dönem ve toplulukları verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Ahmet Haşim-1980 Sonrası-Melih Cevdet Anday 

B) Yahya Kemal-Öz Şiir-Cemal Süreya 

C) Cahit Sıtkı Tarancı-II. Yeni-Can Yücel 

D) Oktay Rifat Horozcu-I. Yeni-Ece Ayhan 

E) Hilmi Yavuz-ÖzŞiir-Orhan Veli

 

30.Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri’nin özelliklerinden değildir?

A) Halk şairleri, teknik olanaklardan dolayı usta-çırak ilişkisine son vermişlerdir.

B) Genel olarak saz eşliğinde şiir söyleme geleneği devam etmiştir.

C) Bu dönemde halk şairleri, şiirlerinde geleneksel konuların yanında güncel konuları da işlemişlerdir.

D) Şiirler, 19. yüzyıl halk şiirine göre daha sade bir dille söylenmiştir.

E) Divan şiiri etkisi ve Arapça-Farsça sözcüklerin kullanımı bu dönemde çok azalmıştır.

 

Saz çalmamakla birlikte şiirlerini halk şiiri geleneği doğrultusunda yazmıştır. Şiirlerinde esas unsur insandır. Politik taşlamalarıyla tanınan şair, Mihriban adlı şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir. Hasan'a Mektuplar, Haber Bülteni, Kan Yazısı, Vur Emri, Beşinci Mevsim adlı yapıtları vardır.

31.Bu parçada tanıtılan halk ozanımız aşağıdakilerin hangisidir?

A) Abdürrahim Karakoç B) Âşık Mahzuni Şerif 

C) Âşık Veysel Şatıroğlu D) Âşık Murat Çobanoğlu 

E) Âşık Şeref Taşlıova

 

Senden aldım bu feryadı 

Bu imiş dünyanın tadı 

Anılmazdı Veysel adı 

O sana âşık olmasa 

32.Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Düz uyak düzeniyle uyaklanmıştır.

B) Sekizli hece ölçüsüyle söylenmiştir.

C) Tam uyak kullanılmıştır.

D) Redife yer verilmemiştir.

E) Şiirin son dörtlüğüdür.

 

33.Halk şiirine 20. yüzyılda verilen değerin nedenleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A) Öz Şiir anlayışının zayıflaması 

B) Halk ozanlarının Toplumcu Gerçekçilerden etkilenmesi 

C) Ulus-devlet yapısının sonucu olarak halk kültürünün önem kazanması 

D) 19. yüzyılda aydınlar tarafından çok ihmal edilmesi 

E) Batı kaynaklı klasik müziğin ülkemizde giderek yaygınlaşması

Üye Girişi