Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 1.Divan şiiri ile İslâmiyet öncesi Türk şiirini dil, nazım şekli, ölçü, nazım birimi, hitap ettiği kitle yönlerinden karşılaştırınız (10 p).

  İslâmiyet Öncesi (destan dönemi) Türk şiiri Divan şiiri
Dil    
Nazım Şekilleri    
Ölçü, kafiye    
Nazım Birimi    
Şiirin hitap ettiği kitle    

 

2.Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem                    Suya virsün   bâğbân  gülzârı  zahmet   çekmesün

Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su                  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzâre  su

(Fuzuli)

Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akansular, göz yaşları mı şu dönen gök  kubbeyi kaplamıştır, bilemem..      

Bahçıvan gül bahçesini sele versin, boş yere zahmet  çekmesin; çünkü bin gül bahçesine su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.

a.Yukarıdaki şiirin ait olduğu şiir geleneğini tespit ediniz. Bu şiir geleneğinin 5 özelliğini yazınız.    (10 p)

b. İki beyitteki en belirgin olan iki sanatı sebebiyle birlikte gösterip açıklayınız.(10 p)

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgiler doğruysa gösterilen yere (D) yanlışsa (Y) yazınız. (10 p)

 

Bilmek istersen seni          (   )  Gazel türünde yazılmıştır.

Can içre ara canı (   )Divan şiir geleneğine aittir.

Geç canından bul anı                         (   )  Düz kafiye örgüsü vardır.

Sen seni bil sen seni                         (   ) 2. ve 3. dizeler arasında tunç kafiye vardır.

                                                 (   )Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

4.a.Dede Korkut Hikâyeleri nasıl bir hitapla başlar?(3p)

 

 

 

b.Deli Dumrul kuru çay üzerine yaptırmış olduğu köprüden geçen/geçmeyen insanlara nasıl davranırdı? İnsanlara böyle davranmasının sebebi nedir?(4p) 

 

 

 

 

c.Dede Korkut Hikayelerinin sonunda ortaya çıkan kişi kimdir ve bu kişi hikayenin sonunda nasıl bir görev üstlenir?(3p)

 

 

 

5.Aşağıdaki dizelerde geçen edebi sanatları karşılarına yazınız.(10p)

 

Ekmek Leyla oldu bre dostlarım

Mecnun oldum peşi sıra giderim.  ………………………..

 

Kimsesiz hiç kimse yok, her kimsenin var kimsesi

Kimsesiz kaldım, yetiş ey kimsesizler kimsesizi. ………………….

 

Gökte diz çökmüş iki titrek yıldız . …………………………

 

Ölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer

O ne müthiş tipidir savrulur enkaz-ı beşer. …………………..

 

Açıl bağun  gül  ü nesrini ol ruhsarı görsünler. ……………………

 

6.Aşağıdaki boşlukları uygun ve  doğru bir şekilde doldurunuz.(20P)

Nazım Biçimi Bağlı Olduğu Edebiyat Geleneği Tema Nazım Birim ve Sayısıi Türün En Büyük Şairi
 Kaside        
İlahi        
 Şarkı        
Terkib –i Bent        
 Nefes        

 

7.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10p)

  1. Terkib-i Bentlerde bendin sonundaki beyite ………………………….………………………….. adı verilir. 
  2. Muhammeslerin nazım birimi …………………….. mısradan oluşan bentlerdir.
  3. Mahallileşme akımının temsilcisi …………………………….’dir.
  4. Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım şekilleri…………………………… ve………………………….’dır.
  5. Divan edebiyatı sanatçılarının kullandığı kalıplaşmış söz motiflerine ……………………… denir.
  6. Kasidelerde ölçüye uygun olarak yazılan ve beyitler arasına sıkıştırılan gazele…………………………………..denir.
  7. Tekke edebiyatındaki ilahiye benzeyen, Allah'ın birliğini ve Allah'a yakarışı konu alan kasidelere…………. denir.
  8. ………………………………….edebiyatımıza Iran edebiyatından geçmiş, uyak düzeni aabb cc dd olan günümüzdeki öykü ve romanın işlevini üstlenen nazım şeklidir.
  9. Peygamberimizi övmek için yazılan kasideye  ……………………………………………………… denir.

 

8. Aşağıdaki tabloya mesnevi ve yazarların adlarınız yazınız.  (10p) 

1 Leyla vü Mecnun      FUZULİ
2      
3      
4      
5      
6      

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi