Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

 

 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi - 3

1.   - Şiir bir görüntü sanatıdır.

-   Şiirde musiki zenginliği sağlanmalıdır.

-   Gerçek değerler şiirin amacı olmamalıdır.

-   Şiirde hikâyeci anlatım yolu terk edilmelidir.

-   Şiir dili konuşma üslubundan uzak olmalıdır.

 

Yukarıdaki görüşler, aşağıdakilerden hangileri­ne ait olabilir?

 

A) Tanzimatçılar                       B) Yeni Lisancılar

C) Garipçiler                             D) Beş Hececiler

E) İkinci Yeniciler

 

 

2.   O, geleneksel şiire karşı çıkar. Eski şiirle tüm bağla­rını koparır. Şiirden söz sanatlarını kovar. Şiirden öl­çüyü, uyağı atar. Yalın halk dilini, gündelik sokak sözlerini kullanır. "Garip, Destan Gibi, Karşı" gibi eserleri vardır.

 

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Orhan Veli Kanık

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Ahmet Muhip Dıranas

 

 

3.   Yedi Meşaleciler arasında, sadece hikâye yazarı olarak tanındı. Hikâyelerini toplumsal konulu hikâ­yeler ve psikolojik hikâyeler olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Psikolojik hikâyeleri aşk, korku, acıma, hayvan sevgisi üzerine kurmuştur. Toplumsal öykülerinde ise bilgisizlik ve köylünün dertlerini işlemiştir.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?

 

A) Ziya Osman Seba

B) Cevdat Kudret Solok

C) Sabri Esat Siyavuşgil

D) Kenan Hulusi Koray

E) Yaşar Nabi Nayır

 

 

4.   Yakup Kadri'nin roman yazarı olarak adını duyuran ilk romanı.....'ta Tanzimat'tan I. Dünya Savaşı'na kadar yetişen üç kuşak arasındaki anlayış farklılığı­nı dile getirir...........da ise Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu köylüsünün durumunu, sıkıntılarını, aydın­larla olan çatışmalarını resmeder.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşa­ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Kiralık Konak - Yaban

B) Nur Baba - Ankara

C) Hüküm Gecesi - Kiralık Konak

D) Panorama - Hüküm Gecesi

E) Sodom ve Gomore - Ankara

 

 

5.   Bir salon edebiyatı olan Servet-i Fünun sanatçıları konularını İstanbul'la sınırlandırdılar. Böylece Ana­dolu'yu tümden ihmal ettiler. Daha sonra Milli Mü­cadele yıllarından başlayarak genç nesiller arasında "okuldan memlekete" düşüncesi hâkim olmuş, öy­lece Anadolu'nun kapılarını zorlayan sanatçılar ol­muştur.

 

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Anadolu'yu açılan kişiler arasında sayılamaz?

 

A) Mehmet Rauf

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Halide Edip Adıvar

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Refik Halit Karay

 

 

6.   İstanbul işgal altındadır. Gençlerden bir kısmı Ana­dolu'da yokluk ve sefalete karşın Mustafa Kemal'in başlattığı Milli Mücadele'ye katılmak için gizlice İs­tanbul'dan ayrılmakta; bir kısmı ise Anadolu'ya silah ve cephane taşımaktadır. Taksim, Beyoğlu, Şişli, Yeşilköy, Nişantaşı çevresinde düşman subaylarıy­la birlikte, balo, dans ve eğlenceler düzenleyen bir grup insanı anlatır roman.

 

Bu parçada sözü edilen roman ve yazar: aşağı­dakileri!) hangisinde verilmiştir?

 

A) Sodom ve Gomore - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

C) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

D) Fatih Harbiye - Peyami Safa

E) Vurun Kahpeye - Halide Edip Adıvar

 

 

7.   Öykülerini genellikle yaşadıklarının resmi olarak bi­ze sundu. Çünkü o, hep kendi gölgesini kovaladı. Bize İstanbullu balıkçıların yaşamını, günlük sıkıntı­lar içinde çaresiz kalan insanları resmetti. Bu yaşa­mı öyle betimledi ki, yaşamının yeline kapılmış sav­ruk cümlelerini görmezlikten geldik. "Semaver, Sar­nıç, Son Kuşlar" etkileyici eserleri arasında sayılabi­lir.

 

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Haldun Taner

B) Sabahattin Ali

C) Refik Halit Karay

D) Halide Edip Adıvar

E) Sait Faik Abasıyanık

 

8.   O, romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu'nun kırsal yörelerini seçmiştir. Köy roman­larına alışılmışın dışında bir bakış açısı getirir. Ro­manlarında kahramanların kişiliğini anlatırken aldığı toplumsal kültürü göz ardı etmez. Halka önem ver­diği oranda doğaya da aynı anlayış ve sorumlulukla yaklaşır. "İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Yılanı Öldürseler" gibi pek çok eseri vardır.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?

 

A) Yaşar Kemal

B) Haldun Taner

C) Kemal Tahir

D) Tarık Buğra

E) Necati Cumalı

 

 

9.   Yazarın "Kiralık Konak" ve "Nur Baba"dan sonra yayımlanan eseri, "Hüküm Gecesi"dir. Bu roman II. Meşrutiyet sonrası parti çekişmelerine dayandırıl­mıştır. Özellikle İttihat ve Terakki yönetimine karşı girişilen savaşı anlatır. Romanın başkahramanı olan gazeteci Ahmet Samim, giriştiği savaşta yenilir ve Sinop'a sürgün olarak gönderilir.

 

Bu parçada eserleri hakkında bilgi verilen sanat­çı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Halide Edip Adıvar

D) Refik Halit Karay

E) Halit Ziya Uşaklıgil

 

 

10.  "Ateşten Gömlek" ve bundan dört yıl sonra yayınla­nan "Vurun Kahpeye" onun roman yazarlığında ye­ni bir açılıştır. Bu romanlarında ulusal savaş yılların­da Anadolu'yu ve Anadolu'nun çeşitli sorunlarını yansıtmıştır. Eğitim ve sağlık bu sorunların başında gelir. Bu iki romanıyla, Anadolu'ya açılan yazar, "Zeyno'nun Oğlu" ile Doğu Anadolu'dan Diyarba­kır'a kadar uzanır.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?

 

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Halide Edip Adıvar

C) Reşat Nuri Güntekin

D) Tarık Buğra

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi şi­irinin özelliklerinden biri değildir?

 

A) Konu, asıl ülkemizdir.

B) Şekil, halk şiiri şekilleridir, vezin hecedir.

C) Dil sadedir, halk dili ve mahalli söyleyiştir.

D) Etkisinde kalınan akım dadaizmdir.

E) Şiirdeki ton, hitabet özelliğindedir.

 

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi, "Garip şiir" akımının özelliklerinden biri değildir?

 

A) Ölçü ve kafiyeye önem verme

B) Her konuyu işleme

C) Bütün güzelliğine önem verme

D) Söz oyunlarına yer vermeme

E) Şiirde düz anlamı tercih etme

 

 

13.  Bireysel, estetik bir şiir görüşüne bağlıdır. Şiirlerin­de taze bir duyarlılık, ses, biçim güzelliği ve sağlam bir dil yapısı vardır. Ona göre şiir, kelimelerle dördüncü bir boyut yaratma çabasıdır. Hece ölçü­sünü kullanarak, yeni bir şiir kompozisyonu içerisin­de dilimizin özlülüğüne ulaşır. Baudlaire şiir görü­şüyle Türk halk şiirini kaynaştırma çabası göster­miştir. "Gölgeler, O Böyle İstemezdi, Şiirler" gibi eserleri vardır.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler-den hangisidir?

 

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Enis Behiç Koryürek

E) Ahmet Muhip Dıranas

 

 

14.  1928'de bir araya gelen.....şiire yeni bir ses, yeni bir felsefi hava, yeni temalar getirmek düşüncesiyle yo­la çıktılar. Aruzu bırakıp hececi şiire yenilikler getir­meye çalıştılar. Romantik bir halkçılık anlayışıyla sı­nırlı kalan bu topluluk Varlaine, Mallerme, Baudlaire gibi Fransız şairlerini örnek aldılar. "Canlılık, sami­miyet ve daima yenilik" parolasıyla yola çıkan bu topluluk şiirde hissedilir bir değişme yapamadı.

 

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) Beş Hececiler

B) Yedi Meşaleciler

C) I. Yeniciler

D) II. Yeniciler

E) Fecr-i Aticiler

 

 

15.  Cemal Süreyya

İlhan Berk

Edip Cansever

Ece Ayhan

Turgut Uyar

Sezai Karakoç

Ülkü Tamer

 

Yukarıda verilen sanatçılar, aşağıdaki edebi top­luluklardan hangisinin üyeleridir?

 

A) Fecr-i Ati

B) Beş Hececiler

C) Yedi Meşaleciler

D) I. Yeniciler

E) II. Yeniciler

 

Cevap Anahtarı:

 

1-E

2-B

3-D

4-A

5-A

6-A

7--E

8A

9-B

10-B

11-d

12-a

13-e

14--b

15-e

http://www.edebiyatforum.com/oss-edebiyat-soru-bankasi/cumhuriyet-donemi-turk-edebiyati-konu-testi-3.html

SON EKLENENLER

Üye Girişi