Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

 

 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi - 2

1.   "Sanat   sanat   içindir."   diye   ortaya  çıkan bu grup........ (1928) adlı bir kitapta şiirlerini toplayan Muammer Lütfi, Sabri Esat, Yaşar Nabi, Vasfi Ma­hir... gibi gençlerdi. Aralarındaki tek nesir sanatçısı Kenan Hulusi Koray'dır. Çıkardıkları dergide Ahmet Haşim de yazıyordu. Ancak onlarla adı anılmazdı. Bunlar artık Ayşe, Fatma edebiyatından bıktıklarını ilân ediyorlardı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Beş Hececiler

B) Fecr-i Aticiler

C) Garipçiler

D) Yedi Meşaleciler

E) II. Yeniciler

2.   Bu dönemde ilk defa karşılaşılan veya anlatılmaya değer bulunan memleket manzaraları, insanları tas­vir ve hikâye edilir. İnsanların kahramanlıkları övü­lür, tarihi mirasla birleştirilir. Folklor, orijinal bir kay­nak olarak keşfedilir. İnsanların duygu ve iç dünyaları araştırılır. Fakirlik, kötü şartlar bir an önce tedbir alınmayı gerektirir.                                                  

Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Tanzimat edebiyatı

B) Halk edebiyatı

C) Servit-i Fünun edebiyatı

D) Fecr-i Âti edebiyatı

E) Cumhuriyet edebiyatı

 

3.   15 Haziran 1950'de Orhan Veli'nin çıkardığı Yap­rak dergisi, ilk sayısında amacını,

Edebiyat verir yalın söz alırız

Şarkı verir, türkü alırız

Tek ses verir, çok ses alırız

Lisan verir, dil alırız

Teşbih verir, pergel alırız

Meta verir, fizik alırız

Salon verir, sokak alırız

biçimindeki ilginç bir sunuş yazısı ile bildiren edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler

B) Yedi Meşaleciler

C) Fecr-i Aticiler

D) I. Yeniciler

E) II. Yeniciler

4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Cumhuriyet edebiyatı hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Romanda toplumsal gerçekçilik anlayışı önem kazanmıştır.

B) Şiir, roman ve hikâye türünde önemli teknik ge­lişmeler olmuştur.

C) "Anı" türünün ilk örnekleri bu dönemde verilmiş­tir.

D) Aruz bütünüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.

E) Dilde mahallileşme ve sadeleşme amacına ula­şılmış, yazı dili konuşma diline yaklaştırılmıştır.

 

5.   Aşağıdakilerden hangisinde, Garipçiler (I. Yeni­ciler) şiirine ilişkin bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Şiirde ölçüye ve kafiyeye gerek yoktur.

B) Süslü, sanatlı ve şairane söyleyişler gereksizdir.

C) Aydın görüşlü, soylu insanlar şiirde yer almalıdır.

D) Sıradan söyleyişler, halk deyişleri şiirde yer al­malıdır.

E) Şiir serbest ölçüyle yazılmalıdır.

 

6.   Şiirde ölçü ve kafiyenin gereksiz olduğu kanısında-dırlar. Şiirin bütün meselesi deyiştedir. Sözcükleri ararken güzel olmalarına bakılmamalı ve şiir "şairanelikten" kurtulmalıdır. Şekil şiirin kalıbı değil, asıl kendisidir.

Şiirde sıradan insanların duyarlılığını yansıtan, söz oyunlarına, söyleyiş oyunlarına başvurma­yan edebi topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Fecr-i Aticiler

B) I. Yeniciler

C) II. Yeniciler

D) Beş Hececiler

E) Yedi Meşaleciler

 

7.   O, memleketçi şiirimize yeni bir ses getirmiştir. Ana­dolu'yu derinliğine duyup işler. Şiirlerinin ses, lirizm yanı zengindir. Anlatımı ve dili dağ çeşmelerinden akan duru, temiz sular gibidir. Bu yönüyle Karacaoğlan'ı andıran bir içtenlik, yeni bir duyarlılıkla ya­zar. Şiirlerini yürekle değil, gözleriyle yazdığı için re­alizm ile birlikte yürümektedir. "Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşında" gibi eserleri vardır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarık Buğra

B) Ahmet Hamdı Tanpınar

C) Cahit Sıtkı Tarancı

D) Kemalettin Kamu

E) Cahit Külebi

 

8.   Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyatın özellik­lerinden biri değildir?

A) Şiirde yalnız ulusal hece, yani hece ölçüsü kul­lanılmalı

B) Halka doğru düşüncesi temel alınarak hareket edilmeli

C) Yazı dilinde İstanbul'un kibar, hanımlarının kul­landığı Türkçe olmalı

D) Konular halkı ilgilendiren türden olmalı

E) Divan şiiri ve Tanzimat dönemi şiirleri örnek alın­malı.

 

9.   Konularını gündelik yaşamdan, çocukluk ve asker­lik anılarından, tarihten, halk fıkraları, menkıbeler ve efsanelerden alan ünlü öykücümüzdür. Tasvir ve tahlillere değil, olay örgüsüne önem verir. Genç Ka­lemler dergisine yazdığı yazılarda sade halk dilini savunmuştur. İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Bom­ba, Beyaz Lale... gibi önemli yapıtlarıdır.

Yukarıda kendisinden söz edilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Refik Halit Karay

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Ömer Seyfettin

E) Ziya Gökalp

10.  Türkçülük akımını bir sisteme, programa bağlayıp topluma mal eden bir fikir adamıdır. Dilde, güzel sa­natlarda, ahlakta, hukukta, dinde, ekonomide, siya­sette ve felsefede Türkçülüğü geliştirme amacında­dır. Milli Edebiyat akımını güçlendirerek halka ve milli değerlere gidilmesi yönünde genç kuşaklara önderlik etmiştir. Manzum destanları, didaktik eser­leri ve makaleleri ile üne kavuşmuştur.

Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C) Fuat Köprülü

D) Refik Halit Karay

E) Ömer Seyfettin

 

11.  Gözlem yeteneği en belirgin özelliğidir. Yalnız kişile­rin iç dünyasını fazla irdelemez. İkinci önemli özelliği ise olayların ve insanların dürüst olmayan, karanlık, çıkarcılıkla ilgili yönlerini arayıp bulmaya çok merak­lı olmasıdır. Bu yönü ister istemez onu mizaha ve eleştiriye yöneltmiştir. Türk Milli Mücadelesi'ne kar­şı oluşu onun sürgün hayatı yaşamasına neden ol­muştur. Anadolu'ya hikâyenin kapısını açan temsil­cimizdir. Memleket Hikâyeleri, Sürgün, Gurbet Hikâyeleri gibi yapıtları vardır.

Yukarıda sözü edilen sanatçımız, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Falih Rıfkı Atay

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Refik Halit Karay

E) Enis Behiç Koryürek

 

12.  "Türkçe Şiirler" adlı yapıtıyla üne kavuştu. Milli şair unvanını aldı. Türkçeye inananların öncüsüdür. Te­miz bir Türkçe kullanarak onu aruzun etkisinden kurtarmaya çalıştı. Türk şiirinin aruzdan heceye ge­çişte bir köprü görevi üstlenmiştir. Türk Yurdu Cemiyeti'ni kurdu. Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Ses­leri, Dicle Önünde, Türkün Hukuku... önemli yapıtla­rıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Ziya Gökalp

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Ahmet Kutsi Tecer

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

13.  I. Türkçülük ideolojisinin babası sayılır.

II.  Edebiyatı fikirlerini yaymak için bir araç olarak gördü.

III.  Fikir adamlığı şairliğinden önde gelir.

 

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Mehmet Fuat Köprülü

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Ziya Gökalp

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

 

14.  İlk eserlerinde ferdi konulara eğilerek aşk konusunu ve kadın psikolojisini işleyen yazar sonraki yıllarda Türkçülük akımını benimseyerek realizmin etkisine girdi. Romanlarındaki çeşitli süslemelerden kaçındı. Bu dönemde; dönemlere, nesillere ve geleneğe gö­re eserler verdi. "Türkün Ateşle İmtihanı" adlı yapı­tında Kurtuluş Savaşı anılarını anlatan yazarın bir­çok romanı, hikâyesi vardır.

Yukarıdaki parçada sözü edile yazar, aşağıdakilerden hangisidir?                                                         

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Halide Edip Adıvar

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Refik Halit Karay

 

15.  Onu çağdaşlarından ayıran başlıca özellik hayal ürünü olan soyut bir alem yaratmasıdır. Toplumcu­dur. Konuşmalarda çok realist olan yazar, betimle­melerinde, olayı hikâye edişinde tamamıyla Osmanlıcaya kayar. Bu, romanlarının en zayıf yönlerinden biridir. Onun romanlarında teknik hatalardan biri de romanının üçüncü şahsı olarak ortaya çıkışı ve bilgi vermesidir. Buna bazı olayların ana olaya bağlama­ması da eklenebilir. Şıpsevdi, Şık, Mürebbiye... önemli eserleridir.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Mehmet Rauf

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Ahmet Rasim

E) Memduh Şevket Esendal

Cevap Anahtarı:

1d

2e

3d       

4c       

5c

6b

7e       

8e

9d

10a

11d

12c

13d

14b

15a

 

http://www.edebiyatforum.com/oss-edebiyat-soru-bankasi/cumhuriyet-donemi-turk-edebiyati-konu-testi-2.html