Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLER TEST-2

1Aşağıdaki eserlerden hangisi ötekilerden farklı bir türde yazılmıştır?
A) Çamlıca’daki Eniştemiz
B) Vassaf Bey
C) Huzur
D) Semaver
E) Aganta Burina Burinata


İlk şiir kitabı "Çocuk ve Allah'ta çocuğun dünyası geniş yer tutuyordu. Sanatçının şiirinin bu parlak başlangıcında çocuk dünyayı sorguluyor, kavramaya çalışıyordu. Korkular duyuyordu. Dünyanın ve fizik ötesinin sorunları çocuğun bakış açısından ele alınıyordu. Sık sık çocukluk anıları sergileniyordu. Çocuğun duyguları, duyarlığı yetişkin insanın içinde sürüp gidiyordu. Bu şiirler elbette çocuklar için yazılmamıştı. Ama belki çocukken okul kitabından "Ağır Hasta" şiirini okuyan bugünkü yetişkinler, kendilerini o çocuğun yerine koymuşlar, onunla birlikte ürpermiş, hastalanınca onun duyamsadıklarını yaşamışlardır.
2.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!
3.Yukarıdaki dörtlük Cumhuriyet Dönemindeki hangi edebiyat eğiliminin ya da topluluğunun anlayışını yansıtmaktadır?
A) Yedi Meşaleciler
B) Memleket edebiyatı
C) Toplumcu gerçekçiler
D) Hisar şairleri
E) Öz şiir


……… Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde özellikle 1930’dan sonra düzyazıyla şiiri birbirinden bütünüyle ayrı alanlar olarak gören, şiirde söyleyiş güzelliğine önem vererek anlamı ve anlatmayı arka plana atmayı yeğleyen bir anlayışa sahip sanatçılardır. Sanat sanat içindir anlayışıyla hareket eden bu sanatçıların öncüleri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı olmuştur.
4.Yukarıdaki parçada verilen bilgilere göre, paragrafın başındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Öz şiirciler
B) Garipçiler
C) İkinci Yeniciler
D) Maviciler
E) Hisarcılar


1930’larda ortaya çıkan; ancak daha çok 1940 sonrası edebiyatımızda etkili olan bu anlayış, insanı toplumsal ilişkileri içinde ele alır ve toplumsal gerçekliği sınıfsal bir bakış açısıyla yansıtmayı amaçlar. Bu anlayışa göre, sanatçının tarihin akışını doğru algılaması; toplumun kölelik çağından feodalizme, feodalizmden kapitalizme ve kapitalizmden de sosyalizme doğru geliştiğini kavraması gerekir. Edebiyata düşen görev, toplumun gelişme yönünü göstermek olmalı; toplumdaki aksaklıkları, çarpıklıkları saptayıp sergilemek yeterli görülmemelidir.
5.Yukarıda sözü edilen anlayıştaki sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumcu gerçekçiler
B) İkinci Yeniciler
C) Hisarcılar
D) Maviciler
E) İkinci Yeniciler


6.Aşağıdakilerin hangisi memleket edebiyatı içinde yer alan eserlerin bir özelliği olamaz?
A) Memleket gerçeklerinin konu alınması
B) Şiirde hece ölçüsünün kullanılması ve halk şiirindeki biçimlerden yararlanılması
C) Şiirde lirikten çok didaktik bir söylem geliştirilerek söylevci bir tonlamanın ağır basması
D) Halkın konuştuğu dille yazılması
E) Anlamda açıklıktan uzaklaşılması


Cumhuriyet döneminde ortak bir anlayışla ortaya çıkan ilk grup, 1928 yılında………….. adlı bir kitapta şiirlerini toplayan Muammer Lütfî, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok ve Ziya Osman Saba adlı gençlerdi. Aralarında tek nesir yazarı hikâyeci Kenan Hulusi Koray’dı.
7.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Varlık
B) Garip
C) Yedi Meşale
D) Dergâh
E) Ağaç


8.Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerin özelliklerinden biri değildir?
A) Memleket edebiyatına bir tepki olarak ortaya çıkmaları
B) Sanat için sanat anlayışına bağlı olmaları
C) Edebiyatımıza canlılığı, içtenliği, sürekli yeniliği getireceklerini iddia etmeleri
D) Birlikteliklerini devam ettiremeyerek kısa bir süre içinde dağılmaları
E) Şiirle ilgilerini sürdürerek en başarılı şiirlerini 1940’tan sonra yazmaları


Sanatçı                        Yapıtı                   Topluluğu
……..                    Sebil ve Güvercinler         Yedi Meşale
Cahit Sıtkı Tarancı      ……….                      Öz (Saf) Şiir
Ece Ayhan               Yort Savul                   ………………..
9.Yukarıda sanatçılar yapıtları ve içinde yar aldıkları topluluklar verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Ziya Osman Saba - Ömrümde Sükût - II. Yeni
B) Cevdet Kudret Solok - Otuz Beş Yaş - Öz (Saf) Şiir
C) Sabri Esat Siyavuşgil - Suda Halkalar - Yedi Meşale
D) Ziya Osman Saba - Düşten Güzel - 1. Yeni
E) Yusuf Ziya Ortaç - Ömrümde Sükût - II. Yeni


I. Ülkedeki ihtilal, şairleri iç hesaplaşmaya yönlendirmiştir.
II. Şairler, şiirlerini ideolojiden arındırmak istemişlerdir.
III. Eskiye yönelen şairler II. Yeni’nin imgeli şiirlerini gündeme getirmişlerdir.
IV. Siyasi söylemler, yerini sanatlı söylemlere bırakmıştır.
V. Sanatçılar, sadece belirli bir zümreye hitap etmeyi amaçlamışlardır.
10.Yukarıdaki numaralanmış özelliklerden hangisi 1980 Sonrası Türk Şiiri’ne ait değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


11. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Haydar Ergülen -40 Şiir ve Bir
B) Hüseyin Atlansay- Su Burcu
C) Cahit Zarifoğlu - İşaret Çocukları
D) Erdem Bayazıt - Erbain
E) Abdürrahim Karakoç - Suları Islatmadım


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Asaf Halet Çelebi, bilinçaltına bağlı, masalımsı, anlamsızlığa varan soyut şiirler yazmıştır.
B) Orhan Şaik Gökyay, Türkçülük görüşünün etkisiyle Bu Vatan Kimin şiirini yazmıştır.
C) Hüseyin Atlansoy, 1980 sonrası şiirin temsilcilerindendir ve Şehir Konuşmalarım yazmıştır.
D) Abdürrahim Karakoç, halk şiiri geleneğinin Cumhuriyet Dönemi’ndeki temsilcilerindendir.
E) Hilmi Yavuz, II. Yeni’nin etkisinde kalmış ve Erbain'i yazmıştır.


13. Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler’in özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirde sıradan insanı işlemişlerdir.
B) Şiiri bütün geleneklerden uzak tutmuşlardır.
C) Şiir için özel bir dil oluşturmuşlardır.
D) Şiirden söz sanatlarını dışlamışlardır.
E) Şiirde aruz ve heceyi kullanmamışlardır.


İlk şiirlerinde bireysel bunalımları işler. 1955 sonrası şiirlerinde sembolizmin etkisinde kalmış; kapalı, mecazlı söyleyişe yönelmiştir. Kapalı Çarşı, Divançe, Sevgilerde yapıtlarından bazılarıdır.
14.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Cahit Külebi
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Behçet Necatigil
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Necip Fazıl Kısakürek


Cumhuriyet döneminin toplumsal gerçekçi yazarlarındandır. Konularını genellikle dar gelirli insanların yaşamından almıştır. Bu insanların geçim sıkıntıları, yaşam mücadelesi, nasıl sömürüldükleri üzerinde durmuştur. Ülkenin sosyo-ekonomik yapısı gereği tarımsal kesim ve endüstri kesimindeki sorunları birlikte verebilmiştir. “72. Koğuş, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde” yapıtlarının her biri, farklı bir dünyayı gözler önüne sermektedir.
15.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati Cumalı
B) Orhan Kemal
C) Fakir Baykurt
D) Yaşar Kemal
E) Kemal Bilbaşar


16. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerin savunduğu görüşlerden biri değildir?
A) Geleneksel tema yerine yeni temalar işlenmelidir.
B) Eserlerde yenilik, içtenlik ve canlılık olmalıdır.
C) Sanat, sanat için yapılmalıdır.
D) Batılı ilkelere bağlı kalınarak sanat yapılmalıdır.
E) Şiir dili, halkın konuştuğu dil olmalıdır.


- Şiir, bazı biçimsel sınırlarla kuşatılmamalı. Şiirde konu ve anlatım rahatlamalı. Herkes, her şey şiirde yer alabilmeli. Herkes şiiri kolayca anlayabilmen.
- Şiirin biçimsel sınırlarının yok edilmesine evet. Ama her şey şiirde yer almamalı. Şair içindekileri, yaşayamadıklarını, bastırılmış duygularını yansıtmalı. Bunları da herkesin anlamasına gerek yok. Hatta anlamaması daha iyi.
17.Bu parçada tartışılan düşüncelerin ait olduğu topluluklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) I. Yeni - Yedi Meşaleciler
B) Milli Edebiyat - II. Yeni
C) I. Yeni - II. Yeni
D) Servet-i Fünun - Fecr-i Âti
E) Beş Hececiler-Yedi Meşaleciler


Biz, “Çalıkuşu” ve “Yaban”la Anadolu’yu tanıdık. “Ateşten Gömlek”li günlerde Kurtuluş Savaşını yeniden yaşadık. “Çankaya” ve “Zeytindağı”nda Atatürk’ün hep yanında olduk.
18.Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen eserlerin yazarlarından değildir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Falih Rıfkı Atay
C) Halide Edip Adıvar
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Refik Halit Karay


Bu eser beş hikâyeden oluşur. Bu öykülerde düşle gerçek sürekli çatışır. Kişiler birbirine karşıt iki ayrı dünyada yaşar. Eserde dış dünyadan çok, iç dünya; gerçekten çok, gerçekdışı üzerinde durulmuştur. Eserdeki kahramanlar zamanın üç boyutunu (geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman) aynı anda yaşar. Çünkü rüyada zaman ve mekân kavramı yoktur. Özlemler, arzular ve bilinçaltı vardır. Kısacası eser, insanın iç dünyasına yönelmiş gözlemler bütünüdür.
19.Bu parçada tanıtılan yapıt ve yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir - Sağırdere
B) Tarık Buğra - İbişin Rüyası
C) Yaşar Kemal - İnce Memed
D) Ahmet Hamdi Tanpınar-Abdullah Efendi’nin Rüyaları
E) Peyami Safa - Sözde Kızlar


Şiir yazmayı sürdürürken romana geçmiş, yazın yaşamını gazetecilikle birlikte yürütmüştür. Yüzlerce başyazısı, on-dört yapıtı olan sanatçı üne “Yılkı Atı” adlı romanıyla kavuşmuştur. Güçlü bir gözlemi, sağlam bir dili vardır. İkinci romanı “Çelo”da köy ve köylü gerçeğini yansıtır. Onun için, “Teri toprak kokan, elleri nasırlı bir Anadolu Çocuğu” ifadesi kullanılır.
20.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rasim Özdenören
B) Kemal Tahir
C) Oğuz Atay
D) Abbas Sayar
E) Nezihe Meriç


21.Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerden değildir?
A) Vasfi Mahir Kocatürk
B) Kenan Hulusi Koray
C) Ziya Osman Saba
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Mithat Cemal Kuntay


22. Aşağıdaki sanatçılardan hangilerinin roman türünde eseri yoktur?
A) Nurullah Ataç - Ahmet Muhip Dıranas
B) Faruk Nafiz Çamlıbel - Abdülhak Şinasi Hisar
C) Memduh Şevket Esendal - Mithat Cemal Kuntay
D) Yaşar Nabi Nayır - Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Halit Fahri Ozansoy - Ahmet Kutsi Tecer


23. Aşağıdaki eser - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Düşten Güzel - Cahit Sıtkı Tarancı
B) Bingöl Çobanları - Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Çamlıcadaki Eniştemiz - Abdülhak Şinasi Hisar
D) Köşebaşı - Ahmet Kutsi Tecer
E) Mahur Beste - Ahmet Hamdi Tanpınar


24. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul adlı romanından başka Şehname adlı bir de şiir kitabı vardır.
B) Çakır’ın Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın epik tarzdaki şiirlerini içeren bir yapıtıdır.
C) Falih Rıfkı Atay, Atatürk ve Atatürk devriyle ilgili anılarını Çankaya adlı yapıtında toplamıştır.
D) Sabri Esat Siyavuşgil’in Odalar ve Sofalar adlı öykü kitabının yanında çevirileri de vardır.
E) Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir adlı yapıtında Ankara, Erzurum, Bursa, Konya ve İstanbul’u bütün yönleriyle anlatmıştır.


25.Aşağıdakilerden hangisinde Falih Rıfkı Atay’ın anı türündeki yapıtları bir arada verilmiştir?
A) Çankaya - Ateş ve Güneş - Zeytindağı
B) Çankaya - Deniz Aşırı - Zeytindağı
C) Deniz Aşırı - Bizim Akdeniz - Ateş ve Güneş
D) Tuna Kıyıları - Hind - Yolcu Defteri
E) Yolcu Defteri - Hind - Çankaya


26. Falih Rıfkı Atay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Roman adlı yapıtı röportaj - roman niteliği taşır.
B) Atatürk devri anılarını Çankaya adlı yapıtında toplamıştır.
C) Yedi Meşale topluluğunun önde gelen yazarlarındandı r.
D) Akşam gazetesinde yazdığı fıkra türündeki yazılarını Eski Saat adlı yapıtında toplamıştır.
E) Dış ülkelerle ilgili gezi yazılarını Deniz Aşırı, Yolcu Defteri, Bizim Akdeniz gibi kitaplarında toplamıştır.


1980 sonrası şairleri arasında yer alan İsmet Özel, Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy gibi şairler genel olarak kapalı ve karmaşık bir anlatıma yönelmiş, imge ve uzak çağrışımlardan yararlanmış; içerikten çok biçime, söyleyişe önem vermişlerdir.
27.Bu cümledeki bilgi yanlışlığı aşağıdakilerden hangisi yapılarak giderilebilir?
A) “1980 şiiri” yerine, “1960 Sonrası Toplumcu şiir” getirilerek
B) “İsmet Özel” yerine, “Murathan Mungan” getirilerek
C) “Hüseyin Atlansoy” yerine, “ Mehmet Çınarlı” getirilerek
D) “Kapalı ve karmaşık anlatım” yerine, “sade ve açık bir anlatım” getirilerek
E) “İçerikten çok biçime, söyleyişe” yerine, “biçim ve söyleyişten çok içeriğe” getirilerek


I. Yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazmış; şiirleriyle millî duygulan harekete geçirmiştir.
II. Türk halk şiirinden yararlanarak Anadolu halk motiflerini işleyen sanatçı, duygulu şiirler yazmış ve memleket şiirleriyle tanınmış ayrıca oyunlar da yazmıştır.
III. “Gurbet Şairi” olarak nitelendirilen sanatçı, savaş, yurt, gurbet, aşk konularında dili ve ahengi sağlam, lirik - epik şiirleriyle tanınmıştır.
28.Numaralanmış cümlelerde verilen bilgiler sırasıyla aşağıda verilen sanatçılardan hangileriyle ilgilidir?
A) Arif Nihat Asya - Ahmet Kutsi Tecer - Kemalettin Kamu
B) Cemal Süreyya - Zeki Ömer Defne - Asaf Halet Çelebi
C) Oktay Rıfat - Bedri Rahmi Eyüboğlu - Behçet Necatigil
D) Ülkü Tamer - Attila ilhan - Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Behçet Kemal Çağlar - Ahmet Hamdi Tanpınar -Cahit Külebi


I. Baudelaire, Verlaine gibi Fransız şairlerinin etkisi görülse de hiçbir akıma bağlanmayan bir sanatçıdır.
II. Uyum ve biçimi gözeten, duygulu, içten, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir.
III. Hem yaşam sevincini hem karamsarlığı yansıttığı şiirlerinde “yalnızlık" ve “ölüm” temaları ağır basar.
IV. “Sanat, sanat içindir.” ilkesine bağlıdır, ahenkli bir dili vardır ve şiirlerini konuşma diliyle yazmıştır.
V. Konu seçiminde geleneğe bağlı, kalmış, şiirlerinde mistik düşüncelere yer vermiştir.
29.Cahit Sıtkı Tarancı’yla ilgili yukarıda verilenlerden i hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Maviciler topluluğunun oluşmasına öncülük eden
I
Attila İlhan adını “Üç Şehitler Destanı” şiiriyle
                                II
duyurmuştur. Şiir, roman, gezi, deneme, eleştiri
                               III
türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerinde romantik
bir duyarlılıkla toplumsal gerçeklik açısından çağımıza,
yaşadığımız günlere eğilmiştir. Divan şirinin
                                               IV
geleneklerinden yararlanan sanatçının Duvar, Yağmur
                                                              V
Kaçağı, Sokaktaki Adam önemli eserlerinden bazılarıdır.
30.Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D D B A A E C E A E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  D  E  C   C    B   E C   E  D  D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  E  A  B   D  A  C   B  E   A  B

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi