Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

Yazmaya okul yıllarında başladığını söyleyen sanatçı, şairliğe başlamasıyla ilgili şöyle demektedir: "Edebiyata karşı duyduğum heves Fransız Mektebine kadar gider. Annemden uzakta bulunmam, mektepteki yabancı ve kasvetli hava zaten mariz olan ruhumu büsbütün karartmıştı. Anneme yazdığım uzun mektuplarda bu karanlıkları biraz da sınıfta okuduğumuz edebî parçalardan ilham alarak, parlak kelimeler, göz kamaştırıcı teşbihler ve süslü cümlelerle anlatmaya çalışıyordum." Takma adlarla ara sıra öykü de yazan, ama bunları şair kimliğine yakıştıramayan sanatçı, yaşamının sonuna kadar eksilmez bir aşkla şiire bağlı kalmıştır. "Otuz Beş Yaş" adlı şiiriyle bir şiir yarışmasında birincilik kazanmıştır.
1.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


Edebiyatımızın bu amansız eleştirmeni ve denemecisinin ödünsüz bir Türkçe tutkunu, yabancı sözcük ve dil kuralları düşmanı olduğunu herkes bilir de, acaba onun bu tutkusunda ve düşmanlığında hep ussal bir yol izlediğini, tutku ve düşmanlıklarında dilin mantığına sıkı sıkıya bağlılıktan ayrılmadığını kaç kişi bilir ya da anımsar? O dünya dilleri arasında mantıksal bakımdan en yetkin yapıda kurulmuş dillerden birinin Türkçe olduğunun ayırdına varan ve bunu kanıtlayan bir kişidir. Onun dil devrimi, dilin özleşmesi, arı dil üzerindeki çalışmaları üzerine kendisi ve başkaları tarafından çok çok yazılmış, söylenmiş ve bu alanlarda öne sürülen bütün nedenler doğrudur. Yazınımızda bugün devrik cümleler yaygınsa, bunu büyük ölçüde ona borçluyuz.
2.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Nurullah Ataç
C) Falih Rıfkı Atay
D) Mithat Cemal Kuntay
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu


3.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Döneminde Millî Edebiyat zevkini sürdüren şiir anlayışının özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirde dış ahenk öğelerine önem verilmesi
B) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanılması
C) Folklorla ilgili öğelerin şiirden kovulması
D) Yurt güzelliklerine ve Anadolu insanına romantik bir duyarlılıkla yaklaşılması
E) Didaktik tutumun ağır basması


4.Cumhuriyet Döneminde Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Necati Cumalı
B) Behçet Kemal Çağlar
C) Zeki Ömer Defne
D) Kemalettin Kamu
E) Arif Nihat Asya


5. Garip Hareketine bağlı şiirlerde aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?
A) Şairaneliğin öne çıkarılması
B) Dildeki her sözcüğün şiirde kullanılabileceği anlayışının benimsenmesi
C) Şiirin resim ya da müzik sanatıyla ilgili öğelerden uzak tutulması
D) Sıradan insanın hayatının şiirin başlıca konusu yapılması
E) Şiirin kolayca anlaşılabilecek basitliğe indirgenmesi


Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler
                                             göre-
                                                  ceğiz...
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar,
ışıklı maviliklere
                   süre-
                         ceğiz...
Açtık mıydı hele bir
             son vitesi,
adedi devir.
            Motorun sesi.
6.Bu dizelerde aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisinin anlayışı ağır basmıştır?
A) Öz şiir
B) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
C) Birinci Yeni şiiri
D) Toplumcu şiir
E) İkinci Yeni şiiri


Sanırım ki günler hep güzel gidecek;
Her sabah böyle bahar;
Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum.
Derim ki: “Sıkıntılar duradursun!”
Şairliğimle yetinir,
Avunurum.
7.Bu dizelerde aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisinin anlayışı ağır basmıştır?
A) Öz şiir
B) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
C) Birinci Yeni şiiri
D) Toplumcu şiir
E) İkinci Yeni şiiri


(I)
Çekin halay, çalsın durmadan sazlar
Çekin ağır ağır, halay düzülsün.
Süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar
İnce beller, mahmur gözler süzülsün.
(II)
Atımı istedim evin göğü gerindi
Cin gülleri bir yerden ordan geliyorum
(III)
Babalar çıkarmayın onları akıldan
Analar koruyun bebeklerinizi
Susturun susturun söyletmeyin
Savaştan yıkımdan söz ederse biri
(IV)
Mektup alır, efkârlanırım;
Rakı içer, efkarlanırım;
Yola çıkar, efkârlanırım.
Ne olacak bunun sonu, bilmem.
“Kazım’ın” türküsünü söylerler,
Üsküdar’da;
Efkârlanırım.
(V)
Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde,
Bir parça uzaklaş kederlerinden.
Bir ruh gülümsüyor gibi derinden,
Mehtabın ördüğü saatler nerde?
8.Yukarıdaki metinlerin bağlı olduğu şiir gelenekleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) I. metin: Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
B) II. metin: İkinci Yeni şiiri
C) III. metin: İkinci yeni sonrası toplumcu şiir
D) IV. metin: Garip şiiri
E) V. metin: 1980 sonrası şiir


9. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’yla ilgili, aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) 1940 -1945 (II. Dünya Savaşı) yılları arasında yapıt veren şairlerin hepsi Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’den etkilenip “Öz Şiir” anlayışla yapıt üretmişlerdir.
B) Bu dönemde üretilen yapıtların temelinde Bağımsızlık Savaşı ve Atatürk Devrimleri vardır; şiirler, romanlar, hikâyeler bu iki konu ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılıdır.
C) Anadolu’nun her köşesinden yetişen sanatçılarla Türk halkının her kesimi edebiyata girmiş; edebiyat, İstanbul’un sınırlarını tamamen aşmıştır.
D) Yeni kurulan devlet ile yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve benimsetmek için sanatçılar; siyaset ile halk arasında bir köprü olmuş, devrimleri yorumlamış, açıklamış ve savunmuştur.
E) Yeni dil ve eski dil tartışmaları bu dönemde noktalanmış, Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla dilde geri dönülmez bir yenileşme yoluna gidilmiştir.


10. Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
A) Yapıtlarda yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılık ortadan kalkmıştır.
B) Edebiyat İstanbul’un sınırlarını tamamen aşmış, Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir.
C) Toplumun temel alınmasıyla edebiyat toplumcu bir karakter kazanmıştır.
D) Roman, öykü, şiir ve tiyatro Anadolu’ya ve Anadolu insanının sorunlarına yönelir.
E) Tanzimat’la başlayan Batı edebiyatı hayranlığı daha da yoğunlaşır.


Cumhuriyet’in kuruluşuyla 1940 yılları arasında eser veren şair ve yazarlar genellikle daha önceki Millî Edebiyat akımının etkisinde tam anlamıyla yerli ve halka doğru anlayışıyla

                                                                                                                                    I                                                                        II 

veya Öz Şiir anlayışının etkisinde kişisel yollarında yürümüşlerdir. Yine bu dönemde ortaya çıkan “Beş Hececiler”; “Yedi Meşaleciler” diye adlandırılan sanatçıları, yüzeysel bir

          III                                                                                                                        IV                           V                                                     VI

memleket edebiyatı anlayışına sahip olmakla suçlamışlardır. “Yedi Meşaleciler” adını almalarının nedeni ise “Yedi Meşale” adlı derginin etrafında toplanmış olmaları ve bu adla ortak bir yapıt yayınlamalarıdır.
11.Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilebilmesi için numaralı sözlerin hangileri yer değiştirmelidir?
A) I. ve III. B) II. ve VI. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.


12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Edebî ve öğretici metinlerin hemen hepsinde, Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
B) Romantizmin etkisiyle, doğa betimlemeleri göreceli bir nitelik gösterir.
C) Şiirlerde ilk yıllarda hece ölçüsü kullanılır; daha sonra şiir serbestleşir.
D) Çoğunlukla toplumcu gerçekçi bir çizgide gelişir.
E) Yapıtlarda Anadolu insanının sorunları yansıtılır.


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmamıştır?
A) Yedi Meşaleciler, Breton, Aragon, Eluard gibi parnasyen şairlerini örnek almıştır.
B) Beş Hececiler hem hece hem serbest ölçüyü kullanmışlardır.
C) Garip şiiri temsilcileri, kendilerine özgü sanatlı bir şiir dili kullanmıştır.
D) ¡kinci Yeniler, soyut bir şiir anlayışı geliştirmişlerdir.
E) Cumhuriyet Dönemi’nde tüm şiir akımları, halk şiiri nazım biçimlerini kullanmıştır.


14. Aşağıdaki şiir topluluklarının hangilerinin temelleri, Cumhuriyet Dönemi’nden önce atılmıştır?
A) Beş Hececiler -Yedi Meşaleciler
B) Yedi Meşaleciler - Öz (Saf) Şiir
C) Garipçiler-Toplumcu Gerçekçiler
D) II. Yeniler - Maviciler
E) Beş Hececiler - Öz (Saf) Şiir

Bir hastanın psikolojisini anlattığı otobiyografik romanı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu (1931) Nazım Hikmet’e ithaf etmişti. Bu roman hariç, 1922-1939 yılları arasında yazdığı Mahşer, Fatih - Harbiye ve Biz İnsanlar adlı romanlarında Doğu - Batı çatışmasını karakterlerde somutlaştırarak işledi. Bu romanlarında, ruh hallerini çözümlemede, kurguda, dilinin kıvraklığında, anlatım tekniklerindeki denemelerde başarılı bulunurken romanlarında düşünceyi öne çıkarmasından dolayı eleştiriler aldı.
15.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Kemal Tahir
C) Melih Cevdet
D) Yaşar Kemal
E) Halide Edip


Yedi Meşalecilerin şiire en sadık sanatçısıdır. Daha çok heceyle ve sade bir dille yazdığı şiirlerinde aşk, doğa, insan sevgisi, çocukluk özlemi, ev ve aile sevgisi, küçük mutluluklarla yetinme, huzurlu ve mutlu bir yaşam gibi konulan işlemiştir. “Sebil ve Güvercinler” (şiir), “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” (öykü) eserlerinden bazılarıdır.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabri Esat Siyavuşgil
B) Ziya Osman Saba
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Kenan Hulusi Koray
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca


Edebiyat tarihçisi ve yazarıdır. Özellikle liseler için yazdığı kitaplarla ve ansiklopedik nitelikli Resimli Türk Edebiyatı adlı eseriyle tanınmıştır. Türkçenin Sırları, Kültür Köprüsü gibi eserleri de önemlidir.
17.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nihat Sami Banarlı
B) Rıfat Ilgaz
C) Cemil Meriç
D) Halide Nusret Zorlutuna
E) Eflatun Cem Güney


18.Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası ortaya çıkan edebiyat eğilimlerinden biri değildir?
A) Hisarcılar
B) Toplumsal Gerçekçiler
C) İkinci Yeni
D) Yedi Meşaleciler
E) Garipçiler


Romanlarında genellikle Çukurova yöresinin sorunlarını destansı, şiirli bir dille anlatmış, güçlü doğa betimlemeleri yapmıştır. Anadolu efsanelerinden ve halk hikâyelerinden ustaca yararlandığı birçok romanının konusu Toros köyleri ve Çukurova insanlarının dertleridir. “İnce Memed” romanıyla uluslararası bir üne kavuşan yazarın “Yer Demir Gök Bakır”, “Yusufçuk Yusuf”, “Yılanı Öldürseler” gibi birçok eseri çeşitli dillerde de yayımlanmıştır.
19.Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Kemal
B) Yaşar Kemal
C) Kemal Tahir
D) Necati Cumalı
E) Haldun Taner

Halk edebiyatının tanıtılmasında önemli çalışmaları ve emeği bulunan sanatçı, halk hikâye, masal ve efsanelerini derleyerek kitaplaştırmıştır. Derlediği masalları, özünü bozmadan yeni bir üslupla yeniden yazmıştır. Radyoda yer alan “Bir Varmış Bir Yokmuş” programıyla büyük ilgi toplamıştır.
20.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aziz Nesin
B) Muhsin Ertuğrul
C) Eflatun Cem Güney
D) Falih Rıfkı Atay
E) Rıfat Ilgaz


Baudelaire’in etkisinde kalan sanatçı yaşama güzelliği içinde ölümlü olma bilincine varan; bunun acısını çekerek ölüm ve yalnızlık karşısında duygulanan bir şair olarak tanınır. Ölümü unutabildiği şiirlerinde mutludur. Ziya Osman Saba’ya yazdığı mektuplar edebi mektup türünün en güzel örneklerindendir.
21.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Enis Behiç Koryürek


Yedi Meşaleciler’i 1940 kuşağına bağlayan şairlerimiz içinde Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte şiirde sese, şekil mükemmelliğine önem verdi. Baudelaire etkisiyle hareket edip Türkçede yeni bir şiir dili ve yapısı yaratmaya çalışması ile şiirimizde kendine sağlam bir yer ayırdı. Şiirlerinin yanında Gölgeler ve O Böyle istemezdi adlı tiyatroları da vardır.
22.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Kemalettin Kamu
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca


Şiirlerinde yer yer Anadolu motiflerini işleyen sanatçı duygulu memleket şiirleriyle tanınır. Hece ölçüsüyle yeni biçimler arayışı da onun bir başka özelliğidir. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kuran sanatçının en önemli hizmetlerinden biri de Âşık Veysel’i edebiyatımıza kazandırmış olmasıdır.
23.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Kemalettin Kamu


Şiirlerinde genellikle bir imaj ve müzik kaygısı taşır. Öykü ve romanlarında da başta zaman teması olmak üzere psikolojik konuları, bilinçaltını aradığı ve yansıttığı görülür. Bütün şiirlerinde dış öğe olarak ahenk, zaman kavramıyla bilinçaltı ağır basar. Şiir ve romanlarından başka edebiyat tarihi ile ilgili araştırmaları da vardır. Bunları XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi adıyla yayımlamıştır.
24.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Kenan Hulusi Koray
E) Sabri Esat Siyavuşgil


25.Faruk Nafiz Çamlıbel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hem aruzla hem de hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
B) Roman ve tiyatro türlerinde de yapıtları vardır.
C) Akbaba dergisinde Çamdeviren ve Deli Ozan takma adlarıyla şiirleri yayımlanmıştır.
D) Deneme türündeki yazılarını Yıldız Yağmuru adlı yapıtında toplamıştır.
E) Anadolu’ya ait gözlem ve izlenimlerinden yararlanarak yazdığı şiirlerinde büyük bir memleket sevgisi görülür.


Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sağlığında yayımlanan ilk romanıdır. Yazar bu romanda görüşlerini İhsan’ın ağzından dile getirir. İhsan kültürel sürekliliğin peşindedir. Musikinin gücünde bunu bulur. Roman, Mümtaz, İhsan, Suat, Nuran çevresinde gelişir. Mümtaz her bakımdan yazarın görüşleri, hayalleri, aşk anlayışı, yaşamı içerisindedir.
26.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Huzur
B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
C) Mahur Beste
D) Aynadaki Kadın
E) Karşı Karşıya


Doğu ve Batı kültürünü ustaca birleştiren bir şair ve yazardır. Yetişmesinde Yahya Kemal’in etkisi büyüktür. Şiirlerinde sembolistlerinki gibi şekil, imaj ve ses endişesi görülür. Gerek şiirlerinde gerekse romanlarında tarih, zaman, çevre ve insan münasebeti, psikolojik tahliller, rüyalar ve medeniyet problemi önemli yer tutar. Bir şiirinde “Ne içindeyim zamanın / Ne de büsbütün dışında / Yekpare geniş bir anın / Parçalanmaz akışında diyerek zamanı bölünmez bir bütün olarak görmüştür.
27.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Cemal Süreyya
C) Asaf Halet Çelebi
D) Özdemir Asaf
E) Hilmi Yavuz


28. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içinde verilen sanatçıyla uyuşmamaktadır?
A) Şiirlerinde Anadolu ağızlarını ve manzaralarını yansıtan sanatçı, şiirlerini “Kardelenler, Sessiz Nehir” adlı kitaplarda toplamıştır. (Zeki Ömer Defne)
B) Hecenin beş şairi arasında yer alan sanatçı, hüzünlü duygularla yüklü sade bir dille yazdığı şiirlerinin bir kısmını Rüya, Cenk Duyguları gibi kitaplarda toplamıştır. (Halit Fahri Ozansoy)
C) Şiirlerinde Anadolu gerçeğini, romantik bir üslupla anlatmış; “Sivas Yolarında” ve ‘Tokat’a Doğru” şiirleriyle ünlenmiştir. (Kemalettin Kamu)
D) Dil bilgisi ve edebiyat tarihi alanında da çalışmalar D yapan sanatçı, yurtseverlik üzerine yazdığı şiirleriyle memleketçi şiirin başta gelen şairlerinden olmuştur. (Necmettin Halil Onan)
E) Millî edebiyat zevk ve anlayışının içerisinde yer alan sanatçı, “Üç İstanbul” romanıyla ünlenmiştir. (Mithat Cemal Kuntay)


I. Konu sınırlamasının olmaması
II. Ölçüsüz ve uyaksız şiir örneklerinin verilmiş olması
III. Yalın ve doğal bir söyleyişin tercih edilmesi
IV. Ahenk ve sözcük diziminin önemsenmesi
V. Nazım birimlerindeki dize sayılarının eşit olması
29. Numaralanmış yargılardan hangisi modern şiir geleneği için söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


1928 'de ortaya çıkan …..….., ……….’i gerçeklere dayanmayan bir memleket edebiyatı meydana getirdikleri gerekçesiyle eleştirmişlerdir. Sanat anlayışlarını “samimi ve gerçekçi olmak, taklitçilikten uzak kalmak, olaylara realist anlayıştan daha gerçekçi yaklaşmak, sürekli yenilik ve canlılık” şeklinde dile getirmişlerdir.
30.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) I. Yeniler-II. Yeniler
B) Yedi Meşaleciler- Beş Hececiler
C) I. Yeniler-Yedi Meşaleciler
D) Beş Hececiler - Yedi Meşaleciler
E) Yedi Meşaleciler - Fecriati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B C A A D C E A E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 E  B   D   E  A   B  A   D   B  C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 D  D   C  B   D   A  A  C   E   B

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi