Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU ZEVK VE ANLAYIŞINI DİLE GETİREN ŞİİR TEST-1

Engereğin dişlerine işledim,
Ağu dişlerine
Oluklu, çentik
Ve vurgun,
Gözleri bir çift cehennem
Burnuna kan tütmüş
Pars bıyığına...
Dağın pulat yüreğine işledim,
Şimşeğin masmavi usturasına
Sevdanı usul-usul
Sevdanı mısra-mısra
Lo ben seni hapislerde sevmişim,
Ben seni sürgünlerde
Yurdum benim şahdamarım
1.İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu şiir aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A) Ziya Osman Saba
B) Orhan Veli Kanık
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Ahmed Arif
E) Cahit Sıtkı Tarancı


Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde serbest ölçünün ilk uygulayıcılardandır. Toplumsal konuları ve ülke meselelerini irdeleyen şiirler yazan sanatçı, Nazım Hikmet havasında şiirler yazmıştır. Zamanın Batı’da moda olan dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımlarının etkilerini şiirine yansıtmıştır. S.O.S, Kaos, Açıl Kilidim Açıl eserlerinden bazılarıdır.
2.Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Kemal
B) Ercüment Behzat Lav
C) Abdulkadir Meriçboyu
D) Suat Taşer
E) Cahit Irgat

 

Halkın azını aldatırsınız
Her zaman,
Halkın çoğunu aldatırsınız
Zaman zaman
Ama halkın tümünü?
Hiçbir zaman
Hiçbir zaman
3.Toplumcu şiir zevk ve anlayışıyla yazılan bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Biçimden çok içeriğe önem verme
B) Şairanelikten uzak durma
C) Nükteye yer verme
D) Sosyal içerik taşıma
E) Somut şiire yönelme


Garipçilerin şiir anlayışına ayak uydurmuş ve onların toplumcu bir anlayışı benimsedikleri Yaprak dergisi döneminde de onları izlemiş bir 40 kuşağı şairidir. Toplum sorunlarıyla hep ilgilenen, sanatını siyasî düşüncelerini savunmak ve yaymak için kullanan toplumcu bir şairdir ama serbest şiir akımından değil de daha yeni bir şiir olduğuna inandığı Garip akımından yola çıkar. Seçtiği tarzın etkisiyle önceleri pek belirginleşemeyen toplumcu eğilimleri, giderek şiirinin temel amacı olur. “Oluş”, “Yaşadığımız Devre Dair Şiirler”, “Cüceler Çarşısı”, “Yitikler Kapısı”, “Güneş Ülkesi”, “Hey Sen Amerikalı”, “Ak Yeşil Kavak Ağaçları”, “Köprübaşı” eserlerinden bazılarıdır. Yaşama Duvarı, Çıplak, Akrep Üretim Çiftliği, Almanya Almanya adlı kitapları öykü türünde yazılmıştır.
4.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nevzat Üstün
B) Arif Damar
C) Şükran Kurdakul
D) Niyazi Akıncıoğlu
E) Mehmet Başaran


Toplumcu şairlerin bu dönemdeki şiirlerine Marksist -devrimci ifade ve kavramlar iyice yerleşir. Bu durumu görmek için Ataol Behramoğlu’nun, İsmet Özel’in, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in ve Ahmet Arifin şiirlerine bakmak yeterlidir.
5.Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen yazarlardan birine ait değildir?
A) Bir Gün Mutlaka
B) Evet İsyan
C) Temmuz Bildirisi
D) Hasretinden Prangalar Eskittim
E) Dar Ağacında Üç Fidan


Çeşitli dönemlerde çeşitli anlayışlara yönelir ama toplumcu bakış açısını hiç yitirmez. Duyarlı, içe dönük şiirler yazdığı gibi, meydanlarda yüksek sesle okunacak kavga şiirleri de yazar. Şiirin yanında edebiyat tarihi alanında yaptığı çalışmaları vardır “Zevklerin ve Hülyaların Şiirleri”, “Nice Kaygılardan Sonra”, “Zindandaki Şair”, ‘Acılar Dönemi”, ‘Tomurcuk”, “Halk Orduları”, “Ökselerin Yöresinde” eserlerinden bazılarıdır. Zindandaki Şair adlı tiyatrosunda Namık Kemal’i anlatır. Tanığın Biri ve Beyaz Yakalılar adlı kitaplarında ise öykülerini toplamıştır.
6.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Arif
B) Nevzat Üstün
C) Şükran Kurdakul
D) Ataol Behramoğlu
E) Süreyya Berfe


Sözünü sakınmayan toplumcu şairlerden biridir. Garip ve İkinci Yeni etrafındaki gelişmelere bütünüyle uzak kalarak Attila İlhan’ın ilk yazdıklarına benzer bir tarzla serbest şiir akımına bağlanır. Bu akımın, kabadayı ağzını kullanarak konuşmak gibi bazı başlangıç özelliklerini abartarak sürdürür; Nâzım Hikmet’in, bir gençlik yanılgısı diyerek sonradan uzaklaştığı üslûbunun çok aşırı örneklerini bu şair verir. Toplumsal gelişmelere ilgisiz kalmamayı görev bilen, yüksek sesli ve kavgacı bir şiiri benimser. “Kavel, ‘Temmuz Bildirisi”, “Kızılırmak”, “Acıyı Bal Eyledik”, “Kızılkuğu”, “Koçero Vatan Şiiri”, “Kelepçemin Karasında Bir Ak güvercin”, “Filizkıran Fırtınası”, “Acılara Tutunmak”, “Kandan Kına Yıkanmaz”, “Haziranda Ölmek Zor” önemli eserleridir. “Öhhööö”, “Made in Türkey”, “Bıyıklar Konuşuyor” mizahi hikâyeleridir.
7.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülten Akın
B) Hasan Hüseyin Korkmazgil
C) Şükran Yurdakul
D) Ahmet Arif
E) A. Kadir


1940’ların sonu ile 1950’lerin başında on yılı aşan bir süre şiirlerini çeşitli dergilerde yayımlamış, sonra siyasî baskılar ve kovuşturmalar yüzünden sanat alanından çekilmiştir. Doğu Anadolu halkının türküleri, ağıtları, masallarıyla beslenen şiiri ve kaynaklandığı kültürün özgünlüğüyle dönemin öbür toplumcu şairleriyle aynı kültürden yararlanmıştır. Şairin dergi sayfalarında kalan şiirleri, 1960 sonrasında yeniden ortaya çıkarılınca büyük bir heyecanla karşılanır ve 1968’de yayımlanan “Hasretinden Prangalar Eskittim” birbiri ardına sürekli yeni baskılar yapan bir kitap olur.
8.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süreyya Berfe
B) Nihat Behram
C) Ceyhun Atuf Kansu
D) Ahmed Arif
E) Ataol Behramoğlu

Toplumcu gerçekçi şairler, eserleriyle geniş kitlelere hitap etmeye çalışmış, onları harekete geçirmeyi amaçlamışlardır. Bu yolda birçok engelle karşılaşmışlardır. Örneğin “Sınıf’ adlı şiir kitabı yayımlandığında şairi tutuklanır, ‘Tebliğ” adlı ilk şiir kitabının yayımlanışından sonra tutuklanan ve sürgüne gönderilen bir başka şairimizi daha görürüz. Yine aynı dönemlerde “Rüzgârlarım Konuşuyor” adlı şiir kitabı da kovuşturmaya uğrar. Bu nedenlerle hapishane atmosferi, özgürlük, dayanışma, özlem, umut, korkusuzluk, baskılar, yiğitlik gibi temalar “Hasretinden Prangalar Eskittim” gibi eserlerde çokça dile getirilir.
9.Açıklamalarda adı geçen eserlerden hangisi aşağıdaki yazarlardan birine ait değildir?
A) Rıfat Ilgaz
B) A. Kadir
C) Ahmet Arif
D) Cahit Irgat
E) Hasan Hüseyin Korkmazgil


(I) Asıl adı İbrahim Abdülkadir Meriçboyu olan sanatçının savaş karşıtı şiirlerini içeren ilk kitabı Tebliğ toplatıldı. (II) Azra Erhat ile birlikte İlyada ve Odesa çevirilerini yaptı. (III) Ali Karasu imzasıyla yayınladığı şiirlerinde Faruk Nafiz Çamlıbel ile Necip Fazıl etkisinde kaldı. (IV) Orhan Veli’yle tanıttıktan sonra I. Yeni çizgisinde şiirler yazmaya başladı. (V) Şiirlerinde savaş karşıtı tutum, yoksul insanların durumu, özgürlük gibi temaları işledi.
10.Numaralanmış cümlelerin hangisinde A. Kadir ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Yirmi yaşında hapse düştüm
Yirmi beşimde sürgün oldum
Yıllarca gençliğimi saçtım
Anadolu topraklarına
Bir yokuşu yıllarca indim çıktım
Döke döke kanımı
Bir ekmek parasına

İşte bugün altmış üç yaşındayım
Bakıyorum gökyüzüne bugün gene
Demir parmaklıklardan
11.Bu dizelerden hareketle 1940-1950 arasında toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaranlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Söylev üslubunu kullanmışlardır.
B) Katı ideolojik tutumdan uzaklaşmışlardır.
C) Serbest tarzı benimsemişlerdir.
D) Duygularını yansıtmışlardır.
E) Anlamı önemsememişlerdir.

Bir, Merhaba, İkinci Kurtuluş, Hayret Bey’in Serüveni adlı kitaplardaki şiirlerinde humor ve sevgi öğelerinden yararlandı. Söylevci bir anlatımla yazdığı şiirlerde mizaha da yer verdi. Dili zaman zaman argoya evrildi. 1950’den sonra toplumsal konulardan uzaklaşarak bireysel temalara yöneldi.
12.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazım Hikmet B) Rıfat Ilgaz
C) Suat Taşer D) A. Kadir
E) Mehmet Kemal

Tekmil haklar alınır
Tekmil hürriyetler kısılır
Tekmil köşe başları, tekmil kapılar tutulur
Gökyüzü tıkılır dört duvar içine
Bütün bunlara karşı
Dümdüz, apaydınlık kalır
Seni bana getiren yol
13.Biçim ve dil özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) A. Kadir B) Cahit Külebi
C) Ziya Osman Saba D) Ahmet Haşim
E) Yahya Kemal Beyatlı

Sınıf’ın ozanıyım mimli
Hababam Sınıfı'nın yazarıyım ünlü
Kim ne derse desin
Çocuklar için yazdım hep
Canım yansın diye
İşimden atarlar sık sık
Acısını hep çocuklar çeker
Kendi öz çocuklarım
Benden önce
14.Bu şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Rıfat Ilgaz
B) Mehmet Kemal
C) Suat Taşer
D) A. Kadir
E) Nazım Hikmet Ran


İlk şiirlerinde Rıza Tevfik, Yusuf Zıya, Orhan Seyfi çizgisini izledi, hece vezniyle şiirler yazdı. Bir ara aruz ölçüsünü de denedi. Daha sonra Nazım Hikmet’in etkisinde kaldı. Toplumcu gerçekçi çizgiyi benimsedi. Yedi ciltlik Kutsal İsyan ve Savaş ve Açlar gibi önemli romanlara imza attı. 1977 yılında, Kutsal Barış adlı romanıyla, Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazandı Romanlarında genellikle savaş dönemini anlattı. Deniz Feneri, Kutsal İsyan, Savaş ve Açlar adlı kitapları önemlidir.
15.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceyhun Atuf Kansu
B) Rıfat Ilgaz
C) Enver Gökçe
D) Mehmet Kemal
E) Hasan İzzetin Dinamo


Gençliğinde bireysel şiir yazmış, Nazım Hikmet’le tanıştıktan sonra toplumcu gerçekçi şiire yönelmiştir. İlk şiirlerinde Rıza Tevfik, Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi’nin etkileri görülen sanatçı, aruz ölçüsünü kullanmış sonra heceye dönmüştür. Şiirlerini Deniz Feneri ve Özgürlük Türküsü adlı eserlerinde toplamıştır. Yedi ciltten oluşan Kutsal İsyan, Savaş ve Acılar adlı romanları da vardır. Kutsal Barış adlı romanıyla Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazanmıştır.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasan İzzettin Dinamo
B) Attila İlhan
C) Ercüment Behzat Lav
D) Rıfat Ilgaz
E) Vedat Nedim Tör


I. 1940 kuşağı toplumcu şairleri arasında yer alan sanatçı çeviri çalışmalarıyla da dünya şiirinin ülkemizde tanınmasına katkıda bulunmuştur.
II. Yurt sevgisini dile getiren ilk kitabı Tebliğde savaşa açıkça karşı çıkmış, yoksul insanların dünyasını gerçekçi bir bakışla yansıtmıştır.
III. A. Gölpınarlı ile düzyazı olarak çevirdikleri Mevlâna’nın şiirlerini serbest nazma dökerek Bugünün Diliyle Mevtana adıyla bir kitapta toplamıştır.
IV. İlk dönem şiirlerinde Nazım Hikmet etkisi açık olan sanatçı daha sonraları farklı denemelere ve sentezlere ulaşmıştır.
V. Önemli eserleri arasında Mau Mau, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Üç Anadolu isimli şiir kitapları sayılabilir.
17.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi toplumcu şiirin 1940-1960 kuşağı sanatçılarından A. Kadir ile ilgili değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

İlk şiirleri 1938’de Servetifünun, Uyanış dergisinde çıkan……., 1940-1960 kuşağı toplumcu şairleri içinde özgün bir yere sahiptir. Çünkü o, yalnızca şair değil, önemli ve etkin bir tiyatro adamıdır da. Şiirleri, Adımlar, Ataç, Dost, Kaynak, Pınar, Yeditepe, Yürüyüş, Varlık gibi dergilerde yayımlanırken içinde yer aldığı Devlet Tiyatrosu’nu çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği bir kültür merkezi hâline getirmeyi hedeflemiş ve önemli ölçüde de bunu başarmıştır. Ancak toplumcu görüşleri nedeniyle başı sık sık ağrımıştır. Yeryüzü dergisinde yayımlanan Önce-Sonra şiiri nedeniyle yargılanmış ve aklanmıştır. 1950’den sonra tiyatro incelemeleri ve eleştirileri de yazdı. İlk dönem yüksek sesli, söylevci tarzda şiirler yazdı. Zamanla toplumsal konulardan bireysel duygulara yöneldi. Günlük dil ve kimi zaman argo kullanarak mizahi şiirler de yazdı. Almış üç yıllık yaşamından geriye bir kısmı ortak Bir, Hürriyet, Merhaba, Haraç Mezat, ikinci Kurtuluş, Hayret Bey’in Serüveni, Evrende Ellerimiz gibi şiir kitapları ve başka eserleri kaldı.
18.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Nazım Hikmet
B) Suat Taşer
C) Rıfat Ilgaz
D) Ercüment Behzat Lav
E) Enver Gökçe

I. İkinci Dünya Savaşı’nın dünyada yaymaya çalıştığı ırkçı ve baskıcı, totaliter anlayışa sahip ideolojilere karşı çıkmışlardır.
II. Şiirlerinde genellikle birbirini çağrıştıran ve ezilenlerin hakkını savunma, bilinçsiz geniş kitleleri uyanışa çağrı, toplumcu ideolojiye övgü gibi temalar işlenmiştir.
III. Biçimsel kaygıyı ikinci plana atan bu dönem toplumcu şairleri, genel olarak serbest nazımla yazmayı seçmişlerdir.
IV. Düşünce olarak Peyami Safa’dan, şiirsel estetik olarak ise Garip akımından etkilenen bu akıma mensup sanatçılar biçim ve içerik olarak özgün bir tarz oluşturamamıştır.
V. Dönemin yaygın ideolojilerinden Marksizm ve sosyalizmi benimseyen bu akıma mensup sanatçılar bu nedenle sık sık kovuşturmaya uğramış, bir kısmı ceza da almıştır.
19.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi 1940-1960 kuşağı toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaran şairlerin özelliklerinden biri değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Toplumcu şairler safında kabul edilen sanatçılardandır. İlk şiir kitabı Yarenlikte, toplumcu şiirin de gereği olarak halktan insanların, işçilerin, kimsesiz hastaların ve yoksulların dünyasını anlatır. Şiirlerinin teması dolayısıyla halk söyleyişinden de yararlanır. Şiirlerini kurarken halk deyimlerinim den geniş ölçüde yararlanır. Nasıl ki halkın yaşamı şiirlerinin temel konusu olmuşsa halkın dili de anlatımının temel aracı olmuştur. Yarenlikte yer alan Alişim adlı şiirde, fabrikada kolunu kaybeden bir işçinin dünyasını anlatır.
20.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enver Gökçe
B) Cahit Irgat
C) Rıfat Ilgaz
D) A.Kadir
E) Mehmet Kemal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B C A E C B D E  D   E  C   A  A   E  A   E  B   D   C

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi