Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI SAF (ÖZ) ŞİİR TESTİ-2


1923 öncesinde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal tarafından uygulanan Öz Şair, Cumhuriyet Dönemi’nde pek çok sanatçı tarafından benimsenmiştir.
1.Aşağıdakilerden hangisi Öz Şiir anlayışını benimseyen sanatçılardan biri değildir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Ziya Osman Saba
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Cahit Sıtkı Tarancı


Edebiyatımızda hemen hepimizin bildiği şiirler vardır: Kaldırımlar, Fahriye Abla, Otuz Beş Yaş, İstanbul’u Dinliyorum...
2.Bu cümlede şiirinden söz edilmeyen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ziya Osman Saba
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Orhan Veli Kanık


3. Yedi Meşale topluluğu temsilcileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1928 yılında, “sanat için sanat” anlayışıyla bir araya geldikleri
B) Sembolizmin etkisinde kaldıkları
C) Şiir anlayışlarını, öz şiir akımı doğrultusunda kurdukları
D) Milli Edebiyat’ın memleketçi tavrını destekledikleri
E) Yenilikçi, içten ve canlı bir şiiri hedefledikleri


4. Aşağıdakilerin hangisinde Öz Şiir’in temsilcileriyle ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerini “ rüya ve masal estetiği’ adını verdiği bir anlayışla ve hece ölçüsüyle yazmıştır.
B) Hece ölçüsünü geliştirerek kullanan Necip Fazıl Kısakürek, sıradan mecazlara yer vermeden kendine özgü imgeler kullanmıştır.
C) Ölüm ve yaşama sevincini bir arada işleyen Cahit Sıtkı Tarancı, şiirin sözcüklerle güzel biçimler oluşturma sanatı olduğunu savunmuştur.
D) Baudelaire ve Verlaine sembolizmini esas olan Ahmet Muhip Dıranas, şiirlerini “Ben ve Ötesi” adlı eserinde toplamıştır.
E) Ziya Osman Saba, Yedi Meşale topluluğunun şiir anlayışını sürdürmüş ve bu anlayışla Sebil ve Güvercinler’i yazmıştır.


5. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Necip Fazıl Kısakürek - Gölgeler
B) Cahit Sıtkı Tarancı - Ömrümde Sükût
C) Ahmet Muhip Dıranas - O Böyle İstemezdi
D) Ziya Osman Saba - Geçen Zaman
E) Yaşar Nabi Nayır - Kahramanlar


6. Yedi Meşaleciler ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Anadolu insanı, toplumcu bir bakışla anlatılmaya çalışılmıştır.
C) Edebi sanatlara ve imgelere yer verilmiştir.
D) İlkeleri “ canlılık, samimiyet ve daima yenilik” sözüyle belirtilmektedir.
E) Baudelaire, Verlaine gibi Fransız şairler örnek alınmıştır.


Saf (öz) şiir anlayışını savunan sanatçılar şiirlerinde biçim kusursuzluğuna, ölçüye, ahenge önem vermişlerdir (I). Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanan şairler arasında kabul gören bu şiir anlayışıyla eser veren sanatçılar, toplumsal konulardan uzak durmuş; aşk, özlem, doğa, anılar gibi tümüyle bireysel konuları işlemişlerdir (II). Ele aldıkları konular, evrensel ve kalıcı olduğundan şiirleri her zaman aynı ilgi ve beğeni ile okunmaya devam etmiştir (III). Zamanla bu şiir anlayışının biçim ve içerik olarak devamı mahiyetinde I. Yeni (Garip), İkinci Yeni ve Toplumcu Şiir anlayışları ortaya çıkmıştır (IV). Yakın dönemde yaşamış olmalarına rağmen büyük oranda ortak beğeniyle klasik kabul edilebilecek Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı gibi isimler bu anlayışın kuşattığı çerçeve içinde kabul edilirler (V).
7.Yukarıdaki parçada numaralı yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Bir anlamda estetik temelleri Ahmet Haşim’in meşhur “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” isimli poetikası ile belirginleşen saf şiir anlayışı aslında edebiyat tarihinde yeni bir akım değildir. Yalnızca sanat gayesiyle ve lirik bir duyarlılıkla kaleme alınmış bütün şiirler, rahatlıkla saf şiir başlığı altında toplanabilir. Ancak biçime, mısraya verilen önem, musiki, imge gibi unsurları ön plana çıkararak kadim temellere dayanan bu şiir tarzının hatları netleştirilmiştir. Edebiyatımızda ………… gibi sanatçıların bu başlık altında toplanması ise onların bir araya gelerek bir topluluk oluşturmalarından değil, bireysel sanat anlayışlarının ortak noktalarından hareketle yapılmış bir sınıflandırmadır.
8.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Ziya Osman Saba
E) Ahmed Arif


Uzaktadır her şey; gökyüzü, deniz
Her an peşimizden koşan gölgemiz
Özlenen limanlar, yanan yıldızlar
Uzaktadır her şey; anneler, kızlar
Uzaktadır her şey, hep... yalnız ölüm
Her yerde, her an yakınımız, ölüm
9.Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geleneksel şiirin bazı özelliklerinden yararlanılmıştır.
B) Öz şiir anlayışına uygun bir söyleyişe sahiptir.
C) Sözcükler, ilk anlamlarında kullanılmıştır.
D) Şiire özgü düşsel bir âlem kurulmuştur.
E) Kafiye ve redif gibi ahenk unsurlarına önem verilmiştir.


Saf şiir, Paul Valery’nin şiir dilini her şeyin üstünde tuttuğu şiir anlayışıdır.
10.Aşağıdaki dizelerin hangisi yukarıda sözü edilen anlayışla benzerlik göstermez?
A) Gelmedi gün daha, çalmadı saat
Daha uçurmuyor beni bu kanat
Sabırsızlanma, ey kapımdaki at
Güneş daha gözlerimi yakıyor
B) Son aşkımdır bu -sen- ve son çile
Günümün son fecri, sonu artık
Giriver inince gün, aralık
Kapımdan gelinlik elbisenle
C) Muradım nasihat bunda söylemek
Size layık olan onu dinlemek
Sev sevmeyeni zay’etme emek
Sevenin sözünden geçici olma
D) Bölüştük o sihirli meyveyi
Ve öldük yosunlar üzerinde
Uzakta, yalnız, o mırıltı
O dost ormanın gölgelerinde
E) Kim bilir şimdi nerdesin
Senindir yine akşamlar
Merdivende ayak sesin
Rıhtım taşında gölgen var


Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.
Yukarıdaki dizelerin sahibi olan sanatçının;
I. Ömrümde Sükût
II. Geçen Zaman
III. Sonrası
IV. Düşten Güzel
V. Nefes Almak adında bir şiir kitabı vardır.
11.Yukarıdaki cümle numaralanmış eserlerin hangileriyle tamamlanırsa bilgi yanlışlığı olur?
A) I. ve III. B) III. ve IV. C) Yalnız II. D) II. ve V. E) IV. ve V.


I.
İnsanlardan ağayı tanır
Hayvanlardan Karabaş’ı
Gün yetti, bıyığı bitti
Okundu künyesi
Gitti, davulsuz zurnasız
II.
Bir oda, içinde bir saat sesi
Hayatın sırtımdan giden pençesi
Ve beni maziye götüren bir el
Eski günlerimiz, sessiz ve güzel
12.Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. şiir çoban ve köy yaşantısından bahsetmiştir.
B) II. şiir kişisel duygulanmalara yönelmiştir.
C) I.. şiir toplumcu anlayışa, II. şiir öz şiir anlayışına uygundur.
D) Her iki şiirde de açık, sade bir Türkçe kullanılmıştır.
E) Her iki şiirde de sanatsallık önemsenmiş, çağrışım ve imgelere başvurulmuştur.


13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ayraç içinde veri­len ifade boş bırakılan yere getirildiğinde bilgi yanlışı oluşur?
A) ……… Olvidoadlı şiirinde bireysel duyarlığını imgesel bir anlatımla dile getirmiştir. (Ahmet Muhip Dıranas)
B) Türk edebiyatında saf şiir eğilimi ……..Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı makalesi ile başlar. (Ahmet Hamdi Tanpınar’ın)
C) Öz şiir anlayışını sürdüren şairler daha çok Batı ede­biyatındaki ………. akımından etkilenmişlerdir, (sembolizm)
D) …………Takvimdeki Deniz adlı şiirini öz şiir anlayışı ile ka­leme almıştır. (Necip Fazıl Kısakürek)
E) Beş Hececileri kuru bir "memleketçilikle eleştiren saf şiir anlayışıyla eserler vermiştir. (Yedi Meşaleciler)

I. Grup                                II. Grup
1. Necip Fazıl Kısakürek         A. Ölüm korkusu ve yaşama bağlılık
II. Ziya Osman Saba            B. Çocukluğa duyulan özlem
III. Cahit Sıtkı Tarancı          C. Kaldırımlar Şairi
14.Yukarıda I. grupta verilen şairlerle II. grupta verilen kavramlar eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

  I II III
A) B A C
B) A B C
C) C A B
D) A C B
E) C B A

I.
Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir
Mehmet Emin Yurdakul
II.
Ne azap, ne sitem bu yalnızlıktan
Kime ne aşılmaz duvar bendedir
Süslenmiş gemiler geçse açıktan
Sanırım gittiği diyar bendedir
Necip Fazıl Kısakürek
15.Numaralanmış dizelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazım birimi
B) Nazım şekli
C) Ölçüsü
D) Zihniyeti
E) Uyak düzeni


I. Kaldırımlar
II. Cenge Giderken
III. Fahriye Abla
IV. Bursa’da Zaman
V. Otuz Beş Yaş
16.Numaralanmış şiirlerin hangisi “saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir” içerisinde değerlendirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


17. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Zaman, rüya, hayal” kavramlarına geniş yer vermiştir.
B) Şiirlerinde derin bir müzikalite vardır.
C) Özellikle sembolizm ve sezgicilikten yararlanmıştır.
D) Aşk, ölüm, metafizik gibi temalar üzerinde durmuştur.
E) Aruz ölçüsüyle açık, anlaşılır, yalın şiirler yazmıştır.


Haydi Abbas, vakit tamam
Akşam diyordun işte oldu akşam
Kur bakalım, çilingir soframızı
Dinsin artık bu kalp ağrısı
Şu ağacın gölgesinde olsun
Tam kenarında havuzun
Aya haber sal çıksın bu gece
Görünsün şöyle gönlümce
18.Bu şiirden hareketle “saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olaylara gerçekçi bir şekilde yaklaşıldığı
B) Sembolizmin izlerine rastlandığı
C) Bireyselliğin ön planda tutulduğu
D) Estetik bir amaçla oluşturulduğu
E) Dil ve anlatıma önem verildiği


I. “Sanat sanat içindir.” görüşünü savunmuşlardır.
II. Saf (öz) şiir anlayışına uygun eserler vermişlerdir.
III. Edebiyatta daima “yenilik, içtenlik, canlılık” olmalıdır, görüşünü benimsemişlerdir.
IV. Geleneksel temaların yeni şekillerle anlatılmasını istemişlerdir.
V. Sanatın Batılı ilkelerle yapılmasını savunmuşlardır.
19.Numaralanmış cümlelerden hangisinde “Yedi Meşaleciler” ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Sanat hayatının ilk döneminde şiirler yazmış, Yedi Meşale topluluğu şairlerinden biri olarak tanınmıştır. Sonraları roman, hikâye, oyun, makale türlerinde de eserler vermiştir. “Muzaffer Reşit” takma adıyla derlediği, hazırladığı antoloji ve tanıtma kitaplarının sayısı altmışı geçmektedir. 15 Temmuz 1933’ten beri yayımlanmakta olan “Varlık” dergisini çıkarmıştır.
20.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevdet Kudret Solok
B) Vasfi Mahir Kocatürk
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Ziya Osman Saba
E) Muammer Lütfi

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 D B D D A B D E C    C   D   E  B  E  C  B  E  A  D  C

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi