Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVEİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-2

1.Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?
A) Sembolist bir şair olması
B) Kapalı anlatımı yeğlemesi
C) Hayale ve ahenge önem vermesi
D) Nazım biçimi olarak terzarima ve soneyi seçmesi
E) Tüm şiirlerini aruzla yazması

2.Aşağıdaki şairlerden hangisi, hece ölçüsünü hiç kullanmamış, şiirlerini hep aruzla yazmıştır?
A) Ahmet Haşim
B ) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

3.Aşağıdakilerin hangisinde, Fecr-i Âti edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Fecr-i Âti topluluğu 1909 ile 1912 yılları arasında faaliyet gösterirken yayın organı olarak Genç Kalemler dergisini seçti.
B) Fecr-i Âti'nin önde gelen sanatçısı Ahmet Haşim, sembolizm akımının etkisinde kalmıştır.
C) Batının önemli sanat ve bilim eserlerini çevirmeyi, genç yetenekleri bir araya getirmeyi amaçladılar.
D) Kuruluşunu bir beyanname ile duyuran bir topluluk olup "Sanat şahsî ve muhteremdir." ilkesini benimsediler.
E) Fecr-i Âticiler arasında Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri, Fuat Köprülü, Refik Halit gibi isimler vardır.

Fecr-i Âti topluluğu Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret gibi sanatçılardan oluşur.
4.Yukarıda sözü edilen sanatçılardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Ahmet Haşim
B) Refik Halit Karay
C) Ali Canip Yöntem
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Tevfik Fikret

1944 yılında öldüğünde 80 yaşında olan yazar, Ahmet Mithat Efendi'nin popüler roman çığırını tek başına sürdürmüştür. Fransız natüralizminin edebiyatımızda temsilcisi olmuş, deneysel roman ve töre romanı üzerinde durmuştur. Romanlarındaki birçok teknik hataya rağmen, sokağı bütün canlılığıyla edebiyatımıza sokmuştur. Romanlarında sosyal eleştiriyi mizah yoluyla yapar. Servet-i Fünun döneminde yaşamasına rağmen bu edebiyata katılmamıştır. Eserleri arasında "Şık, İffet, Mürebbiye" vb. sayılabilir.
5.Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Falih Rıfkı Atay
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Refik Halit Karay
E) Süleyman Nazif

Servetifünun sanatçıları “Sanat, sanat içindir.” dediler. Fecriati sanatçıları ise “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü savundular.
6.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, sanat yaşamının hiçbir döneminde yukarıdaki görüşlere katılmamıştır?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Ali Canip Yöntem
D) Emin Bülend Serdaroğlu
E) Ziya Gökalp

“Şiirde anlam aramak, bülbülü eti için kesmek gibidir.” sözleri, onun şiir anlayışının özetidir. Toplumsal konulara uzak durup bireysel duyguları işlemiş, sembolist akımın görüşlerini benimsemiş, bir ara Fecriati topluluğu ile birlikte hareket etmiştir. Ancak o, XX. yüzyıl (özellikle yüzyılın birinci yarısı) Türk şiirine bireysel olarak damgasını vurmuş şairlerimizdendir. Aruzun son ustalarındandır. “Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden”, “Yârin dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil” gibi dizeleri hâlâ dillerde dolaşmaktadır. Fıkra ve deneme türündeki yazıları “Bize Göre” ve “Gurabahane-i Laklakan” adlarıyla kitaplaştırılmıştır. “Frankfurt Seyahatnamesi” ise düzyazı türündeki bir başka eseridir.
7.Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet Haşim
C) Ahmet Rasim
D) Cenap Şahadettin
E) Yahya Kemal Beyatlı

“Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim” dizelerinde belirttiği gibi gerçekçidir. İnançlıdır fakat
“inmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak” da diye haykıracak kadar da bilinçlidir. Bilimi, teknolojiyi öğrenmek için gençleri Avrupa’ya gitmeye teşvik eder:
“O çocuklarla beraber, gece gündüz didinin
Giden üç yüz senelik ilmi tez elden edinin.” der.
Bütün bunları sağlam bir dille, baştan sona aruzla söyleyen şair öğüt, hitabe, vaaz karakteri taşıyan lirik - didaktik şiirlerini “Fatih Kürsüsünde”, “Hakk’ın Sesleri”, “Asım” gibi başlıklar altında yayımlamış, sonra bunlar tek kitap hâlinde basılmış ve baskısı defalarca yinelenmiştir.
8.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

9. Yahya Kemal Beyatlı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplum davaları dışında, daha çok lirik şiir yazmıştır.
B) Türk klasik edebiyatı olarak gördüğü divan şiirine yönelmiştir.
C) Millî Edebiyat anlayışına bağlı şiirler yazmıştır.
D) Osmanlı tarihinden aldığı ilhamla kahramanlık şiirleri yazmıştır.
E) İstanbul’a karşı büyük bir sevgi duymuş, birçok şiirinde bu sevgisini dile getirmiştir.

10.Aşağıda verilen yazar, eser ve tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Recaizade Mahmut Ekrem - Çok Bilen Çok Yanılır - Tiyatro
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Makber - Anı
C) Ahmet Mithat Efendi - Hasan Mellah - Roman
D) Abdülhak Hamit Tarhan - Nesteren - Tiyatro
E) Samipaşazade Sezai - Küçük Şeyler - Hikâye

11. Mehmet Akif Ersoy için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Toplum için sanat” anlayışını savunmuştur.
B) Sözlerin gerçeğe uygun olması gerektiğini söyler.
C) Manzum hikâyeleriyle tanınmıştır.
D) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurmuştur.
E) Halk şiirini çağdaşlaştırmak istemiştir.

I. Anı, fıkra ve makale yazarı olarak yaşadığı devirde her sınıf halkın yaşayışlarını ele almıştır.
II. Eserlerinde konuşma dilini ve İstanbul ağzını bütün incelikleriyle ustaca kullanmıştır.
III. Şehir Mektupları, Gecelerim, Muharrir Bu Ya bazı eserleridir.
12.Bu cümlelerde bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ahmet Rasim
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Refik Halit Karay

Çağdaş Batı şiiriyle divan şiirinin birleşimini gerçekleştirerek aruz ölçüsünü yaşayan Türkçeye uygulamış, geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Şiirde ölçünün temel öğelerden biri olmadığını, bir araç olduğunu öne sürerek bir tanesi hariç tüm şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır.
13.Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Muallim Naci
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Tevfik Fikret
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

14. Aşağıdakilerin hangisi Fecriati için yanlış bir değerlendirmedir?
A) Servetifünun edebiyatını bir adım öne taşıyarak geliştiren bir topluluktur.
B) “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişler, yayımladıkları bir beyannameyle kendilerini tanıtmışlardır.
C) Topluluğun dağılmasında giderek güçlenen Millî edebiyat akımının etkisi olmuş; Ali Canip, Refik Halit Karay, Yakup Kadri, Fuat Köprülü gibi isimler bu akımda yer almışlardır.
D) Dil ve sanat anlayışı Edebiyat-ı Cedide anlayışının benzeridir.
E) Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu, Tahsin Nahit topluluğun kilit isimleridir.

15. Aşağıdakilerin hangisi Fecriati şairleri için söylenemez?
A) Şiirde aruz ölçüsünü esas almışlardır.
B) Serbest müstezat, sone, terzarima gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır.
C) Aşk ve doğa temalarının işlendiği şiirlerde duygusal söyleyiş ağır basar.
D) Romantizm ve klasisizm akımının etkileriyle şiir yazmışlardır.
E) Servetifünun şiirinde görülen yılgınlık, marazi duygular burada da göze çarpar.

16. Fecriati dönemiyle ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerin hangisi yanlıştır?
A) Servetifünun sanatçılarının yerini almak isteseler de edebiyata yenilik getirememişlerdir
B) Tiyatroda kayda değer bir gelişme olmamıştır
C) Öykü ve roman türlerinde ortaya konulan eserler Servetifünun çizgisinin gerisinde kalmışlardır.
D) Divan edebiyatı nazım şekilleri de ara ara kullanılmıştır.
E) Şiirde sembolizm ve empresyonizmin etkisi vardır.

17. Ahmet Haşim’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğru bir değerlendirme değildir?
A) Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir.
B) Sanatı toplumu etkileme, düzeltme yolunda kullanmayı yanlış bulmuştur.
C) Şiirin anlaşılmak için değil, duyulmak için olduğu görüşünü benimsemiştir.
D) Şiirin düz yazıya çevrilmeyen bir sanat olduğu görüşündedir.
E) Fecri Ati’deki sanat anlayışını bu topluluk dağıldıktan sonra bırakmıştır.

18. Aşağıdaki yargılardan hangisi Ahmet Haşim’in şiir anlayışıyla bağdaşmaz?
A) Şiirin anlamı hiçbir zaman kendini hemen ele vermemelidir.
B) Şiir her okuyucu tarafından farklı yorumlanabilmelidir.
C) Loş karanlıklar, kızıl gün batımları onun şiirinin motifleridir.
D) Şiirde musiki ve hayal, olmazsa olmazdır.
E) Şiirde ahenk sağlamanın en uygun araçlarından biri de hece ölçüsüdür.

19. Aşağıdakilerin hangisi Ahmet Haşim için doğru bir yargı değildir?
A) Şiirinde baskın tema aşk, doğa, çocukluk anılarıdır.
B) Sembolizme uygun tabiat manzaraları şiirini süsler.
C) Şiir dışında başka bir tür denememiştir.
D) Tüm şiirlerinde aruzu kullanmıştır.
E) En çok serbest müstezatla yazmıştır.

20. Aşağıdakilerin hangisi Ahmet Haşim’in eserlerinden biri değildir?
A) Göl Saatleri (şiirler)
B) Gurabâhâne-i Laklakan (fıkra)
C) Frankfurt Seyahatnamesi (gezi))
D) Piyale (şiirler)
E) Körebe (oyun)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D A A E C E B A C   B   E   B   C   A   D   D   E   E   C   E

 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ESERLER TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ESERLER TESTİ-1