Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI SANATÇILAR TEST-2


1. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Kırık Hayatlar
B) Genç Kız Kalbi
C) Bir Ölünün Defteri
D) Hayal İçinde
E) Hac Yolunda

 

1896’da Servet-i Fünûn topluluğuna katılmıştır. Romancılığımızı Batı düzeyine çıkarmıştır. Romanlarında, yaşadığı dönemin ve yetiştiği seçkin çevrenin özelliklerini konu edinmiştir. Roman kişilerini eleştirel bir tavırla ortaya koyan yazar, hikâye kişilerine daha çok şefkatle, acıyarak bakmıştır. Bu hikâyelerde, romanlarında olduğu gibi, küçük gözlemlerini değerlendirmiştir. “Mai ve Siyah” başarılı romanlarından biridir.
2.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerin hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Hüseyin Cahit Yalçın

 

3.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
A) “Sanat, sanat içindir.” ilkesi benimsenmiştir
B) Fransız edebiyatı örnek alınmış, bu edebiyatın yazar ve şairlerinden etkilenilmiştir.
C) Batı edebiyatı tarzına uygun eserler verme konusunda Tanzimatçılar aşılmıştır.
D) Halktan ve toplumsal gerçeklerden kopuk bir seçkin sınıf edebiyatı oluşturulmuştur.
E) “Vatan, millet, adalet, hürriyet” gibi konular işlenmiştir.


Şair olmak isteyen ve sürekli şiir yazan Ahmet Cemil, babasının ölümünden sonra, okulu zor bitirir. Kızkardeşine ve annesine bakmak için çalışmak zorunda kalır. Bu arada Lamia’yı sevmektedir. Tek kaygısı onunla evlenmek, ona layık bir yuva kurabilmektir. Okulu bitirdikten sonra bir gazetede çalışmaya başlar. Hayatı biraz düzene girer. Hatta gazete sahibinin oğlu Vehbi Efendi, Ahmet Cemil’in kızkardeşi İkbal’le evlenir. Ancak kocası, kızkardeşine çok kötü davranır ve kızkardeşi ölür. Lamia başkasıyla evlenir. Önce karde­şini, sonra Lamia’yı kaybeden Ahmet Cemil, bütün ömrünü verdiği şiirlerini yakar ve bir görevi kabul ederek İstanbul’u annesiyle terk eder.
4.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araba Sevdası B) İntibah C) Maî ve Siyah D) Eylül E) Kırık Hayatlar

 

Fransız edebiyatının realistlerinden ve naturalistlerinden etkilendiler. Ahenkli bir anlatımı tercih ettiler. Divan nesrinde görülen “seci”leri kullanmadılar. Hikâye ve romanda tahlil ve tasvir yetersizliğini giderdiler, anlatımda kendilerini gizlediler. Konularını bireysel yaşantılardan seçtiler. Cümleleri bağlaçlarla uzattılar. Fransızcanın etkisiyle Türkçenin söz dizimini değiştirdiler.
5.Bu parçada sözü edilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar
B) Edebiyat-ı Cedideciler
C) Millî Edebiyatçılar
D) Beş Hececiler
E) Yedi Meşaleciler

 

6.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
A) “Sanat, sanat içindir.” ilkesi benimsenmiştir
B) Fransız edebiyatı örnek alınmış, bu edebiyatın yazar ve şairlerinden etkilenilmiştir.
C) Batı edebiyatı tarzına uygun eserler verme konusunda Tanzimatçılar aşılmıştır.
D) Halktan ve toplumsal gerçeklerden kopuk bir seçkin sınıf edebiyatı oluşturulmuştur.
E) “Vatan, millet, adalet şiirlerin konusunu oluşturmuştur.

 

Önceleri Muallim Naci’yi örnek alan şair, Servet-i Fünûn’da yazmaya başladıktan sonra, Batı’ya yönelmiştir. Servet-i Fünûn topluluğunun en genç üyesi olan şair, Servet-i Fünûn şiirinin özelliklerine hızla ve kolaylıkla uyum sağlamıştır. Büyük bir üretkenliğe de sahip olan şairin şiirlerinin başlıca teması kadındır. Şiirlerinin bu değişmez ve sürekli konusu yüzünden, zaman zaman oldukça sert şekilde eleştirilmiştir. “Beyaz Gölgeler”, “Buhran”, “Siyah Kitab” adlı şiir kitapları bulunmaktadır.
7.Bu parçada aşağıdaki şairlerin hangisi tanıtılmaktadır?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Celal Sahir Erozan
D) Süleyman Nazif
E) Hüseyin Cahit Yalçın

 

8.Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf ile Halit Ziya Uşaklıgil’in ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Servet-i Fünûn dergisinde yazmaları
B) Mensur şiir türünde eser vermeleri
C) Roman konularını İstanbul’dan seçmeleri
D) Eserlerini sade bir dille yazmaları
E) Realizm akımından etkilenmeleri

 

9.Aşağıdakilerin hangisi Tevfik Fikret için söylenemez?
A) şiir anlayışı zamanla boyut değiştirmiş, toplumsal kaygılar şiirinde ağır basmıştır.
B) Han-ı Yağma, Sis, Doksan Beşe Doğru, siyasal ortamı eleştiren şiirlerdir.
C) Aruzla Türkçeyi en iyi bağdaştıran şairlerdendir.
D) Parnasizm akımından gelen öğeler şiirlerinde belirgindir.
E) Heceyi hiçbir şiirinde kullanmamıştır.


10.Aşağıdakilerin hangisi Tevfik Fikret’in şiirlerinden biri değildir?
A) Elhan-ı Şita
B) Hasta Çocuk
C) Ramazan Sadakası
D) Verin Zavallılara 
E) Haluk’un Bayramı

 

11.Tevfik Fikret’in şiiri için aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?
A) Serbest müstezatı başarıyla kullanmıştır.
B) Tüm şiirlerinde hayata karşı iyimser bir bakış vardır.
C) Nazmı nesre yaklaştırmıştır.
D) Manzum hikâye türünün öncülerindendir.
E) Anlamın beyitte toplanması geleneğine son vermiştir.

 

12.Cenap Şahabettin’le ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi doğru değildir?
A) Serbest müstezat, sone gibi nazım şekillerini kullanmıştır.
B) Bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
C) Şiirlerindeki baskın öğelerden biri müzikalitedir.
D) Düz yazılarındaki dil, şiirlerine göre daha sadedir.
E) Bazı eserlerinde toplumsal sorunları ele almıştır.

 

Cenap, şiirleriyle hayatın acılarını süslü bir tablo veya zevkle dinlenen bir musiki haline getirir. Seslerden, kelimelerden ve tekrarlardan yararlanarak dil müziğini oluşturur. Tabiattan ve çevreden aldığı izlenimleri müzik haline sokar. Cenap musikiye büyük değer verir. Ahenk yaratabilmek için yeni kelimeler kullanır, şiirlerinde biçim güzelliğine önem verdiği için “tablo şiirler” çizer.
13.Bu parçadaki bilgiler değerlendirildiğinde Cenap Şahabettin’in hangi akımlardan etkilendiği söylenebilir?
A) Sembolizm - Parnasizm
B) Klasisizm - Naturalizm
C) Romantizm - Klasisizm
D) Sembolizm - Romantizm
E) Parnasizm - Klasisizm

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde Cenap Şahabettin’in eserlerinden birinin türü yanlış verilmiştir?
A) Evrak-ı Eyyam (makale)
B) Tâmât (şiir)
C) Suriye Mektupları (gezi)
D) Yalan (oyun)
E) Hac Yolunda (roman)

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin’in söylediği bir söz olamaz?
A) Şiirimde sözcüklerle resim yaparım.
B) Edebiyatın gayesi edebi güzelliktir.
C) Kimsenin duymadığı yeni sözleri kullanmayı severim.
D) Tabiatı hakikatte olduğu gibi değil, duyumsadığım gibi anlatırım.
E) Dizelerimde benzetmelere, istiarelere rastlayamazsınız.

 

16. Aşağıdakilerin hangisi Cenap Şahabettin’in eserlerinden biri değildir?
A) Gizli Figanlar
B) Avrupa Mektupları
C) Tiryaki Sözleri
D) Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh
E) Âfak-ı Irak

 

17.İki büyük şairi Tevfik Fikret ve Cenap Şahabbettin, iki büyük roman yazarı Halit Ziya ve Mehmet Rauf olan edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fecr-i Âti B) Tanzimat Edebiyatı C) Yedi Meşaleciler D) Edebiyat-ı Cedide E) Milli Edebiyat

 

1870-1927 yılları arasında yaşayan yazar, önceleri Servet-i Fünun üslubuyla yazmış; ancak sonraları, "arı Türkçe" ile ama yine sanatlı bir tarzda eser vermiştir. Gönül Hanım adlı romanı ve Çağlayanlar adındaki hikâye kitabıyla tanınır.
18.Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Ahmet Rasim
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Cenap Şahabettin

 

…………….. Edebiyat-ı Cedide topluluğunun en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde parnasizmin etkisi görülür. "Halûk'un Defteri, Rübab-i Şikeste" önemli eserlerinden birkaçıdır. Yine onunla aynı edebiyat topluluğunda yer alan …………… dönemin en büyük romancısıdır. Romanları teknik yönden güçlüdür, roman kahramanlarını aydın kesimden seçmiştir. "Mai ve Siyah" "Ferdi ve Şürekâsı" önemli eserlerinden bazılarıdır.
19.Aşağıdakilerden hangileri bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmelidir?
A) Halit Ziya – Hüseyin Cahit
B) Hüseyin Cahit – Tevfik Fikret
C) Tevfik Fikret – Mehmet Rauf
D) Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit
E) Tevfik Fikret – Halit Ziya

 

20. Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf'un ortak özelliği aşağıdakilerden han-gisidir?
A) Nazmı nesre yaklaştırmaları
B) Milli konulara ağırlık vermeleri
C) "Sanat, toplum içindir." ilkesini savunmaları
D) Eserlerinde sade bir dil kullanmaları
E) Aynı edebi topluluğa bağlı olmaları

 

21.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi içinde bulunduğu edebi topluluk yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Tevfik Fikret
B) Halit Ziya
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Mehmet Rauf
E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

1870 ile 1934 yılları arasında yaşayan sanatçının asıl mesleği doktorluktur. Tevfik Fikret'ten sonra Servet-i Fünun'un en önemli şairidir. Uzmanlık için gönderildiği Paris'te tıptan çok şiirle ilgilenmiş ve Fransız sembolistleri tanımıştır. Şiirde kalemleri müzikal değerlerine göre seçer. Şiirleri yanında düz yazıları da vardır. Bunlar arasında Tiryaki Sözleri, Hac Yolunda, Avrupa Mektupları ele alır.
22.Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Cenap Şahabettin
D) Ali Ekrem Bolayır
E) Hüseyin Suat

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

A) Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Cenap Şahabettin

 

Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır. Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikâyelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikâye tekniği çok sağlamdır. Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
24.Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Namık Kemal
C) Ömer Seyfettin
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Halit Ziya Uşaklıgil

 

25.Yazarı yaşadığı sanat dönemiyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru de-ğildir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın - Servet - i Fünun
B) Ahmet Haşim - Fecr - i Ati
C) Mehmet Emin Yurdakul - Milli Edebiyat
D) Abdülhak Hamit - Servet - i Fünün
E) Recaizade Ekrem - Tanzimat İkinci Dönem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E D A C B E C D E   A   B   E   A   E   E   A   D   C   C   E   E   C   D   E   D

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi